Bijgewerkt: 17 augustus 2022

De motie 'Evenwicht in coronamaatregelen' is aangenomen

Nieuws -> Politiek

Bron: VNG
13-01-2022

Alle Nederlandse gemeenten hebben tijdens de online Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Nederlandse Gemeenten op 13 januari 2022 ingestemd met de motie 'Evenwicht in coronamaatregelen.' (pdf 2 pagina’s) De motie roept op om een coronabeleid te ontwikkelen met een langetermijnperspectief en een bredere gelijkwaardige afweging bij de te nemen maatregelen – meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De samenleving is opnieuw hard getroffen door de huidige lockdown. Ondernemers en zzp-ers leven in onzekere tijden, hebben geen reserves meer en er is weinig perspectief. Het coronabeleid is vooral geënt op de medische impact van het aantal besmetting door het coronavirus. Maar de maatregelen hebben ook een economische en sociaalpsychologische impact op diverse sectoren en bevolkingsgroepen. Dat laatste werd bevestigd in het rapport ‘Sociaal beleid in de harmonicasamenleving' dat door de commissie Depla tijdens de ALV werd gepresenteerd.

Langetermijnperspectief met breed draagvlak. De motie van de gemeente Breda draagt het VNG-bestuur op om met het kabinet in gesprek te gaan om te komen tot nieuw consistent coronabeleid, waarbij een bredere afweging wordt gemaakt als het aankomt op de te nemen maatregelen. Daarbij moet naast de impact op de zorg ook aandacht zijn voor de sociale, maatschappelijke en economische effecten op sectoren en de samenleving. De gemeenten roepen de VNG op om samen met het rijk en sectoren in gesprek aan te gaan onder welke omstandigheden de samenleving veilig open kan, waarbij rekening wordt gehouden met de uitvoeringscapaciteit van gemeenten. 

Foto Amstelveen
(Foto Martijn Beekman/Den Haag - 2020)

Jan van Zanen (1961) is een bestuurder en politicus van de VVD. Sinds 1 juli 2020 is hij burgemeester van Den Haag. Eerder was hij burgemeester van Utrecht (2014-2020) en Amstelveen (2005-2013) en partijvoorzitter van de VVD (2003-2008). Sinds 3 juni 2015 is hij voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten


De VNG stelt voor om samen met het kabinet en sectoren een perspectief voor de lange termijn uit te werken. Daarmee zal ook het draagvlak en het begrip voor de maatregelen  in de samenleving groter worden, verwachten de gemeenten. 

De motie Breda: De Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG, bijeen op 13 januari 2022,

Constaterende dat

•          veel van onze inwoners en ondernemers nog steeds hun uiterste best doen om opvolging te geven aan de coronamaatregelen;

•          er nog veel onzekerheden zijn over de effecten en de ontwikkeling van het coronavirus en de continuïteit van de zorg;

•          veel gemeenten de laatste periode het draagvlak onder hun inwoners voor de coronamaatregelen zien afnemen en de onrust zien toenemen;

•          macro economisch het beeld lijkt mee te vallen maar in de lokale economie disruptieve effecten zichtbaar worden;

•          veel gemeenten zich zorgen maken over de gevolgen voor hun lokale (kleinere) ondernemers, horeca, hun culturele en creatieve sector en zzp’ers, die hard worden getroffen en waarvoor de steun niet altijd toereikend is;

•          gemeenten vanuit verschillende sectoren, waaronder MKB-Nederland en VNO-NCW, berichten zien en ontvangen waarin zorg over de economische situatie van ondernemers wordt geuit;

•          veel ondernemers, (sport)verenigingen en lokale bedrijven geen buffers meer hebben om zelf omzetderving op te vangen en veerkracht te tonen;

•          de pijn bij deze partijen extra hard aankomt, omdat op dit moment binnen de economie zij vooral geraakt lijken te worden door Corona-maatregelen;

•          sport en bewegen voor kinderen en volwassenen juist nu belangrijk is om door deze coronatijd te komen;

•          de impact op het onderwijs, bijvoorbeeld voor leerlingen in de beroeps- en praktijksopleidingen nadelig is;

•          na 2 jaar coronabeleid perspectief voor de langere termijn ontbreekt;

•          de uitvoerings- en handhavingscapaciteit bij gemeenten voor de uitvoering van het coronabeleid onder druk staat;

•          het coronabeleid niet aansluit op het coronabeleid in buurlanden en ondernemers in grensregio’s hun omzet naar deze buurlanden zien gaan;

Overwegende dat

•          we de komende periode als samenleving met corona zullen moeten leren leven;

•          een effectieve aanpak alleen slaagt als inwoners, bedrijven en organisaties daarin worden meegenomen;

•          een succesvolle aanpak wordt gedragen door organisaties, bedrijven en verenigingen in de samenleving;

•          het coronabeleid een bredere, meer gelijkwaardige afweging van gezondheids-, maatschappelijke en economische belangen behoeft;

•          een zorgvuldige en transparante belangafweging voor uitlegbaar coronabeleid van groot belang is;

•          er een grote behoefte bestaat aan een meer voorspelbaar perspectief en een langere termijn agenda.

Verzoekt het bestuur van de VNG om het nieuwe kabinet op te roepen om:

•          bij het besluit tot het nemen van maatregelen, meer evenwicht te brengen in de aandacht voor de zorg en de aandacht voor de verschillende sociale, maatschappelijke en economische effecten;

•          op basis daarvan te kijken onder welke omstandigheden de samenleving wel veilig open kan;

•          actiever samen met de maatschappelijke sectoren en gemeenten te werken aan een breder draagvlak voor het coronabeleid;

•          ruimte te geven aan lokale besturen om samen met partijen in de samenleving te kijken wat wel veilig kan en mogelijk is;

•          bij de besluitvorming van maatregelen gelijktijdig met steunpakketten te komen die dekkend en gelijk in te zetten zijn en de steunpakketten in te zetten op een manier waardoor de samenleving en de economie minder kwetsbaar wordt;

•          als één overheid te werken en te bespreken hoe dilemma’s in de uitvoering zijn te voorkomen;

•          rekening te houden met de uitvoeringslast van coronamaatregelen voor gemeenten waarbij o.a. de handhavingscapaciteit een grens heeft bereikt;

•          te komen tot een perspectief voor de lange termijn, waarin we als samenleving leren leven met corona en waarbij de samenleving weer meer vertrouwen krijgt in het coronabeleid. Gemeenten zijn bereid om een perspectief voor de lange termijn samen met het kabinet en sectoren uit te werken.

Burgemeester van Breda en Wethouder van Breda

Medeondertekenaars: de gemeenten Zwolle, Apeldoorn, Oude IJselstreek, Deurne, Sittard Geleen, Nijmegen en Oss en de 22 burgemeesters van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Lees ook: Sociaal en evenwichtig beleid in de harmonicasamenleving Gemeenten willen bredere afweging in coronabeleid

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen


Tjapko Poppens @Tjapko_Poppens burgemeester van Amstelveen steunt oproep @VNGemeenten aan kabinet: betere balans bij nieuwe coronamaatregelen tussen aandacht zorg en sociale, maatschappelijke en economische effecten. Moeten oog hebben voor moeilijke situatie ondernemers, sporters en studenten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.