Bijgewerkt: 30 november 2021

Eerste reactie GroenLinks-Amstelveen op de nieuwe A9-plannen

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
24-09-2013

Het College moet meerwaarde aantonen

Achtergrond:

GroenLinks in Amstelveen, was, is en blijft, tegenstander van de verbreding van de A9 door Amstelveen. We vinden het duur, onnodig en vervuilend voor de stad. Volgens ons zou het verbeteren van de doorstroming bij de knooppunten Holendrecht en Badhoevedorp een betere verkeersoplossing zijn voor de files in Amstelveen.

Ook met de komst van de N201 en het feit, dat de onderliggende verkeersonderzoeken ouder zijn, blijft de vraag naar nut en noodzaak bestaan. Maar aangezien de verbreding door Den Haag is besloten, en Amstelveen dat te slikken heeft, moeten er volgens GroenLinks wel randvoorwaarden komen die luchtvervuiling, stank- en geluidsoverlast compenseren.

Een volledige tunnel voor 100 miljoen leek in het verleden het meest voor die leefbaarheid te doen, daarom was GroenLinks’ standpunt toen: geen verbreding zonder tunnel. Maar vanwege de economische crisis konden de verwachte opbrengsten voor de tunnel niet verdiend worden en bleek 100 miljoen te veel.

In 2009 was GroenLinks dan ook de eerste partij die pleitte voor heronderhandeling om dat bedrag te verlagen, en zo een financiële strop voor Amstelveen af te wenden. Ondertussen is de crisis overal doorgedrongen en is het iedereen, ook Den Haag duidelijk, dat Amstelveen de 100 miljoen niet op kan brengen.

badge Amstelveen
(Bron GroenLinks-Amstelveen - 2013)

GroenLinks badge met de tekst: 'Zin in de toekomst'


Onderhandelingsresultaat:

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen periode met Den Haag onderhandeld voor deze kleinere Amstelveense bijdrage. Die komt nu op zo’n 40 miljoen. Daarbij gaat de verbreding door, is de volledige tunnel van tafel, maar worden delen van de A9 wel overdekt en komen er deels geknikte geluidsschermen. Als GroenLinks deze nieuwe overeenkomst legt naast de meetlat van verkeer, financiën en leefbaarheid, komen wij tot de volgende eerste reactie:

Verkeer:

Verkeerstechnisch lijkt het huidige voorstel zonder volledige tunnel beter. Doordat bijvoorbeeld een afslag aan de Keizer Karelweg gehandhaafd blijft, zorgt dat niet voor zwerfverkeer door woonwijken, is het Stadshart makkelijker bereikbaar en kan het OV richting het busstation beter worden afgewikkeld.

Financiën:

Een gemeentelijke bijdrage van 40 miljoen is veel minder, maar nog steeds een heel groot bedrag voor de gemeente in crisistijd. Dat bedrag ligt niet ergens te wachten op de plank. Het moet uit de algemene reserve komen en dit jaar wordt de eerste helft al betaald. De vraag is, of dit extra bezuinigingen betekent en of de gemeente daarna nog wel financiële tegenvallers kan leiden. Een lichtpuntje is het feit, dat financiële tegenvallers in het project door het Rijk betaald moeten worden.

Leefbaarheid:

Rond het Oude Dorp komt er nog steeds een overkapping en bij het Stadshart gaat de A9 ondergronds, dat is sowieso goed voor het verbinden van de stad en de uitstraling. Bij het Stadshart wordt de boel niet overkapt, maar komen naar alle waarschijnlijkheid geknikte geluidswanden. Dat kan acceptabel, maar fraai is anders. De andere delen krijgen echter wel te maken met hoge geluidswanden. Het afblazen van de hele tunnel betekent gelukkig geen grote concentratie schadelijke stoffen rond de tunnelmonden.

Ook zal er aandacht moeten zijn voor de bewoners en omwonenden tijdens de bouw van dit project. De ombouw van de kruising met de Keizer Karelweg zal bijvoorbeeld meerdere jaren duren en bewoners dicht bij de A9 zullen ook lang met bouwterreinen te maken krijgen. Ook tijdens die ombouw moet er aandacht voor hun belangen zijn en is het zaak om vertragingen zo veel mogelijk tegen te gaan. Verder blijft GroenLinks het betreuren, dat voor de verbreding stukken groen en park in Amstelveen moeten verdwijnen.

Duurzaamheidsscan:

Het belangrijkste punt van dit voorstel blijft echter de meerwaarde die dit voorstel heeft. De tunnel is van tafel, maar compenseren we de nadelen van de verbreding genoeg? Hoeveel meer geluidsoverlast voorkomen we in het plan, wat nu op tafel ligt? Wat scheelt het qua uitstoot van gassen en stoffen in de stad? In hoeverre bouwen we nu constructies die daarna nooit meer te veranderen zijn?

Om inzichtelijk te maken of deze 40 miljoen van Amstelveen een investering is die de moeite waard is, wil GroenLinks een duurzaamheidsscan op deze aspecten. Het moet kraakhelder worden, of dit de best mogelijke optie is met meerwaarde voor de Amstelveense leefomgeving.

Deze scan moet gebeuren op basis van de huidige A9-situatie, de situatie die Amstelveen zou krijgen bij een volledige tunnel en de situatie zoals die nu wordt voorgesteld. Zo kan beoordeeld worden, of dit de beste deal is. Tot slot zou in deze scan ook de mogelijkheid onderzocht moeten worden wat dit nieuwe project nog voor duurzaamheidskansen biedt, zoals het plaatsen van bijvoorbeeld zonnepanelen op de geknikte geluidsschermen voor Amstelveens verbruik.

Concluderend:

Al met al maakt GroenLinks bij eerste lezing de conclusie op, dat dit plan een verlichting is ten opzichte van 100 miljoen, maar de partij is ook kritisch. Is dit voorstel echt het beste plan voor de stad de aankomende jaren? Er moet volgens GroenLinks een duurzaamheidsscan komen om de meerwaarde van dit voorstel aan te tonen.

De aankomende weken zullen gebruikt worden om de plannen meer te bestuderen, bewoners te informeren en hun reactie te peilen. Wij roepen Amstelveners ook op reacties, of input naar ons te sturen op fractie@groenlinksamstelveen.nl. Vervolgens zullen we richting de behandeling in de gemeenteraad ons standpunt verder uitkristalliseren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS