Bijgewerkt: 8 december 2021

D66 wil, dat het Collegeprogramma transparanter wordt

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
09-05-2011

Schriftelijke vragen ex art.33 die de fractie van D66-Amstelveen heeft gesteld aan het College

Inleiding:

Politieke verantwoording is vereist bij het politieke handelen. Dat geldt voor politieke partijen, maar zeker ook voor Raden en colleges. Van groot belang is, dat zichtbaar wordt gemaakt hoe politieke ambities/wensen worden geëffectueerd en gecontroleerd.

D66 Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Vlnr.: Frank Berkhout en Rien Alink, D66 raadsleden


Het college opereert op basis van het collegeprogramma 2010-2014, voorzien van een “Koers” op een aantal hoofdterreinen en op basis van een uitvoeringsprogramma met projecten en effectindicatoren. Het doel is dat de Raad ( en ook de bevolking!) inzicht verkrijgen in de voortgang van het document dat centraal staat in het politieke handelen van vier jaar.

Over de uitvoering vindt in de Raad vanzelfsprekend discussie plaats. Dat kan leiden tot bijstelling/bijsturing van het programma, bijvoorbeeld in de vorm van aangenomen amendementen en moties bij raadsvoorstellen. Ook hierover moet verantwoording plaatsvinden. D66 wil die verantwoording concreter en transparanter maken. Daarom stellen wij U, namens de fractie van D66, de volgende vragen:  1. Amendementen en moties gelden als belangrijke uitspraken van de Raad,  maar soms lijkt de inhoud uit het zicht te verdwijnen. In hoeverre is het college bereid jaarlijks de Raad een overzicht te verschaffen van aangenomen amendementen en moties en uit een oogpunt van verantwoording en controle te laten zien hoe aan de uitspraken van de Raad gevolg is gegeven?

  2. Het collegeprogramma bevat acties/projecten met daaraan gekoppeld effect- indicatoren. In hoeverre is het college bereid jaarlijks de Raad een (korte) “stand van zaken collegeprogramma” te presenteren om de Raad in staat te stellen zich een indruk te vormen over de vorderingen van dit politieke document?

  3. Het vorige college presenteerde aan het eind van de collegeperiode een terugblik op de periode 2006-2010. Jammer genoeg was het tijdstip van de presentatie ( maart 2010 ) te laat om in de Raad politiek van commentaar te voorzien. In hoeverre is het huidige college bereid aan het eind van de periode 2010-2014 een verantwoording te presenteren op een zodanig tijdstip, dat de Raad een politieke discussie kan voeren over de geboekte resultaten?


Fractie D66,  Rien Alink en Frank BerkhoutAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.