Bijgewerkt: 4 december 2021

De nieuwe Amstelveense wethouders beëdigd

Nieuws -> Politiek

Bron: Amstelveenweb/GL-BBA-SP-CDA-Amstelveen/AVA
24-05-2018

Tijdens de extra gemeenteraadsvergadering op 23 mei 2018 werd het coalitieakkoord 2018-2022 van Amstelveen gepresenteerd en de formateurs Herbert Raat (VVD) en Floor Gordon (D66) deden verslag van het proces van de coalitievorming. De gemeenteraad hield een debat over het coalitieakkoord.

Bas Eenhoorn burgemeester van Amstelveen en voorzitter van de gemeenteraad opende de vergadering: 'Hartelijk welkom allemaal, leden van de raad, iedereen hier in deze zaal. Het is nu na weken van allerlei gesprekken, handelingen, dingen die niet in de openbaarheid zijn gekomen, toch de avond van het feest van de democratie, namelijk dat wij nu een aantal belangrijke beslissingen nemen die te maken hebben met hoe de gemeente Amstelveen in de komende tijd zal worden bestuurd. Het is een markeringspunt voor uw werk als leden van de raad.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Bas Eenhoorn burgemeester van Amstelveen opent de raadsvergadering op 23 mei 2018


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Herbert Raat (VVD) formateur vertelt over het verloop van de coalitievorming: 'Wij zijn als VVD heel dankbaar hoe wij uit de verkiezingen zijn uitgekomen, het was een goede en inhoudelijke verkiezing, een beetje op zijn Amstelveens!


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Floor Gordon (D66) formateur: 'Inderdaad is het een heel intensief proces geweest. Ik wil ook de fractieleden bedanken voor de waardevolle input die ze hebben geleverd aan het akkoord! Op de foto Floor Gordon (D66) wethouder met Nico van Ginkel, voorzitter van D66-Amstelveen in de achtergrond en naast haar collega-wethouder Frank Berkhout (D66)

Na het verslag over de coalitievorming van Herbert Raat (VVD) en Floor Gordon (D66) hebben de fractievoorzitters van de oppositiepartijen in hun toespraak ongezouten kritiek geuit over het proces van de Amstelveense manier van coalitievorming. Als eerste spreker vertelde Martijn Kortekaas fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen, over zijn ervaringen: 'GroenLinks wil eerst de drie partijen feliciteren met het bereikte akkoord en het gevormde college. Het heeft even geduurd en was dus blijkbaar geen appeltje eitje. Maar nu ligt het akkoord er en GroenLinks zal dat akkoord constructief kritisch benaderen, zoals u van ons gewend bent. Maar voordat wij naar de inhoud van het akkoord kijken, moeten wij toch eerst nog wat noten kraken over hoe we zover gekomen zijn, hoe het proces van verkiezingen en coalitievorming verlopen is en Amstelveen tot deze coalitie met dit akkoord gekomen is.

Dit college is in feite een voortzetting van het vorige college. Het is uiteindelijk niet de PvdA die uit de boot valt. Dat leek er lang op, zoals bekend omdat de PvdA wethouder het vertrouwen niet verdiende. Maar het is BBA die uit de boot valt omdat er geen vertrouwen was in de wethouders wisseling van die partij. Vier jaar lang is het beeld opgehouden van een viertal bestuurders die het goed met elkaar konden vinden, elkaar konden vertrouwen en die erg tevreden waren over hoe ze het zelf deden. Maar als we nu terugkijken blijkt het goede team helemaal geen team dat op elkaar kon bouwen, maar het blijken vier individuen met tal van geheimen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Martin Kortekaas fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen aan het woord

Want over vertrouwen gesproken, ook wethouder Veeningen komt niet terug: uitgerekend de lijstaanvoerder en wethouder van de partij, die zo hoog opgeeft van haar democratische principes en het belang van transparantie, heeft de kiezers voor de gek gehouden. De wethouder die ons in de campagne in elk bushokje toelachte en die op nationale televisie naast de grote politieke leider Pechtold mocht aanschuiven. Dat toen de stroom uitviel en de uitzending stopte zal wel symbolisch geweest zijn. In de Amstelveense media lezen we dat de D66 kiezers in het ootje zijn genomen. Inderdaad, dat is heel netjes uitgedrukt, op zijn Amstelveens.

In het ootje genomen, dat geldt ook voor de partijen die het in de campagne tegen D66 hebben opgenomen. We hebben de strijd aangebonden met drie verdwenen wethouders van D66, PvdA en BBA die wel eerst ruim gebruik hebben gemaakt van hun macht om campagne te voeren vanuit het raadhuis. We zijn in het half jaar voor de verkiezingen bedolven onder persberichten met goed nieuws vanuit de gemeente, waarbij de wethouders vrolijk op de foto stonden om bijvoorbeeld zichzelf nog eens op de borst te kloppen met goed nieuws over de onderwijskwaliteit, of wat dan ook. En in het persbericht werd de wethouder dan altijd genoemd met vermelding van haar of zijn partij. Totaal niet relevant, maar natuurlijk wel goed voor een paar stemmen. Wethouder Veeningen haalde er heel veel stemmen mee en beperkte zo het te verwachten verlies van D66.

Maar ze wist zelf al lang dat ze zou verdwijnen. De enige verklaring die we nu krijgen is dat Veeningen plaats maakt voor nieuw talent. Onbegrijpelijk. Dat nieuwe talent bestaat uit twee oudgedienden en generatiegenoten, die zich er blijkbaar niet voor schamen een partij te vertegenwoordigen die de kiezers zo opzichtig voor de gek houdt. Over bestuurscultuur en politieke transparantie gesproken. Het gebrek aan dualisme, transparantie en georganiseerde tegenspraak breekt de politiek in Amstelveen op.
Goed, waarom zijn het nu toch weer 3 van dezelfde 4 partijen geworden? GroenLinks kan het alleen maar verklaren uit behoudzucht en angst voor verandering. Wij hadden graag meebestuurd. Het is jammer voor Amstelveen dat ervoor gekozen is om door te gaan met het uitvoeren van beleid dat als voornaamste doel de eerste wet van Noomen (fractievoorzitter van VVD-Amstelveen Kees Noomen red.) lijkt te hebben: alles leuk en aardig, zolang de OZB maar niet omhoog gaat.

