Bijgewerkt: 13 augustus 2022

De mondelinge vragen van SP-Amstelveen zijn gecensureerd

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
02-12-2021

Het democratisch gehalte van de gemeenteraad beleefde afgelopen woensdag 1 december 2021 een nieuw dieptepunt. Via de griffier kreeg SP-Amstelveen raadslid Marina Casadei te horen dat zij haar mondelinge vragen met betrekking tot de inburgering niet mocht stellen. De griffier is de mening toegedaan dat de vragen van de SP allang waren beantwoord.

Raadslid Casadei: 'Het klopt dat door de SP het afgelopen jaar meerdere keren schriftelijke vragen zijn gesteld over de inburgering die per 1 januari 2022 door de gemeente zal worden uitgevoerd. Maar, na de mededeling van het college dat er uitstel nodig was, zijn deze vragen maar ten dele beantwoord. Tot twee keer toe. Ook technische vragen zijn niet of ten dele beantwoord. Eén januari is al over een maand en daarom maakt de SP zich zorgen of de gemeente wel goed is voorbereid.

Ik begrijp niet, waarom ik mijn mondelinge vragen niet mocht stellen in de commissievergadering. Het onderwerp is actueel en wat de SP ziet is dat er nog heel veel losse eindjes zijn. Daarover gaan de vragen die ik wilde stellen. Na een gesprek met de griffier werd mij te verstaan gegeven dat ik maar een ordevoorstel moest doen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Marina Casadei gemeenteraadslid van de SP-Amstelveen


Dat heb ik gedaan en de voorzitter heeft daarop aan de aanwezige commissieleden gevraagd of ik namens de SP- fractie alsnog mijn vragen mocht stellen. Hoewel niemand wist wat die vragen waren hebben, op GroenLinks na die zich onthield, alle fracties tegen gestemd. Met als gevolg dat ik helemaal niets mocht vragen. Een bizarre, ondemocratische gang van zaken. Vooral omdat kennelijk de griffier inhoudelijk mag oordelen of vragen wel of niet relevant zijn.

Ik roep het college op dit keer duidelijkheid te verschaffen, inhoudelijk de vragen te beantwoorden en ook de informatie die eerder gevraagd is met de raad te delen. Drie keer is scheepsrecht en het college kan nu kiezen: of zij heeft transparantie echt hoog in het vaandel staan of zij vindt het niet belangrijk dat raadsleden en inwoners goed geïnformeerd worden. Ik heb er weinig vertrouwen in maar ik daag het college uit mijn ongelijk te bewijzen!'

Schriftelijke vragen conform art. 36 van het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Amstelveen. Schriftelijke vragen met betrekking tot inburgeringsbeleid

Inleiding. Op 1 januari 2022 wordt de inburgering een verantwoordelijkheid van de gemeente. In het jaar 2021 heeft de SP meerdere keren schriftelijke, mondelinge en technische vragen gesteld met betrekking tot de inburgering. Op 16 september heeft de SP schriftelijke vragen gesteld over de aanbestedingsprocedure van de inburgeringstrajecten. Deze vragen zijn, na een verzoek om uitstel, op 30 november gedeeltelijk beantwoord. Ook van de vragen die wij in januari van dit jaar stelden werden na uitstel 20 vragen niet beantwoord.

De SP heeft daarom de volgende vragen:

Wat maakt dat de termijnen voor de beantwoording van onze vragen worden overschreden en ruim twee maanden later worden beantwoord?

Waarom wordt er op 4 oktober om uitstel gevraagd als de helft van de vragen niet eens wordt beantwoord? Hadden de vragen die wél zijn beantwoord niet binnen de termijn beantwoord kunnen worden? Zo niet, waarom niet?

Wanneer denkt het college de overige vragen mbt de aanbesteding te gaan beantwoorden; de vragen waar nu als antwoord staat: “Dit betreft een inkoop technische vraag waarop in dit stadium van de aanbestedingsprocedure geen antwoord kan worden gegeven”?

Van de 31 vragen die wij op 24 januari  hebben gesteld ontvingen wij op 12 februari een uitstelbrief. Waarom is er uitstel gevraagd als er uiteindelijk 11 van de 31 vragen op 2 maart beantwoord worden? Wat is de reden dat deze 11 vragen niet binnen de termijn beantwoord konden worden?

De in maart niet-beantwoorde vragen zijn nog steeds actueel, maar zijn nooit meer beantwoord. Wat is de reden dat deze vragen nooit zijn beantwoord?

Is het college het met de SP eens dat als motivatie om de schriftelijke vragen van januari niet te beantwoorden een verwijzing naar de Kadernota VOI niet volstaat? In dit stuk staat immers in algemene bewoordingen wat het college denkt te gaan doen. 

De SP wilde mondelinge vragen stellen naar de voortgang van de pilot sleutelpersonen. Om voor de SP onduidelijke reden zou dit niet passen binnen de orde van de vergadering. De SP wil het college toch de gelegenheid geven antwoord te geven daarom vragen we wat het vervolg gaat worden op de pilot. Overweegt het college om deze ervaringsdeskundigen een betaalde baan aan te bieden?

De SP heeft de indruk dat er veel informatie over de uitvoering door de gemeente van de inburgeringswet die op 1 januari 2022 ingaat niet is gegeven. Zo weten wij nog steeds niets over:

- De klankbordgroep en de personen die daar zitting in hebben

- De opdracht die de verschillende interne (sociaal team) en externe partijen (zoals vluchtelingenwerk) gaan vervullen in opdracht van de gemeente

- Het vervolg van de pilot sleutelpersonen van MEE

- De aanbesteding van de inburgeringscursussen die notabene op 29 oktober al is gesloten

- Het statushoudersoverleg. Dit wordt wel genoemd maar het is volstrekt onduidelijk wie met wie overlegt en waarover. Waar vinden wij de verslagen?

- Betrokken partijen/aanbieders van de beoogde (duale) trajecten

9)   Is het college het met de SP eens dat de raad, maar vooral de toekomstige inburgeraars, in dit stadium moeten weten hoe de gemeente de taken op het gebied van de inburgering gaat uitvoeren? Zo niet, waarom niet?Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.