Bijgewerkt: 6 december 2021

D66-Amstelveen wil de heemparken promoten

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
20-02-2011

De fractie van D66 heeft een voorstel ingediend om met name de Amstelveense (heem)parken te promoten. Dit is een vervolg op het door de fractie gepresenteerde 10-puntenplan voor de uitbouw van het groen in Amstelveen. Een motie van D66 over de potentie van de heemparken werd destijds unaniem aangenomen.

Landwehrpark Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2006)

Het Landwehrpark aan de Amsterdamseweg


Drie Amstelveense heemparken krijgen waarschijnlijk binnenkort de status van rijksmonument. Volgens D66 is er nu alle aanleiding de promotiekansen van de parken te benutten. Dit college heeft besloten tot forse bezuinigingen op het terrein van groen. Maar dit mag naar de mening van de fractie niet leiden tot stilstand.

Fractievoorzitter Rien Alink: “Juist in moeilijke tijden moet Amstelveen veerkracht tonen, in de lijn van de groene traditie. De aanwijzing tot rijksmonument behoort een stimulans te zijn om een actief gemeentelijk groenbeleid te handhaven”.

In een brief wijst de fractie o.a. op het beter markeren van de entrees, het opzetten van een website Amstelveense parken en een terugkerende campagnegericht op de inwoners van Amstelveen. D66 vraagt het college binnen drie maanden te reageren op de voorstellen.

Rien Alink fractievoorzitter van D66?

Met ingang van 1 januari 2011 heeft de heer Rien Alink het fractievoorzitterschap van de gemeenteraadsfractie van D66 van Catharina de Leur overgenomen. Catharina de Leur stopte met het fractievoorzitterschap, omdat zij een nieuwe uitdaging op haar werk kreeg. Zij blijft wel gewoon lid van de fractie.

D66 Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Michel Becker en Rien Alink van D66 tijdens een raadsvergadering in 2010


Naast Rien Alink als fractievoorzitter is Frank Berkhout verkozen tot vice-fractievoorzitter en Michel Becker tot secretaris van de D66-fractie. Rien Alink is gemeenteraadslid vanaf 1990 en van 2002 tot 2006 wethouder cultuur geweest.

 

Voorstel D66: ondanks bezuinigingen vasthouden aan ambities op het gebied van groen

Bij de begrotingsbehandeling 2011 is na discussie in de Raad besloten tot een bezuiniging op het gebied van groen van 1 miljoen euro. Op grond van de waarde van het groen en de waardering bij burgers en bedrijven hebben wij destijds een andere benadering bepleit.

We hebben we in dit verband gewezen op het belangrijke feit, dat de vorige colleges juist hadden geïnvesteerd in het groen met als resultaat dat er uiteindelijk voldoende financiële middelen aanwezig waren om het geheel van het groenareaal op een goede en verantwoorde manier te kunnen onderhouden.

Naar het oordeel van de fractie zou de bezuiniging echter niet met zich mee moeten brengen dat de ambities op het terrein van groen verlaten worden. Daarmee zou de naam van Amstelveen als groene stad in het geding zijn. Amstelveen zal juist in moeilijke tijden veerkracht moeten laten zien, in de lijn van de groene traditie. Het moet niet zo zijn, dat bezuinigingen automatisch stilstand betekenen.

De fractie van D66 bracht in de vorige periode een notitie uit waarin met een 10-puntenplan aandacht werd gevraagd voor een verdere uitbouw van de groenmogelijkheden. Daarbij werd nadrukkelijk gewezen op de potentie van de Amstelveense heemparken, mede in relatie tot de promotie van de stad.

De jury van de Entente florale heeft al in 2005 uitgesproken, dat de stad Amstelveen er goed aan deed een beleid te ontwikkelen om de heemparken meer op de kaart te zetten, regionaal, nationaal en zelfs internationaal. In het kader van deze aanbeveling heeft de fractie van D66 herhaaldelijk aandacht gevraagd voor dit punt.

Zo werd in de raad een motie (unaniem) aangenomen om “de verbindingsmogelijkheden en eenheid van de heemparken nader in beeld te brengen ter promotie van de stad”. Het laatste is door de afdeling Groen uitgewerkt in een notitie. Tot nu toe is echter geen concrete uitvoering gegeven aan dit belangrijke aspect van de heemparken. De fractie betreurt deze gang van zaken.

Braak Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2004)

Het heempark 'De Braak'


Volgens berichten zullen drie Amstelveense heemparken binnen afzienbare tijd aangewezen worden als rijksmonument. Het betreft het Jac. P. Thijssepark, het Koos Landwehrpark en De Braak. Dat onderstreept de status van deze parken en zou tegelijkertijd een aansporing moeten zijn om de parken meer in de belangstelling te plaatsen. De fractie van D66 ziet dan ook alle aanleiding om terug te komen op de mogelijkheden de heemparken van nieuwe initiatieven te voorzien. Voor de stad Amstelveen liggen er unieke kansen die in aanmerking komen voor verzilvering. Wij brengen in herinnering welke profileringsmogelijkheden eerder naar voren zijn gekomen:

1.         Aandacht besteden aan duidelijk herkenbare entrees van de parken J.P. Thijssepark, De Braak en Landwehrpark. Vooral het Thijssepark ligt verscholen.

2.         Het benutten van het nieuwe bedrijfsgebouw aan de Amsterdamseweg als een klein infocentrum.

3.         Speciale uitgaven over heemparken, opnamen, presentaties.

4.         Het drukken van folders en het maken van bijv. ansichtkaarten.

5.         Het opzetten en beheren van een website “Amstelveense parken”.

6.         Ontwikkelen van een groenwegbewijzering voor het Amstelveense groen.

7.         Het benutten van de ecologische mogelijkheden van het museumspoorbaantraject Ecologische kansen van dit traject realiseren, maar de spoorbaan ook als verbindingsmogelijkheid benutten tussen de verschillende parken.

8.         Het Broersepark meer betrekken bij de andere parken ter versterking van de groen-kwaliteit .

9.         Het Amsterdamse Bos door de ligging meer een plaats geven in het groene denken van Amstelveen.

10.       Terugkerende promotiecampagne, gericht op de Amstelveners zelf en in het kader van promotie van de stad.

De fractie begrijpt, dat financieel de situatie er niet naar is om al deze punten direct in daden om te zetten, maar een college dat zegt de visie op de stad te onderschrijven met een “hoogwaardige groenvoorziening” zou oog moeten hebben voor deze mogelijkheden. Een begin maken met de aanpak van de aandachtspunten moet mogelijk zijn. Een aantal zaken vergt geen structurele, maar vooral incidentele middelen. De status van rijksmonument voor een aantal heemparken behoort een stimulans te zijn om een actief gemeentelijk groenbeleid te handhaven.

De fractie van D66 vraagt het college dan ook in die zin een reactie op ons voorstel te geven binnen een periode van 3 maanden. Bij de behandeling van de kadernota zal de fractie op dit onderwerp nader terug komen.

Namens de fractie van D66, Rien Alink, Maaike VeeningenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.