Want laten we eens naar de inhoud van het akkoord kijken. Laat ik beginnen met te zeggen dat wij in eerste instantie aangenaam verrast waren toen we het akkoord lazen. Er staat veel in dat goed is en waar ook GroenLinks achter staat, ik zal zo een heel aantal voorbeelden noemen. Maar er is ook veel dat ontbreekt of verheldering nodig heeft. Ook daarvan geef ik wat voorbeelden. Gelukkig zegt de nieuwe coalitie open te staan voor aanvullingen van andere partijen. Misschien staat de laatste witte pagina in dit akkoord daar symbool voor: er is ruimte voor inbreng van de inwoners, ruimte voor plannen van de oppositiepartijen. Die uitgestoken hand nemen wij graag aan. Wij zoeken van onze kant de verbinding met de inwoners van Amstelveen en dus ook met de andere partijen. En we zijn dus benieuwd hoe de collegepartijen dat in willen gaan vullen, de samenwerking en het open staan voor goede ideeën van alle partijen. Kunnen we daar een toelichting op krijgen, wat zijn de plannen daartoe?

GroenLinks zou in ieder geval graag zien dat het akkoord ook voorgelegd wordt aan de inwoners van Amstelveen om de inwoners de kans te geven om met aanvullingen en ideeën te komen en het geheel nog beter te maken. Zoals dat ook in andere gemeenten gebeurt. Wat is goed in het akkoord? Ik noem kort een aantal zaken uit het akkoord in willekeurige volgorde:
Amstelveen rookvrij, Investeren in taalklassen, Aandacht voor duurzaamheid en circulaire economie, Fijnmazig OV netwerk, Regenboogagenda, Extra impuls stimuleringsfonds duurzaamheid, Extra geld fonds voor onafhankelijke journalistiek, De inclusieve samenleving, Emancipatieprogramma buitenlandse groepen, Terugdringen wachtlijst jongeren, Experimenteren in de bijstand richting basisinkomen, Emancipatieprogramma LHBTI’s (Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen, Transgender-  en Intersekse personen), Ondersteuning kleinere kunst en cultuurinitiatieven, Groen voor groen, water voor water, Huisvesting starters, Nieuwe vormen van inspraak.

En zo is er nog meer dat goed is in dit akkoord en waar we blij mee zijn als het gerealiseerd wordt en daar gaan we dit college dus aan houden, de komende vier jaar. Op tal van punten wordt nu aangekondigd dat een visie of plan ontwikkeld gaat worden, voor energietransitie, hoogbouw, toerisme bijvoorbeeld. Mooi, beter laat dan nooit, zou ik zeggen. Maar het zou geloofwaardiger zijn geweest als de nieuwe coalitie in dit akkoord het goede voorbeeld had gegeven met een inspirerende visie op de stad en de toekomst. Met een ambitieuze gezamenlijke missie die daadkracht uitstraalt. Maar die duidelijke en samenballende visie en missie ontbreken.

Gelukkig introduceert het akkoord wel de Amstelveense maat, als standaard voor hoge kwaliteit, bijvoorbeeld bij het investeren in de toekomst en in de cultuur. GroenLinks juicht het toe als er geïnvesteerd wordt in hoge kwaliteit van Onderwijs, Zorg, Duurzaamheid, Groen en de wijken. In aanvulling zouden wij de Amstelveense maat daarom graag toepassen bij een drietal andere zaken: Aandacht voor groepen die niet mee kunnen komen in de zelfredzame netwerksamenleving. Amstelveense maat en regie zijn nodig voor bijvoorbeeld:
Minima; Statushouders, Jongeren in armoedeval, Eigen bijdrage WMO-ers: de hoogte van de eigen bijdrage WMO is wat ons betreft niet per definitie wat door landelijk bepaald wordt. Amstelveense maat met Amstelveens regime nodig.

Laat mensen eigen baas blijven met eigen regie. Dat is wat anders dan mensen labelen als zelfredzaam en ze dan als gemeente aam hun lot overlaten. Toerismevisie: als dat maar niet het nieuwe Citymarketing wordt. GroenLinks durft de stelling aan dat als het bestuur in de vorige periode snel een duidelijke keuze had gemaakt voor het uitbouwen van het imago van Amstelveen als stad in het groen met twee culturele pareltjes, dat dan het Cobra en de stad er in dit opzicht nu veel beter hadden voorgestaan. Pas de Amstelveense maat toe op Cultuur, ook het Cobra en P60, in plaats van bij te dragen aan een neerwaartse spiraal.   Stimuleren van het gebruik van de fiets, juist ook bij het bereikbaar houden van het Stadshart tijdens de ombouw Amstelveenlijn en de A9.

Tot slot nog drie punten, waarop we graag verheldering krijgen:
Onderwijs:
We zijn blij met de ambities voor Onderwijs. Het roept wel de vraag op hoe het college denkt lokaal extra te presteren binnen landelijke kaders en regelgeving. Kan D66 dat toelichten?>
Schiphol: uit dit akkoord en ook uit vragen van de VVD blijkt dat er een misverstand is ter attentie van vliegveld Lelystad, namelijk de gedachte dat Lelystad ons gaat helpen. Voor de duidelijkheid: Lelystad gaat niet zorgen voor minder overlast van Schiphol in Amstelveen. Schiphol zit vol en zal elke pretvlucht die naar Lelystad verhuist vervangen door een zakenvlucht. Die zakenvluchten concentreren zich zoveel mogelijk op bepaalde piektijden om zo veel mogelijk en zo snel mogelijk over te stappen. Een soort spitsdrukte die leidt tot zoveel mogelijk gelijktijdig gebruik van andere banen met de Polderbaan. Dus meer gebruik van de Buitenveldertbaan en de Aalsmeerbaan en dus meer overlast in Amstelveen Noord en Aalsmeer en Westwijk. Kan de VVD toelichten hoe zij kunnen denken dat Lelystad ons gaat helpen?
Portefeuilleverdeling: Waarom is er niet voor gekozen om het Sociaal Beleid te ontschotten?

Wie is verantwoordelijk voor het Dierenwelzijnsbeleid? Waarom is er voor gekozen om van Gebiedsontwikkeling het Oude Dorp een aparte portefeuille te maken? Is dat inclusief de noordelijke Poeloever? Wat GroenLinks betreft geldt voor de Poel in ieder geval: het beschermen van de natuurwaarde laat geen ruimte voor horeca. ‘Iedere dag staan er weer nieuwe veranderingen voor de deur’ – aldus Martin Kortekaas fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen.

De volgend spreker was Jacqueline Solleveld Olthof raadslid van Burgerbelangen Amstelveen, maar de eerste alinea werd gesproken door Ruud Kootker, fractievoorzitter van Burgerbelangen Amstelveen:
'Voorzitter, Wij spreken en debatteren vanavond over de coalitievorming en het coalitieakkoord. Vanaf 3 april ben ik samen met Peter Bot als onderhandelaar betrokken geweest bij de coalitievorming. Vanaf de 25e april, het moment waarop Peter Bot kenbaar heeft gemaakt zich terug te moeten trekken als kandidaat wethouder, ben ik steeds meer onderwerp van gesprek geworden. Juist omdat het vanavond niet over personen moet gaan maar over het proces en de inhoud geef ik er de voorkeur aan dat het woord namens de bbA fractie gevoerd wordt door vice fractievoorzitter Jacqueline Solleveld.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Jacqueline Solleveld Olthof raadslid van Burgerbelangen Amstelveen
is teleurgesteld over de gang van zaken rond de coalitievorming

Het is goed voor Amstelveen dat er nu een coalitieakkoord ligt. Voordat ik daar iets over ga zeggen wil ik graag ingaan op de coalitievorming. Tijdens de installatievergadering hebben we verwezen naar het feit dat Burgerbelangen Amstelveen met een stijging van 900 stemmen een stabiele en betrouwbare lokale politieke partij is in onze Amstelveense gemeenschap. Wij mogen dat ook stellen op grond van onze positief, kritische deelname aan de raad gedurende de afgelopen 24 jaar en onze bijdrage aan twee colleges in de afgelopen 8 jaar, met de wethouderschappen van John Levie en Peter Bot.

De verkiezingsuitslag kwam voor de bestaande coalitie uit op eenzelfde aantal zetels met in totaal 700 stemmen meer. Hieruit klonk het vertrouwen van de kiezer voor deze coalitie. Wij hebben onze voorkeur voor behoud van de coalitie uitgesproken en hebben aangegeven bereid te zijn om onze verantwoordelijkheid te nemen en opnieuw toe te willen treden tot het college. Na de gesprekken met alle partijen maakten de informateurs bekend met Burgerbelangen Amstelveen verder te willen onderhandelen. Van 10 tot 24 april zijn VVD, D66 en Burgerbelangen Amstelveen met elkaar in gesprek geweest op verschillende momenten en in verschillende samenstellingen over collegeprogramma, financiën, aantal wethouders en portefeuilleverdeling. Op 25 april liet Peter Bot echter weten zich op medisch advies terug te moeten trekken  als kandidaat wethouder. Het terugtrekken van Peter Bot kwam op een uiterst ongelukkig moment. Niet alleen voor ons maar zeker ook voor  de andere coalitiepartijen kwam dit bericht als donderslag bij heldere hemel. Wij hechten er aan in deze vergadering nog eens te benadrukken, dat de keuze die Peter heeft moeten maken een gedwongen keuze was in het belang van zijn gezondheid. Peter zelf heeft zijn eigen situatie niet aan zien komen, wij niet, niemand. Hem treft daarom ook geen enkel verwijt. Peter heeft zich vanaf 2010 als raadslid, fractievoorzitter, wethouder en lijsttrekker met alle energie die in hem zat gegeven voor onze gemeente en de belangen van haar burgers. Het is daarom bijzonder teleurstellend te moeten constateren dat er na  zijn gedwongen terugtrekking en ziekmelding enige dagen later een geruchtencircuit op gang is gekomen, waarbij openlijk wordt getwijfeld aan de reden van zijn vertrek. Dat doet pijn en dat heeft hij niet verdiend. 

Na twee dagen, op 27 april,  hebben we de partners in het coalitieoverleg laten weten dat onze fractievoorzitter de nieuwe kandidaat wethouder is. Op zaterdag 28 april volgde een breed overleg met bestuurders, fractievoorzitters en onderhandelaars van VVD, D66 en Burgerbelangen Amstelveen, waarbij de wethouders kandidatuur, communicatie, openheid en vertrouwen aan de orde zijn geweest. Afgesproken wordt dat bbA wordt geïnformeerd over het verdere verloop. Zondagavond volgt dan een gesprek tussen de bestuursvoorzitters, die met name spreken over de bbA wethouders kandidatuur. Maandag volgt een gesprek tussen onderhandelaars Raat en Gordon en de kandidaat wethouder. De vraag komt nog aan de orde of er op het vlak van vertrouwen mogelijk nog iets tussen partijen en betrokkenen zou spelen. Dat blijkt niet het geval te zijn. Wel wordt een beroep op hem gedaan zich terug te trekken als kandidaat wethouder op grond van een gebrek aan politieke vlieguren. Na overleg met onze eigen fractie en bestuur wordt besloten de kandidatuur te handhaven.

Op 9 mei vond er een kennismakingsgesprek met de kandidaat wethouder en de beide bestuursvoorzitters van D66 en VVD plaats. Na dit gesprek op 11 mei nodigden Floortje en Herbert onze kandidaat uit om te praten over het verdere verloop van het proces. In dat gesprek is door VVD en D66 de stekker er uitgetrokken. Voorzitter wij stellen vast dat er na woensdag 25 april geen coalitie onderhandelingen meer hebben plaatsgevonden. Terugkijkend hebben we toch ook het gevoel dat bbA tussen 28 april en 11 mei aan het lijntje gehouden is.

Voor de breuk zijn meerdere gronden door de VVD en D66 genoemd variërend van gebrek aan politieke vlieguren van de kandidaat wethouder tot gebrek aan openheid en  gebrek aan vertrouwen. Wat het eerste aangaat ziet ook bbA dat politieke vlieguren handig zijn, maar niet meer dan dat. Dat ligt wellicht anders voor de landelijke politieke partijen waar een interne politieke loopbaan kennelijk als vereiste gezien wordt voor wethouderschappen. Dat betekent nog niet dat wij dat als lokale politieke partij ook moeten doen. Het verwijt van gebrek aan openheid herkennen wij niet. En wat vertrouwen betreft, dat moet van twee kanten komen en aan onze kant was dat er. De wijze waarop beide partijen zich in de pers over ons uitspraken vinden wij daarom heel teleurstellend en onnodig beschadigend.

Burgerbelangen Amstelveen is in het hele proces van coalitievorming niet weggelopen van haar verantwoordelijkheid. Maar kennelijk ontbrak uiteindelijk de wil bij D66 en VVD om er werkelijk met elkaar uit te komen. VVD en D66 hebben gebroken en voor die breuk dragen zij de verantwoordelijkheid. Inmiddels is de trein verder geraasd en is er binnen enkele dagen een coalitie tot stand gekomen tussen VVD, D66 en PvdA. Je zou je kunnen afvragen, waarom de PvdA nu wel en direct na de verkiezingen niet kon aanschuiven. Dan was voortzetting van de bestaande coalitie mogelijk geweest en hadden we echt recht kunnen doen aan de verkiezingsuitslag.

Voorzitter, ik kom te spreken over het coalitieakkoord dat mede de resultante is van de onderhandelingen tussen VVD, D66 en bbA. Feitelijk staan wij mede aan de basis van dit akkoord en vinden met de aanpassingen die nu in het akkoord zijn aangebracht dat er een akkoord ligt, waarin ook Burgerbelangen Amstelveen zich logischerwijs voor een deel kan herkennen. Wij zullen nu vanuit de oppositie de samenwerking zoeken en op een positief kritische manier onze bijdrage leveren voor onze gemeente en onze inwoners. Wij gaan er vanuit dat het nieuwe college serieus ruimte gaat maken voor een inbreng ook vanuit de oppositiepartijen. Het is ons veel waard als het dualisme de ruimte krijgt die het verdient zodat wij met wisselende meerderheden en minderheden de beste keuzes kunnen maken voor onze stad.

Voorzitter, tot slot van onze kant nog enkele vragen en aandachtspunten ten aanzien van het coalitieakkoord: De financiële uitdaging is fors, eerder gaf de heer Raat in de pers aan dat het over miljoenen zou gaan. Kan worden aangeven of dat zou kunnen betekenen dat de aandelen Eneco in de verkoop gaan? In hoeverre is bezuiniging op de bedrijfsvoering van de gemeente mogelijk in het licht van de kwetsbare positie van de onderliggende ICT systemen? Een punt van zorg is de participatie; een thema dat voor bbA van groot belang is. Gaat het college in de komende periode de stadgesprekken invoeren, de buurtschouw herstellen en het Right to Challenge promoten? En wat wordt bedoeld met nieuwere vormen van inspraak? Ik sluit af. We staan aan de vooravond van een nieuw college. Wij wensen het college veel succes, feliciteren de wethouders en zullen op constructieve wijze bijdragen aan het belang van Amstelveen en de Amstelveners.'

Patrick Adriaans fractievoorzitter van SP-Amstelveen over het coalitieakkoord:
Voorzitter, Er ligt voor ons een coalitieakkoord en een aantal kandidaten voor het wethouderschap. Nu is de tijd om een oordeel te vormen over het resultaat en vooruit te blikken naar wat dit akkoord Amstelveen brengt. De SP kijkt daarbij naar het programma en de personen en kijkt daarbij zowel naar het proces, hoe is het tot stand gekomen, als het product, wat is nu de uitkomst. De inhoud, het programma, is het belangrijkste dus die bewaren we voor het laatst. Beginnen we met de personen, ofwel de poppetjes, de kandidaat-wethouders. Ik wil u even meenemen in een gedachte-experiment.

Stelt u zich eens voor dat iemand de hele verkiezingscampagne heeft meegemaakt en op donderdag de 22e maart in de ochtend vertrokken is om 2 maanden de wildernis in te trekken. Geen nieuws, geen internet, geen contact met de buitenwereld. Vandaag komt deze persoon terug en ziet dat er nu pas een nieuw beoogd college is. Hij zal van verbazing van zijn stoel vallen. Voor de verkiezingen hadden we vier partijen en 4 wethouders die luid en duidelijk verkondigden dat zij na de verkiezingen met elkaar door wilden. En wat zien we nu? Vier nieuwe wethouders. Een totale aardverschuiving in het college. Complete vernieuwing! Of nee toch niet, er zijn namelijk opeens 5 wethouders, dus als vijfde wiel aan de wagen van vernieuwing bungelt kandidaat wethouder Raat. En nee de 4 partijen zijn ook niet samen doorgegaan, BBA is afgevallen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Patrick Adriaans fractievoorzitter van SP-Amstelveen: 'Toen wij het programma zagen, was de SP positief verrast. Er zit een aantal zaken in die wij al jaren roepen, zoals meer aandacht voor het MKB en minder richten op internationale bedrijven'

Er is van alles gebeurd, maar ergens voelt dit niet lekker. Als de SP naar het programma kijkt, zouden de partijen best met elkaar door hebben kunnen gaan, en 4 wethouders zou voldoende moeten zijn voor Amstelveen. Hoe dit proces verlopen is blijft een raadsel, want eerst valt de PvdA af om persoonlijke redenen en vervolgens wordt met BBA een akkoord bereikt waarna die afvallen om persoonlijke redenen en dan komt de PvdA weer terug in beeld. Dat is best onbegrijpelijk voor de gewone Amstelvener, die ook denkt van wat gebeurt er hier? Dit was zeker niet de voorkeur van de SP, wij hebben als eigen voorkeur opgegeven een zo links mogelijk college, en dat is moeilijk genoeg in Amstelveen, en vanaf het begin gezegd dat de keuze voor VVD, D66 en Groen Links vanuit de kiezer het meest logische was. En dat is nog steeds ons standpunt.

Dan veel belangrijker: de inhoud Het Programma. Toen wij het programma zagen, was de SP positief verrast. Er zit een aantal zaken in die wij al jaren roepen. Zoals meer aandacht voor het MKB en minder richten op internationale bedrijven. Of cultuur niet alleen in het Stadshart maar ook in de wijken. Herstellen van de fijnmazigheid in het OV. Gepaste bescheiden ambities, waarbij we ons richten op de behoeften van de Amstelveense samenleving en gebruik maken van de krachten die hier aanwezig zijn. Het programma is op hoofdlijnen uitgezet en biedt nog veel mogelijkheden tot invulling, daar ligt dan ook de uitdaging. Want de duivel zit altijd in de details.

Neem een onderwerp als duurzaamheid, voor iedereen belangrijk. We hebben inderdaad Amstelveen te leen van onze kinderen, dus moeten we zorgen voor een schone toekomst. Maar waar leggen we de prijs neer? Uit onderzoek van Milieudefensie blijkt dat die prijs voor een groot gedeelte bij de laagstbetaalden komt te liggen. De SP zal ervoor waken dat dit in Amstelveen niet gebeurt. Zo ligt er een voorstel voor groene bouwleges, maar om te bouwen moet je kunnen investeren. De voordelen van een versnelde energietransitie komen dan te liggen bij de wat kapitaalkrachtigere huiseigenaren. De plannen op duurzaamheid zullen wij dus ook toetsen op of de kosten en baten daadwerkelijk goed worden verdeeld. Een ander punt is Schiphol. We kunnen wel vliegbewegingen verplaatsen, maar dan zadelen we andere regio’s op met problemen. Als Amstelveen kunnen we dat niet alleen, maar laten we ook als Amstelveen geen NIMBY-gedrag vertonen en meedenken en meewerken aan oplossingen waarbij er alternatieven komen voor korte vluchten, en Schiphol niet een overstap-HUB is maar vooral een bestemming.

Voor de SP een belangrijk punt is de sociale huur. Nu is er dan eindelijk iets over opgeschreven, ons jarenlang drammen heeft dus toch effect. We missen nog wel de visie op het verbeteren van de bestaande voorraad, zaken als aanpakken achterstallig onderhoud, verduurzaming woningen etcetera. Als SP vinden we verkopen van woningen aan zittende huurders om nieuwbouw te financieren een nuttige optie die zeker gebruikt kan worden. Het is mooi dat de voorraad op peil wordt gehouden.  

Nog steeds geloven wij principieel niet in het frame van scheefwonen. Voor de sociale samenhang in een wijk is het goed als deze gemêleerde is. Waarom jagen wij mensen hun huis uit als ze huren, terwijl mensen met een gunstige hypotheek, en vaak lagere woonlasten, in hun eigen woning wel kunnen wonen? Dus vanuit financieel oogpunt praten over doorstroming is voor de SP een brug te ver. De woningmarkt is verziekt, toen er nog meer regulering was van de overheid ging het niet perfect maar wel beter dan dat het nu gaat. Daarmee raken we ook aan een zin in het collegeprogramma: We zetten in op eigen verantwoordelijkheid van inwoners en laten aan de markt over wat de markt beter kan dan de overheid. Betekent dat ook dat we zaken van de markt terugpakken die de overheid beter kan?

Tot slot, het sociale domein
Eén zin sprong er voor de SP uit: Een respectvolle benadering van iedereen met een uitkering is voor ons vanzelfsprekend. Dat zou het zeker moeten zijn, maar uit de gehouden onderzoeken in de vorige periode, een onderzoek van de daarna opgeheven PMA en een zwartboek van de SP zelf, komt een ander beeld naar voren. Het is dan ook goed om te toetsen hoe het beleid op dit punt werkt en welke bijstelling mogelijkerwijs nodig is. Er ligt al een verzoek bij de rekenkamer en de SP verwacht steun van alle fracties maar zeker ook de coalitiepartijen in deze voor zo’n onderzoek.

Positief vindt de SP het dat vrijwilligerswerk als tussenstap gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld bij een taalachterstand helpt het als iemand al actief deelneemt aan de maatschappij om die weg te werken daar is vrijwilligerswerk een hele mooie oplossing. Wel zal de SP er altijd voor waken dat er hierdoor geen arbeidsverdringing plaatsvindt, want uiteindelijk is betaald werk het doel en werk moet lonen dus geen verplicht vrijwilligerswerk en al helemaal niet ter vervanging van nu bestaande arbeid.

Kortom: Het proces om tot een coalitie te komen was ondoorzichtig en de collegepartijen hebben wel wat uit te leggen aan de kiezer. Dat geeft te denken over de roep om meer transparantie in het bestuur, woorden zijn mooi, maar wij verwachten nu van het college daden en het begin is in ieder geval een valse start geweest. Het programma kent zeker positieve punten maar ook een aantal valkuilen en mogelijke addertjes onder het gras. Een paar daarvan zijn hiervoor aangestipt. Wij zullen dit akkoord niet steunen, het zou een goede basis geweest zijn om te gaan onderhandelen maar voor de SP onvoldoende om nu ja op te zeggen.'

Bert de Pijper fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen had ook een paar stevige opmerkingen wat de nieuwe Amstelveense politieke coalitie betreft:
'Coalitieakkoord. Ik wil beginnen om de fracties van VVD, D66 en PvdA geluk te wensen met het bereikte akkoord. Ook de ChristenUnie was bereid om met anderen, samen bestuursverantwoordelijkheid voor onze stad te nemen. Nu dat niet is gebeurd, wil ik met nadruk stellen dat de ChristenUnie dit college constructief tegemoet zal treden en zal meedenken, waar dat mogelijk is.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Bert de Piper fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen in de raadzaal op 23 mei 2018. In zijn toespraak vertelde hij: 'Afgezien van de politieke overwegingen die ongetwijfeld hebben meegewogen, ben ik er van overtuigd dat het een verstandige keuze zal blijken te zijn om voor vijf wethouders te gaan. Die vijf wethouders krijgen volgens ons genoeg werk op hun bureaus om hen goed bezig te houden'


Amstelveen toont nu nog een oase van rust. Dat zou bij de volgende verkiezingen, maart 2022 wel eens heel anders kunnen zijn. En dan kom ik direct bij de grote projecten: Amstelveenlijn, A9 (inclusief het nieuwe viaduct van de Ouderkerkerlaan over de Beneluxbaan) en het Stadshart. De geruststellende woorden uit het coalitieakkoord over deze projecten, stellen mij nog niet echt gerust. In deze periode gaan de 3 projecten namelijk over van de fase van voorbereiding naar de fase van de uitvoering. In 2022 is Amstelveen Oost langs de Beneluxbaan een aantal jaren van noord naar zuid, één grote bouwput geweest en is het centrum van oost naar west rond de A9 inmiddels ook een grote bouwput geworden. Ik merk op dat in 2022 de nieuwe A9 er nog niet ligt, maar nog volop in ontwikkeling is.

Wat ons betreft, zouden de wethouders Raat en Ellermeijer een gezamenlijke portefeuille 'grote projecten' moeten gaan vormen, gelijk aan wat nu rond de gemeentelijke ICT is afgesproken. En ook wil ik voorstellen dat beide wethouders een gezamenlijk schema met tijdslijn gaan hanteren die in ieder geval doorloopt tot maart 2022, waarin per maand wordt aangegeven, welke werkzaamheden in de projecten worden verricht, wat die werkzaamheden betekenen voor de omwonenden en de andere inwoners van Amstelveen, de gevolgen voor ondernemers, met name die in en rond het Stadshart zijn gevestigd, de gevolgen voor autoverkeer, fietsverkeer en het OV in onze stad, een risicoanalyse van bepaalde werkzaamheden en de risico’s van het 'financieel uit de bocht vliegen'. Een schema dat regelmatig geactualiseerd moet worden. Beide wethouders moeten wat ons betreft zwaar investeren in de relatie met de 3 opdrachtgevers van de projecten: Rijkswaterstaat, de vervoersregio en Unibail en de 3 uitvoerende aannemers. Ook moeten beide wethouders 'door roeien en ruiten gaan' om bij opdrachtgevers en uitvoerders alle relevante informatie op tafel te krijgen die belangrijk zijn om actueel en adequaat nieuwe ontwikkelingen te kunnen managen. Dit in het belang van het behoud van een stabiele samenleving van inwoners en ondernemers van Amstelveen voor de komende jaren.

Dan de paragraaf over de ruimtelijke ordening en vooral over het wonen. Positief is de opmerking dat het aantal verkochte sociale huurwoningen wordt teruggebouwd, zodat de sociale voorraad gelijk blijft. Teleurstellend vinden we dat met name weer wordt ingezet op meer doorstroming op de woningmarkt. Dat is slechts een middel, wat ons betreft moet het gaan om het doel dat we met het woonbeleid willen bereiken. Wat ons betreft is het doel van een goed woonbeleid hoe we mensen die al jaren op een geschikte woning zitten te wachten, eindelijk de woning kunnen krijgen, die ze in Amstelveen zoeken. Dat jongeren niet de eerste 10 jaar van hun volwassen leven maar in Almere of in Lelystad moeten gaan wonen en later nog eens onderzoeken of ze kunnen terugkeren naar Amstelveen. Dat er woningen in Amstelveen zijn voor belangrijke beroepen als onderwijzers, medisch personeel en politieagenten. De volgende vraag wordt dan welke middelen het college kan inzetten om deze doelstellingen te verwezenlijken. En als het dan gaat om het bevorderen van de doorstroming, welke middelen kan het college dan in de periode 2018 tot 2022 inzetten, en dan hebben we het niet over de middelen die gefaald hebben in de collegeperioden tussen 2010 en 2018. Dan hebben we een woonbeleid, waar Amstelveners echt blij mee worden.

Dan nog een opmerking over Veiligheid. We hadden graag in het coalitieakkoord een opmerking gezien over de veiligheid van de grote Joodse gemeenschap in Amstelveen. De ChristenUnie pleit er voor dat er een nadere uitwerking komt hoe de veiligheid van de joodse gemeenschap ook naar de toekomst toe, in Amstelveen gegarandeerd kan blijven.

T.a.v. de cultuur willen de coalitiepartners de subsidies aan het Cobra Museum en P60 herijken. De ChristenUnie kan daarmee instemmen. Maar het mag niet ten koste gaan van de culturele voorzieningen in onze stad. Daarom vinden we dat het college samenwerkingsvormen van het Cobra Museum en P60 met andere musea en andere culturele instellingen in de regio moet bevorderen. We hebben nog een aantal andere opmerkingen over het coalitieakkoord, die we op een later moment naar voren brengen, zoals bij de Kadernota 2019.

Nog een laatste punt: de keuze voor 5 wethouders. Afgezien van de politieke overwegingen die ongetwijfeld hebben meegewogen, ben ik er van overtuigd dat het een verstandige keuze zal blijken te zijn om te gaan voor 5 wethouders. Die 5 wethouders krijgen volgens ons  genoeg werk op hun bureaus om hen goed bezig te houden. Ik noem: de 3 grote projecten die in deze collegeperiode overgaan van voorbereiding naar uitvoering, dan, nog steeds verschijnen er regelmatig berichten in de media over onbedoelde en onverwachte effecten van de decentralisaties naar de gemeenten, hoe gaan we daar in Amstelveen mee om?, dan: de verduurzaming en de energietransitie moeten in de komende vier jaar met kracht worden voortgezet en duidelijk zichtbaar worden in de Amstelveense samenleving en tenslotte: de opgave rond de ICT in dit raadhuis en de daarmee samenhangende mee-ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie, met als doel: een op maat geschoeide gemeentelijke dienstverlening op peil te houden. Beste mensen, o.i. hebben de vijf wethouders in dit college ECHT genoeg te doen.

De ChristenUnie wenst dit college de wijsheid toe om de komende vier jaar een beleid te voeren dat ook in 2022 Amstelveners nog steeds de overtuiging geeft, dat we met elkaar in een stad leven, waarbij het gaat om daadkracht, betrokkenheid bij elkaar en een samenleving waar het gaat om het sociaal, met respect, omgaan met elkaar.'

Toespraak van Tim Lechner fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen:
'Geachte voorzitter, De lat ligt hoog in Amstelveen, op alle fronten. Onze voorzieningen voldoen aan een bepaald kwaliteitsniveau. Nieuwe voorzieningen die we ontwikkelen moeten aan dit hoge niveau voldoen. Dat betekent wat. Soms is de investering hoger en de ontwikkeltijd langer, omdat we kiezen voor kwaliteit. We kiezen voor de Amstelveense maat. De Amstelveense maat? Wat is dat eigenlijk? De Amstelveense maat. De menselijke maat ++ of de menselijke maat? Of de menselijke maat 2.0 die we eigenlijk niet konden betalen?

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Tim Lechner fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen tijdens zijn toespraak zei onder andere: 'Actief voor Amstelveen betreurt het dat er geen enkele lokale partij aan het college deel zal nemen. Ook dit doet geen recht aan de wens van de kiezer. Er had gewoon een lokale partij in het college moeten zitten'

Voorzitter het was op z’n minst gezegd een aparte formatie periode. Het begon op het verhaal van de 10 kleine enz. Eerst moesten wij afscheid nemen van wethouder Brandes. Niet leuk, maar kan gebeuren, over de reden daarvan wil ik mij niet uitlaten. Dat heeft al genoeg voor verdriet gezorgd. Daarna lekte het dat wethouder Veeningen niet meer terug zou komen. De Amstelveense maat. Toen moest wethouder Bot om gezondheidsredenen stoppen en zich direct ziek melden. De Amstelveense maat. Toen werd de beoogd opvolger van wethouder Bot gewogen en te licht bevonden. De Amstelveense maat. Voorts werd het spel opnieuw op de wagen gezet. Waarbij alle partijen werden uitgenodigd om te reageren op het akkoord. Waarbij het dinsdag al lekte dat het met de PvdA rond was. Achteraf heel vervelend voor onze partij, want wij hadden serieus werk gemaakt van onze reactie. De Amstelveense maat.

Actief voor Amstelveen feliciteert natuurlijk graag de PVDA, het zal voor de mensen binnen deze partij na alle ellende vlak na een sterk gevoerde campagne een hard gelach geweest zijn om zo in eerste instantie buiten het college te vallen. De Amstelveense maat. Echter zien wij het nieuwe college geen recht doen aan de wens van de Amstelveners. D66 heeft immers een zetels verloren.  En GroenLinks had weliswaar een zetel gewonnen, maar toch mochten zij niet deelnemen aan het nieuwe college.

Actief voor Amstelveen betreurt het dat er geen enkele lokale partij aan het college deel zal nemen. Ook dit doet geen recht aan de wens van de kiezer. Er had gewoon een lokale partij in het college moeten zitten. Want ook met Actief voor Amstelveen (zeker niet de grootste partij maar wij voelen ons wel moreel winnaar van de verkiezingen omdat wij vanuit het niets met twee zetels zijn binnen gekomen) tonen we maar weer aan dat de lokale partijen in Amstelveen een groot draagvlak hebben. De lokale partijen in Amstelveen, BBA, AVA en OCA zijn immers goed voor 7 zetels. De Amstelveense maat.

Maar goed niet getreurd, het college is gevormd volgens de Amstelveense maat. Bij presenteren van het coalitieakkoord, werd gesteld dat het een ruim akkoord was, waar ook de oppositiepartijen nog van alles mochten invlechten. Ook de Amstelveense maat. Als voorbeeld zag ik vandaag op de site van RTVA dat voor een driekamerflat aan de Jupiter in Middenhoven ruim 4000 belangstellenden waren. Dat is dus de Amstelveense maat. Wij zullen u dus ruimhartig gaan bestoken met voorstellen om onze speerpunten te proberen te verwezenlijken. De lat ligt hoog in Amstelveen, op alle fronten. Onze voorzieningen voldoen aan een bepaald kwaliteitsniveau. Nieuwe voorzieningen die we ontwikkelen moeten aan dit hoge niveau voldoen. Dat betekent wat. Soms is de investering hoger en de ontwikkeltijd langer, omdat we kiezen voor kwaliteit. Ook wij kiezen voor de Amstelveense maat. Daar kun je namelijk alle kanten mee op. Wij wensen het college veel succes met ons.
Voorzitter dank.'

Na deze toespraak kreeg Pier Rienks fractievoorzitter van CDA-Amstelveen het woord:
'Mijnheer de voorzitter, allereerst wil het CDA de nieuwe coalitie feliciteren met het bereikte resultaat en wensen wij de nieuwe ploeg alvast alle succes toe. Ik wil mijn bedrage beginnen door u te vertellen waarover ik de afgelopen dagen zo teleurgesteld ben. Ik vind de samenstelling oprecht jammer, maar zie er ook de positieve kanten van in. Nu denkt u misschien: die Rienks gaat nu een half uur klagen over het feit dat het CDA niet daar, maar hier zit, maar zo zit het niet. Twee weken geleden zijn alle oppositiepartijen bij elkaar gekomen in een bekende plaatselijke boekhandel. De reden was om elkaar beter te leren kennen. We zullen het de komende vier jaar toch met elkaar moeten doen was de gedachte. Wat mij opviel was de inbreng van één partij in het bijzonder. Ter zake kundig, enthousiast en toekomstgericht. Laat nou net die ene partij een paar dagen later toetreden tot de coalitie. Ik kan u vertellen: daar was ik best teleurgesteld over.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Pier Rienks fractievoorzitter van CDA-Amstelveen tijdens zijn toespraak


En dan nu het coalitieakkoord. Allereerst de titel. Een zekere en stabiele toekomst voor Amstelveen. Dat is wel een heel brave titel voor een coalitie met ambitie. De titel past bij een coalitie die op de winkel past. Maar dat kan deze coalitie zich helemaal niet veroorloven. Amstelveen staat immers voor grote opgaven. Ik zal u er een paar noemen. Volgens uw eigen akkoord moet Amstelveen een Landmark worden, er is de A9, de Amstelveenlijn en paniek op de woningmarkt. Amstelveen dreigt bovendien de klimaatdoelstellingen niet te halen. Schiphol is een steeds grotere zorg en eenzaamheid, stille armoede en mantelzorg moeten actief worden aangepakt. Beste coalitie, u kunt niet zoals de titel doet vermoeden achterover leunen maar zult in de sportstand moeten gaan zitten. Aan de slag voor een voorspoedig Amstelveen voor iedereen. Voor zover de titel, nu de rest.

