Bijgewerkt: 12 juni 2024

De luchtverontreiniging in de steden boven grenswaarden

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RIVM
05-11-2017

In het grootste deel van Nederland lagen de berekende concentraties fijnstof en stikstofdioxide in 2016 onder de Europese normen. Wel zijn er lokaal nog enkele hardnekkige overschrijdingen. Hierdoor voldoet Nederland nog niet geheel aan de Europese grenswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof. Dit blijkt uit de rapportage (pdf 74 pagina’s) van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), opgesteld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Foto Amstelveen
(Bron RIVM - 2017)

Concentratie fijnstof tijdens de jaarwisseling 2016-2017 in Nederland. De gemiddelde bevolkingsgewogen fijnstofconcentratie in Nederland was volgens de berekeningen in 2016 18,1 μg/ m3. Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling. Tot fijnstof worden in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer gerekend


De komende jaren zal in de binnensteden het aantal locaties, waarop de normen worden overschreden naar verwachting afnemen. De norm voor stikstofdioxide wordt nog overschreden in een aantal drukke straten in binnensteden, vooral in Amsterdam en Rotterdam. De norm voor fijnstof wordt lokaal nog overschreden in gebieden met intensieve veehouderijen en industrie.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Wolken boven Noord-Holland op 5 november 2017 . De hoogste concentraties stikstofdioxide (NO2) komen voor tijdens de ochtend- en avondspits. Deze stof komt vrij door het (weg)verkeer, energieproductie en industrie. Daarnaast ontstaat NO2 uit een reactie tussen stikstofmonoxide en ozon. Het weer en de verkeersdrukte hebben grote invloed op de concentratie. De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 40,1 (μg/ m3)


Gemiddelde concentraties. De gemiddelde concentratie stikstofdioxide is in 2016 iets gestegen ten opzichte van 2015. Voor de komende jaren, tot en met 2020, wordt echter een daling van de concentraties stikstofdioxide berekend. De gemiddelde concentratie fijnstof is in 2016 gedaald ten opzichte van vorig jaar, maar het is onzeker of deze daling doorzet. Deze conclusies volgen uit de monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De NSL-monitoringsrapportage brengt de luchtvervuilende stoffen fijnstof en stikstofdioxide in beeld, waaraan de bevolking wordt blootgesteld. Lagere concentraties van deze stoffen verbeteren de volksgezondheid, ook wanneer ze al onder de Europese grenswaarden liggen.

Gegevens van overheden. De basis van de berekeningen voor het NSL zijn de actuele gegevens, die overheden moeten aanleveren. De kwaliteit van deze gegevens is de laatste jaren, vooral met betrekking tot wegen, sterk verbeterd. Aandacht voor de kwaliteit blijft van belang om een betrouwbaar beeld te kunnen geven van de luchtkwaliteit. De concentraties stikstofdioxide en fijnstof liggen op veel locaties dicht bij de Europese grenswaarde. Geringe stijgingen van de concentraties kunnen het aantal overschrijdingen sterk beïnvloeden. Hierdoor is het aantal overschrijdingen gevoelig voor onzekerheden in de berekeningen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.