Bijgewerkt: 6 oktober 2022

Energiebesparing via de Wet Milieubeheer

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
07-10-2013

Schriftelijke vragen, ex artikel 33 Reg. van Orde van GroenLinks-Amstelveen

Geacht College,

De Wet milieubeheer vormt een belangrijk beleidsinstrument om bij een grote groep bedrijven en instellingen energiebesparing te realiseren. Deze Wet en het onderliggende Activiteitenbesluit bepalen, dat bedrijven en instellingen energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd kleiner dan, of gelijk aan vijf jaar moeten nemen.

In mei 2013 verscheen het rapport “Energiebesparing via de Wet milieubeheer” opgesteld door het onderzoeks- en adviesbureau CE Delft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

maarse Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Albert Maarse, raadslid van GroenLinks-Amstelveen


Hierin is een raming gemaakt hoeveel energie in de dienstensector en de industriële sector bespaard kan worden als alle gemeenten structureel uitvoering geven aan energiebesparing via de Wet milieubeheer. Daaruit blijkt dat er een energiebesparingspotentieel bestaat van 58-94 Petajoule per jaar, ofwel 2,8–4,7 miljoen ton CO2-reductie. Hiervan heeft 35% betrekking op het energiegebruik voor verwarming en 65% op het gebruik van elektriciteit.

Uit de enquête onder gemeenten die ten behoeve van dit onderzoek is uitgevoerd blijkt, dat ongeveer de helft van de gemeenten energiebesparing in het kader van de Wet milieubeheer meeneemt in de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving. De andere helft neemt het niet mee, of neemt niet alle taken mee.

Naar aanleiding van dit rapport heeft de raadsfractie van GroenLinks de volgende vragen:

-Neemt Amstelveen bij de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving energiebesparing in het kader van de Wet milieubeheer mee?

-Indien dat niet het geval is, kunt u dan aangeven, of energiebesparing in het kader van de Wet milieubeheer helemaal niet wordt meegenomen, of dat niet alle taken worden meegenomen en kunt u ook aangeven waarom dat niet gebeurt?

-Bent u met ons van mening, dat dit beleidsinstrument wel zou moeten worden benut om bij grote groepen bedrijven en instellingen energiebesparing te realiseren en bent u bereid om ervoor te zorgen dat dit beleidsinstrument in de toekomst wel zal worden benut.

-Zo ja, kunt u dan aangeven op welke termijn energiebesparing zal worden meegenomen in de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving?

-Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

-Kunt u aangeven, of er in Amstelveen inrichtingen zijn, die op basis van het Activiteitenbesluit onder categorie A vallen en daardoor geen melding hoeven in te dienen, maar die wel energierelevant zijn? En als deze inrichtingen er zijn, kunt u dan aangeven om hoeveel inrichtingen het naar schatting gaat en, of u bereid bent bij deze bedrijven aparte controles uit te voeren naar het energieverbruik?

Namens de raadsfractie van GroenLinks, Albert Maarse, raadslid GroenLinks-AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.