VVD en D66 gooiden 8 dagen geleden de onderhandelingen in een snelkookpan om te kijken, welke soep er nog uit te maken viel. Het CDA was aangenaam verrast toen we zagen dat veel plannen uit ons eigen verkiezingsprogramma overgenomen waren in het concept coalitieakkoord. Een zwembad, van gas los, aandacht voor eenzaamheid, MBO-onderwijs inclusief een visie op hoogbouw. Kortom, het CDA kon zich goed vinden in het concept akkoord en zelfs nog meer in het definitieve akkoord wat hier vanavond voorligt. We waren benieuwd wat de bijdrage van de PvdA geweest is in het definitieve akkoord. Een van onze studenten binnen de fractie haalde beide akkoorden door de plagiaatscanner. Het resultaat: ruim 85% is gelijk gebleven. Die 15% heeft de PvdA niet ingevuld met de door hen beloofde 1 miljoen voor gratis sporten. Dat blijkt daadwerkelijk een verkiezingsstunt te zijn geweest. Er zijn zaken toegevoegd over sociale woningbouw en stond er eerst resoluut dat er geen basisinkomen zou komen. Nu worden de ontwikkelingen rond het basisinkomen in andere gemeenten geïnteresseerd gevolgd. Het akkoord is wat zachter, toegeeflijker geworden.

Het akkoord werd als open akkoord gepresenteerd. Een akkoord waar partijen in de uitvoering nog invloed op kunnen uitoefenen. Het CDA hoopt dat dit gaat lukken en de invloed zich niet beperkt tot een keuze welk restaurant zich gaat vestigen op de Noordelijke Poeloever maar OF er wel een restaurant zich gaat vestigen. Anders is de term open een mooie kreet maar blijkt het uiteindelijk een lege dop. Welke richting gaat het op?

Een zekere en stabiele toekomst voor Amstelveen klinkt mooi, maar concreet gaat de toekomst van mensen over werk, wonen en zorg. Welke zekerheid en stabiliteit gaat u hen bieden? Inwoners hebben niets aan woorden maar willen resultaat zien. Het CDA deed concrete voorstellen over Schiphol. U houdt het bij meer invloed aan de overlegtafel. Daarmee maak je mensen niet blij die dagelijks honderden vliegtuigen over hun huis horen vliegen. Ik zal u nog een voorbeeld geven van veel woorden maar weinig actie of beoogd resultaat. Er staat ‘We maken de mogelijkheden van armoedevoorzieningen breed bekend’. Verder niets. Wat hebben die 1000 kinderen die in armoede opgroeien daar aan? De huidige mogelijkheden werken blijkbaar niet voldoende voor die groep. Ook hier geld: u lost niets op terwijl dat wel nodig is.

Nog zoiets. Amstelveen moet een Landmark worden. Dat vonden we als CDA bijzonder om te lezen. De afgelopen 4 jaar kon het college nooit kiezen als het over citymarketing ging. U kunt het blijkbaar nu wel. Maar hoe wilt u zonder extra geld van Amstelveen opeens een Landmark maken. En welk Landmark moet Amstelveen dan worden? Voor wie? Met wat? En Hoe? Het is een van de vele punten waar het CDA nieuwsgierig naar is.

Mijnheer de voorzitter. Ik ben fractievoorzitter van het CDA. Als CDA’er werd ik in het programma getriggered door het veelvuldig bezigen van de term: eigen verantwoordelijkheid. In het eerste conceptakkoord stond eigen verantwoordelijkheid in combinatie met: zelfredzaamheid. Wat een tevredenheid maakte zich van mij meester toen ik zag dat deze zelfredzaamheid na opmerkingen van het CDA tegen de formateurs verandert is in: samenredzaamheid. Want de uitleg van eigen verantwoordelijkheid is bij het CDA zo anders. Daar is de eigen verantwoordelijkheid altijd gericht op de ander. Verantwoordelijkheid voor je gezin, je partner, je buurt en je stad. Als de coalitie het heeft over een inclusieve stad waar iedereen meedoet dan ben ik blij dat ze het nu over zelfredzaamheid hebben. Dan zullen mooie initiatieven van inwoners om mensen samen te brengen, zoals het akkoord stelt, succesvol zijn en Amstelveen een geheel worden.

Er staan een paar mooie cliffhangers in het akkoord. Dat vraagt om een uitvoeringsprogramma dat duidelijkheid verschaft over wat er mee wordt bedoeld. Waar heb ik het dan over? Over passages als: We zullen een aantal ambities terug moeten schroeven om te kunnen doen wat nodig is. Dat klinkt nogal onheilspellen vind u niet?     En hoe kan ik anders dan als een vrijbrief voor ongebreideld bezuinigen de volgende passage lezen: We zullen een aantal ombuigingen moeten uitwerken om onze begroting sluitend te houden. Is het akkoord zo mystificerend om ons op afstand te houden of weet u het eigenlijk ook nog niet? Mijnheer de voorzitter: Ik kom tot een afronding. Het programma benoemd heel veel zaken die het CDA belangrijk vindt. De nieuwe coalitie zal in het CDA een constructieve partner in de oppositie vinden. Ik vertrouw op een goede samenwerking en wens de coalitie nogmaals alle succes toe.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De vijf wethouders van Amstelveen vlnr.: Herbert Raat (VVD), Rob Ellermeijer (VVD), Frank Berkhout (D66), Floor Gordon (D66) en Marijn van Ballegooijen (PvdA) in het raadhuis van Amstelveen tijdens hun beëdiging op woensdagavond 23 mei 2018. Deze extra raadsvergadering stond in het teken van het coalitieakkoord 2018-2022, de benoeming en beëdiging van de wethouders, de beëdiging en installatie van de nieuwe raadsleden voor deze periode


Na de toespraken werd de stemming uitgebracht op de wethouders, daarna gecontroleerd en dan mochten ze in het midden van de raadzaal na de beëdigingsceremonie bloemstukken en de felicitaties van de burgemeester en de aanwezigen ontvangen. Na de beëdiging van nieuwe burgerleden nam Maaike Veeningen (D66) oud-wethouder afscheid van de gemeenteraad, zij wordt voorgedragen als wethouder namens D66-Almere. Op 31 mei 2018 zal daar een nieuw college worden geïnstalleerd. Eerder deze week maakte Veeningen al bekend niet terug te keren als wethouder in Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Maaike Veeningen (D66) oud-wethouder neemt afscheid van de gemeenteraad


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Aan het einde van de raadsvergadering zijn de net beëdigde wethouders toch blij dat ze de eerste grote barrière met succes overwonnen: de verkiezingenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.