Bijgewerkt: 14 augustus 2022

De betekenis van ChristenUnie voor Amstelveen in 2013

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
03-03-2014

Ook in 2013 heeft de ChristenUnie weer veel voor Amstelveen tot stand kunnen brengen. Wij zijn dankbaar, dat we aan het begin van 2014 kunnen terugkijken op een jaar, waarin de ChristenUnie, zowel in de deelname aan het College als via de fractie in de gemeenteraad, weer veel positieve punten voor Amstelveen heeft mogen realiseren. ”Wij vinden het een voorrecht, dat we verantwoordelijkheid mogen dragen voor het bestuur van onze stad, maar dat schept ook verplichtingen. Daarom hebben we over 2013 de balans opgemaakt, wat de ChristenUnie het afgelopen jaar voor Amstelveen heeft kunnen betekenen; ons zegeningenregister 2013”, aldus fractieleider Bert de Pijper.

De ChristenUnie heeft zowel, door het beleid van wethouder Koops als door initiatieven uit de fractie, het afgelopen jaar weer veel voor de Amstelveense samenleving tot stand gebracht. Daarom is het, nu we aan het begin van 2014 staan, een goed moment te laten zien, waar de ChristenUnie in 2013, in het College en in de fractie, mee bezig is geweest. De ChristenUnie gaat bestuursverantwoordelijkheid nooit uit de weg. En daarom zijn we er trots op, dat we ook in 2013, dat ook nog een economisch moeilijk jaar was, veel voor Amstelveen tot stand hebben kunnen brengen. Concrete punten, die staan in ons zegeningenregister 2013, aldus Bert de Pijper.

Foto Amstelveen
(Bron CU-Amstelveen - 2012)

Bert de Pijper en Jacqueline Koops van ChristenUnie-Amstelveen


De ChristenUnie voelt zich bevoorrecht, dat we met deze lijst van concrete resultaten in 2013, veel voor Amstelveen kunnen betekenen. Wethouder Koops heeft in haar beleid, ondanks alle Rijksbezuinigingen die op de gemeente Amstelveen afkwamen, de minima kunnen ontzien. Mede onder directe aansturing van wethouder Koops is er een projectorganisatie in de gemeentelijke organisatie tot stand gebracht die druk bezig is om de decentralisaties van de zorg voor jeugd, ouderen, chronisch zieken en gehandicapten en mensen die moeilijk aan het werk komen goed te laten verlopen. Ook kwam onder verantwoordelijkheid van wethouder Koops de nota Gezondheidsbeleid 2013 – 2016 tot stand en werd de onderhandse aanbesteding van het welzijnswerk op een goede manier afgerond.

Ook de fractie van de ChristenUnie in de gemeenteraad heeft zich het afgelopen jaar ingezet om Amstelveen socialer en meer leefbaar te maken, met als gevolg, dat mensen meer bij elkaar betrokken raken. De ChristenUnie heeft in 2013 meerdere keren gepleit voor het behoud van de dagbesteding voor dementerende bejaarden en verstandelijk gehandicapten. De ChristenUnie staat voor een kwaliteitsimpuls aan de samenleving. Een ander punt was, dat door schriftelijke vragen van de fractie van de ChristenUnie over het mogelijk maken van particulier beheer van groen, het college er toe is gebracht om concrete voorwaarden te formuleren, waaronder Amstelveners in de directe omgeving van hun woning openbaar groen in eigen beheer kunnen nemen. En daarom gaan we ook in 2014 weer voor een scala aan concrete verbeteringen voor de gewone Amstelvener, aldus Bert de Pijper.

Het zegeningenregister 2013 voor Amstelveen

-Wethouder Koops wist ook in het economisch moeilijke jaar 2013, waarin er weer veel Rijksbezuinigingen om Amstelveen afkwamen, de minima te ontzien.

-Ook is mede onder leiding van wethouder Koops een projectorganisatie in de gemeentelijke organisatie tot stand gebracht, die druk aan de slag is om de decentralisaties van de zorg voor jeugd, ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen die moeilijk aan het werk komen, ondanks de bezuinigingen. goed te laten verlopen.  

-De door wethouder Koops ontwikkelde nota Gezondheidsbeleid 2013-2016 werd unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Hiermee wordt Amstelveen als vitale en gezonde stad neergezet en krijgen inwoners de kans zich gezond te ontwikkelen en te ontplooien.

-Onder de verantwoordelijkheid van wethouder Koops werd een procedure van onderhandse aanbesteding van het welzijnswerk voor 2014 en volgende jaren in gang gezet en met succes afgerond.  

-De fractie van de ChristenUnie heeft zich bij de behandeling van de Kadernota 2014 zich sterk gemaakt, dat eventuele aanvullende bezuinigingen niet ten koste gaan van de regelingen voor de sociale minima.

-Een motie o.a. door de fractie van ChristenUnie ingediend, waarin het college verzocht wordt een regeling te treffen waarmee tegemoetkomingen kunnen worden verstrekt ten behoeve van VOG’s van de vrijwilligers die met ouderen werken en de vrijwilligers die werkzaam zijn in het jeugd- en kinderwerk in Amstelveen, werd door de gemeenteraad bijna unaniem aangenomen. 

-De fractie heeft zich sterk gemaakt voor de komst van een Amstelveense compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten.

-Ook heeft de ChristenUnie in 2013 meerdere keren gepleit voor het behoud van de dagbesteding voor dementerende bejaarden en verstandelijk gehandicapten.

-De fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over het beleid, dat de gemeente Amstelveen voert t.a.v. de tegenprestatie naar vermogen. Dit in het belang om bijstandsgerechtigden een zinvolle en kwaliteitsvolle tijdsbesteding te kunnen geven.

-De fractie heeft ook door het stellen van schriftelijke vragen kunnen bijdragen aan een goede overgang van de medewerkers en vrijwilligers werkzaam bij Cardanus naar AanZ-Amstelveen

-Door het stellen van schriftelijke vragen over het mogelijk maken van particulier beheer van groen, is het college er toe gebracht om concrete voorwaarden te formuleren, waaronder Amstelveners in de directe omgeving van hun woning openbaar groen in eigen beheer kunnen nemen.

-De fractie van de ChristenUnie heeft ook aandacht gevraagd voor de volksgezondheid voor bewoners die wonen in het gebied van de A9. Daarom heeft de fractie aan het college gevraagd bij de Rijksoverheid aan te dringen om de instelling van een 80-kilometerzone op de A9.

-Ook heeft de fractie regelmatig aandacht gevraagd voor verkeersgevaarlijke situatie in Amstelveen, zoals het drukke verkeer en gevaarlijke verkeerssituatie met fietsers op de Ouderkerkerlaan.

-De ChristenUnie heeft ook in 2013 bij de vaststelling van de tarievennota een voorbehoud gemaakt bij de vaststelling van het tarief voor het trouwen op zondag. De ChristenUnie wil daarmee aangeven te staan voor die Amstelveners die de zondag als rustdag willen handhaven.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.