Bijgewerkt: 27 februari 2024

Er is geen bewijs gevonden, dat homeopathie effectief zou zijn

Nieuws -> Gezondheid

Bron: EASAC/Wikipedia
21-09-2017

Het EASAC, de Europese Wetenschappelijke Adviesraad voor wetenschappen van de Europese Academies, publiceerde deze verklaring (pdf 12 pagina's Engels) op 20 september 2017 om voort te bouwen op de recente werkzaamheden van de academies die lid zijn van het comité om de kritiek op de gezondheid te versterken en wetenschappelijke beweringen over homeopathische producten. De analyse en conclusies zijn gebaseerd op de uitstekende wetenschappelijke beoordelingen die reeds door gezaghebbende instanties zijn gepubliceerd en andere onpartijdige organen.

Homeopathie is een concept voor de productie en vervaardiging en het gebruik van verschillende sterk verdunde producten voor de behandeling van ziekten, dat in 1796 werd gecreëerd door Samuel Hahnemann. Zijn doctrine was gebaseerd op 'like cures like' (similia similibus curentur), waarbij een stof die een symptoom veroorzaakt, wordt gebruikt om de behandeling van hetzelfde symptoom van dezelfde ziekte te genezen.

De eerste bespiegeling van Hahnemann draaide om het feit, dat twee ziekten op zeer bijzondere wijze op elkaar in kunnen werken bij eenzelfde individu, tijdelijk, of permanent. Een voorbeeld is dat eczeem en astma als chronische uitingen van een allergische constitutie kunnen optreden.

Hahnemann bestudeerde de minder bekende blijvende vervanging van een ziekte door een ander en signaleerde bijvoorbeeld een chronische huiduitslag wanneer iemand de mazelen kreeg. Hij vroeg zich af wat het was en raakte ervan overtuigd dat dit gebeurt, tijdelijke en permanente vervanging, wanneer de twee ziekten vergelijkbare symptomen hebben.

Veel wetenschappers en artsen zijn zeer kritisch over de gezondheidsclaims voor homeopathische producten en praktijken en ze beschouwen de verklaringen die voor hun werkzaamheid wetenschappelijk onwaarschijnlijke verklaringen. In een korte verklaring in 2015 heeft de Hongaarse Academie voor Wetenschappen van de afdeling Medische Wetenschappen in 2015 haar steun uitgesproken voor het werk van de Royal Swedish Academy of Sciences (KVA - Kungliga Vetenskapsakademien) en geconcludeerd, dat homeopathische producten aan dezelfde strenge wetenschappelijke normen moeten voldoen als 'gewone' geneesmiddelen.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2017)

Christian Friedrich Samuel Hahnemann (1755 - 1843) was een Duitse arts, medisch schrijver en vertaler. Hij is de grondlegger van homeopathie, toen een nieuwe medisch-therapeutische schepping, waarvan de therapeutische principes tot de 21ste eeuw omstreden werden besproken. De daguerreotypie (het eerste openbaar beschikbare fotografische proces bedacht door Louis-Jacques- Mandé Daguerre en wereldwijd geïntroduceerd in 1839), foto van Samuel Hahnemann, genomen in Parijs op 30 september 1841


In 1999 heeft de British Royal Society opmerkingen van kritiek op de CAM (Complementary and alternative medicine) ingediend bij het Britse parlementaire Hogerhuis van de Hogerraad over CAM onderzoek naar CAM met inbegrip van homeopathie, waarbij hij wees op het belang van een zorgvuldige evaluatie van de doeltreffendheid en veiligheid en steun voor de waarden en methoden van verifieerbare wetenschap, d. w. z. dat een bewijs van klinisch onderzoek vereist is.

Homeopathische producten presteren niet beter dan placebo. Toen de Britse regelgevende instantie voor geneesmiddelen in 2006 het nationale reglementeringsstelsel invoerde, werd kritiek geuit door de Royal Society samen met de Academie van Medische Wetenschappen, met als argument dat de claims voor werkzaamheid altijd gebaseerd moeten zijn op streng en objectief bewijs. Een uitgebreide beoordeling door een parlementair onderzoek in het Verenigd Koninkrijk (House of Commouse of Comm, 2010) concludeerde ook, dat het bewijs voor de effectiviteit van homeopathie de producten waren zwak en wetenschappelijk onaannemelijk en dat' naar onze mening uit de systematische reviews en meta-analyse onomstotelijk blijkt, dat homeopathische producten niet beter presteren dan placebo'.

De Europese Wetenschappelijke Adviesraad doet de volgende aanbevelingen:

1.1. Er moeten consistente regelgevingseisen zijn om aan te tonen dat doeltreffendheid, effectiviteit, veiligheid en kwaliteit van alle producten van menselijke en dierlijke geneesmiddelen, op basis van verifieerbare en objectieve gegevens, evenredig met de aard van de ingediende vorderingen. Bij gebrek aan dit bewijs kan het product niet door nationale regelgeving worden goedgekeurd.

2.2. Openbare gezondheidszorgstelsels mogen op bewijs gebaseerde homeopathische producten niet vergoeden, tenzij is aangetoond door strenge testen, dat zij doeltreffend en veilig zijn.

3.3. De samenstelling van homeopathische geneesmiddelen moet op soortgelijke wijze worden geëtiketteerd als andere beschikbare gezondheidsproducten: dat wil zeggen, er moet een accurate, duidelijke en eenvoudige beschrijving van de ingrediënten en hun hoeveelheid in de formulering staan.

4.4. Reclame en marketing van homeopathische producten en diensten moeten uitgevoerd worden, overeenkomstig de gevestigde nauwkeurigheidsnormen. Promotie beweringen over werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit mogen niet worden gedaan zonder aantoonbaar en reproduceerbaar bewijs.

De mogelijkheden voor dit project werden besproken tijdens een voorbereidende vergadering tussen het EASAC-bureau en KVA in september 2015 (Stockholm, Zweden) met verdere besprekingen tijdens vergaderingen van de Raad in Smolenice, Slowakije (november 2015) en Oslo, Noorwegen (mei 2016). De werkgroep werd opgericht in het najaar van 2016 en is in januari 2017 bijeengekomen (Berlijn, Duitsland). De resultaten van de werkgroep zijn door onafhankelijke beoordelaars, aangewezen door academies die lid zijn van EASAC, intercollegiaal getoetst. Lees ook het zeer uitgebreide verhaal over homeopathie op WikipediaAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.