Bijgewerkt: 21 juli 2024

De uitstoot van broeikasgassen in 2017 was in Nederland 1 % lager

Nieuws -> Milieu

Bron: RIVM/CBS
12-05-2018

Ondanks de groei van de economie was de uitstoot van broeikasgassen in 2017 in Nederland 1 procent lager dan een jaar eerder. De daling komt vooral doordat er minder steenkool en meer aardgas is ingezet voor de elektriciteitsproductie. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)/Emissieregistratie en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De Nederlandse uitstoot van broeikasgassen lag in 2017 13 procent lager dan in 1990. De afgelopen vijf jaar was de uitstoot vrijwel constant. In de Urgenda klimaatzaak besliste de rechter in 2015 dat de uitstoot in 2020 minimaal 25 procent lager dient te zijn dan in 1990. In het Regeerakkoord uit 2017 is als doel opgenomen om in 2030 een afname van 49 procent ten opzichte van 1990 te realiseren.

Schonere lucht. Naast de uitstoot van broeikasgassen is ook de luchtverontreiniging in Nederland de afgelopen decennia afgenomen. Uit een jaarlijkse rapportage van het RIVM blijkt dat de uitstoot van fijn stof, stikstofoxiden, zwaveldioxiden en vluchtige organische stoffen in 2016 net als in voorgaande jaren licht is gedaald. De uitstoot van ammoniak is in 2016 gestegen ten opzichte van 2015 en ligt met 127 kiloton net onder het maximum dat vanuit Europa voor Nederland is bepaald. De toename wordt vooral veroorzaakt doordat er meer melk- en kalfkoeien gehouden worden. Nederland voldoet bijna overal aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Desondanks leeft de gemiddelde Nederlander toch nog ongeveer een jaar korter als gevolg van luchtverontreiniging.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2018)

Totale broeikasgasemissies (BKG) zijn in Nederland in 2016 met ongeveer 0,2% gestegen ten opzichte van de emissies in 2015. Dit stijging was voornamelijk het gevolg van een toename van het aardgasverbruik voor ruimteverwarming. Aan de andere kant is de emissie van elektriciteitsproductie is gedaald


Samenhang tussen klimaat en luchtkwaliteit. Klimaatexpert prof. dr. ir. Guus Velders van het RIVM pleit voor samenhang tussen het klimaat- en luchtkwaliteitbeleid. 'De bronnen voor broeikasgassen en luchtverontreiniging zijn vaak dezelfde; namelijk verkeer, industrie en landbouw. Fijn stof zorgt bijvoorbeeld voor luchtverontreiniging maar kan ook bijdragen aan opwarming van de aarde.' Een integrale aanpak van bronnen is aan te bevelen om te voorkomen dat een maatregel ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen extra uitstoot van luchtverontreiniging oplevert of andersom. Lees ook het rapport: Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-2016 National Inventory Report 2018 (Engels pdf 410 pagina’s).

In 2017 stootte Nederland 164 miljard kg van het gas koolstofdioxide (CO2) uit. Dat is 2 miljard kg minder dan een jaar eerder. De CO2-uitstoot van energiebedrijven daalde van 52 miljard kg in 2016 naar 49 miljard kg in 2017. De elektriciteitsproductie steeg 1 procent, met meer inzet van aardgas en minder van steenkool. Door een iets lagere netto-import veranderde het elektriciteitsaanbod overigens niet. De inzet van steenkool door elektriciteitscentrales zorgde in 2017 voor een uitstoot van 24 miljard kg CO2. Dit is 4 miljard kg minder dan in 2016, maar nog steeds 7 miljard kg meer dan in 2011. De piek in 2015 valt samen met het in gebruik nemen van nieuwe steenkoolcentrales en het stapsgewijs sluiten van oude centrales. De vijf overgebleven steenkoolcentrales moeten volgens het Regeerakkoord uiterlijk in 2030 gesloten zijn.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.