Bijgewerkt: 2 december 2021

D66- en VVD-Amstelveen zijn blij met motie Middeldure woningen

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-en VVD-Amstelveen
03-10-2016

Collegepartijen D66- en VVD-Amstelveen zijn blij, dat de gemeenteraad unaniem heeft ingestemd een oproep aan het college om meer werk te maken van het realiseren van middeldure huur- en koopwoningen. Een motie op initiatief van D66 kreeg raadsbrede steun en normeert het aantal dure woningen (vanaf € 1000,- per maand) bij nieuwbouw en transformaties op 25% van het totale bouwvolume in de komende 3 jaar. Aanleiding voor de motie waren de behandelingen van de recente startnotities van De Bovenlanden, Straat van Messina en Bankrashof, waaruit het voornemen bleek om vooral woningen in het dure segment te realiseren.

Foto Amstelveen
(Bron D66 en VVD- Amstelveen - 2016)

Gemeenteraadsleden Floortje Gordon (D66) en Paul Veenstra (VVD)


D66 raadslid Floortje Gordon noemt het 'essentieel', dat Amstelveen voldoende woningen in de prijsklasse € 710,- tot € 1000,- per maand erbij krijgt om een grote groep woningenzoekenden te bedienen. Gordon: “Young professionals die na het afronden van hun studie hun studentenwoning op Uilenstede moeten verlaten en in de vrije sector moeten huren, of gezinnen die willen doorstromen vanuit een sociale huurwoning naar een eengezinswoning, vinden nu geen woonruimte in hun eigen stad”. De genoemde normering van maximaal 25% voor dure woningen ziet zij als ondersteuning en noodzakelijke aanscherping van het collegebeleid.

De VVD dacht in een vroegtijdig stadium mee over de inhoud van de motie. VVD raadslid Paul Feenstra zei tijdens de raadsbehandeling 'niet tegen dure woningen te zijn', want ook deze passen in een gevarieerd woningaanbod in Amstelveen. Probleem is echter, dat er zelfs tot

€ 1200,- niet, of nauwelijks beschikbare woningen te vinden zijn. Daarom wil de VVD na drie dure projecten ook aandacht voor de middenklasse. Over de normering zegt Feenstra: “Het is niet wenselijk en niet reëel om bij ieder nieuwbouw-, of transformatieproject maximaal 25% dure woningen te realiseren. Daarom is het belangrijk, dat we de normering hebben over het totale bouwvolume van te realiseren projecten in de komende drie jaar”.

In de raadsvergadering stelde D66, dat meetbare kaders het mogelijk maken om tijdiger in gesprek te gaan met ontwikkelaars over het door de gemeente Amstelveen gewenste woningaanbod. De partij wil tevens tunnelvisie op regels voorkomen. De motie biedt het college daarom ook ruimte om binnen bestaand beleid te zoeken naar creatieve oplossingen, bijvoorbeeld in de parkeernormering.

Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad Amstelveen 28 september 2016

Door de fracties van D66, BBA, VVD, GroenLinks, CDA, OCA, ChristenUnie en PvdA werd de motie ‘Focus op middeldure huur en koop‘ (M1) ingediend. Hierin werd het college verzocht om:

- projectontwikkelaars in een pril stadium van een ruimtelijk ontwikkeling nog nadrukkelijker te stimuleren om middeldure huur- en /of koopwoningen te realiseren

- per 1 oktober 2016 ernaar te streven, dat bij nieuwe projectaanvragen voor bouw- en transformaties het percentage woningen in het dure segment lager is dan 25%van bouwvolume, en hier alleen in uitzonderingsgevallen gemotiveerd vanaf te wijken (NB bijvoorbeeld als de financiële haalbaarheid van het plan hierdoor onderdruk staat)

- als het streefpercentage onder druk staat, creatieve mogelijkheden te zoeken om meer middeldure huur, of koop te realiseren door flexibel om te gaan met geldend beleid, zoals parkeereisen, zonder daarbij afbreuk te doen van de gebruiks- en belevingswaarde en (groene) openbare ruimte en vanzelfsprekend rekening houdend met direct omwonenden

- van 1 oktober 2016 tot 1 oktober 2019 het percentage woningen in het dure segment te normeren op 25% van het totale bouwvolume van de in die periode te realiseren projecten- bovenstaande maatregelen tussentijds (uiterlijk per oktober 2018) te evalueren en deze evaluatie voor te leggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad nam besluit overeenkomstig het voorstel. De motie werd vervolgens unaniem door de raad aanvaard. (Bron: Gemeente Amstelveen)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS