Bijgewerkt: 4 december 2021

Excellent en innovatief voortgezet onderwijs in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: D66- GroenLinks- en VVD-Amstelveen
09-12-2012

De Amstelveense fracties van D66, GroenLinks en VVD zullen aankomende raadsvergadering op 12 december 2012 een motie indienen die aandacht vraagt voor excellentie en innovatie in het Amstelveense voortgezet onderwijs. Dit op basis van de aanbevelingen van de lokale onderzoekscommissie over voortgezet onderwijs.

Het voornaamste doel van de motie is om de conclusies die de onderzoekscommissie over voortgezet onderwijs in Amstelveen heeft getrokken een concreet vervolg te geven. Rien Alink, raadslid voor D66: “We wilden niet, dat dit rapport ergens onderin een la zou eindigen. Het biedt goede aanknopingspunten voor de scholen en de gemeente om samen de kwaliteit van het onderwijs verder te stimuleren.”

alink Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Rien Alink, raadslid van D66-Amstelveen


De vier punten, waar de partijen graag actie op willen zien zijn de profilering van de Amstelveense gymnasiale afdelingen, een denktank ‘excellentie en innovatie’ om alle Amstelveense middelbare scholen voorop te laten lopen op onderwijsgebied, een conferentie voor het voortgezet onderwijs in Amstelveen die eens in de paar jaar moet plaatsvinden en de stimulering van samenwerking tussen scholen.

boomgaars Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Axel Boomgaars, raadslid van GroenLinks-Amstelveen


Axel Boomgaars van GroenLinks: “De discussie kwam aan het rollen rondom het gymnasium, maar de conclusies van de commissie zijn bruikbaar voor heel het Amstelveense onderwijsveld. Van vmbo tot het gym willen we het beste onderwijs mogelijk maken.” Het college van B en W wordt gevraagd om in goed overleg met de scholen de conclusies van de commissie verder vorm te geven en waar nodig (financiële) ondersteuning te geven.

lechner Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Tim Lechner, raadslid van VVD-Amstelveen


Tim Lechner van de VVD: “De kwaliteit van het Amstelveense onderwijs is al goed, maar met deze motie hopen we nog weer nieuwe stappen te zetten, met oog voor elkaars verantwoordelijkheden.”


ACTUELE MOTIE: Aandacht voor excellentie en innovatie in het onderwijs in Amstelveen. De raad van de gemeente Amstelveen in vergadering bijeen d.d. 12 december 2012.

Onderwerp: Aandacht voor excellentie en innovatie in het onderwijs in Amstelveen

De Raad, naar aanleiding van het rapport van de verkenningscommissie VO,is van mening, dat:

•          Het rapport van de verkenningscommissie VO waardevol is, in relatie tot de kwaliteit van het (voortgezet) onderwijs in Amstelveen nu en in de toekomst.

•          Het rapport een concreet vervolg verdient;

•          Het vervolg in elk geval de volgende elementen bevat:

1)         Profilering: Een inspanning te verrichten om de profilering van de gymnasiale afdelingen van de scholen in een gemeenschappelijke aanpak verder te versterken: een actieplan (inhoudelijk en PR-technisch) om voor de “buitenwereld” het beeld van het “Gymnasium in Amstelveen” nog scherper te  stellen ten einde zoveel mogelijk gymnasiumleerlingen, die voor Amstelveen willen kiezen, voor Amstelveen te behouden.

2)         Denktank: De instelling in samenwerking en overleg met de scholen van een denktank “Excellentie en Innovatie”. Deze denktank, o.a. bestaande uit deskundigen en leerlingen van de bovenbouw, krijgt als taak om nieuwe inzichten te verwerven en te bespreken, alsook trends en actuele onderwerpen op onderwijskundig terrein. De inzet is om excellentie en innovatie in de verschillende afdelingen van het onderwijs te stimuleren: excellentie en innovatie in de breedte.

3)         Conferentie: Het organiseren van een (tweejaarlijkse/driejaarlijkse) conferentie over het Voortgezet Onderwijs, die de scholen de gelegenheid biedt om informatie te verstrekken over wat er bij de scholen speelt. Voorts heeft de conferentie ten doel, de kwaliteit en diversiteit van het onderwijsaanbod te bespreken, desgewenst aangevuld met deskundige inbreng van buiten.

4)         Samenwerking: Verkenning van verdere samenwerking, zowel tussen de scholen onderling (zoals bijvoorbeeld t.a.v. de afdelingen HAVO en VMBO en op het terrein van passend onderwijs) alsook tussen de scholen en de universitaire wereld, gericht op mogelijkheden van verbetering van de kwaliteit en van innovatie.

•          Met inhoudelijke input en deskundigheid van de scholen en de faciliterende rol van de gemeente het mogelijk is om de genoemde punten op te pakken.

Roept het college van B en W op om

•          Te zorgen, dat het rapport van de verkenningscommissie VO, in goed overleg met de scholen, een vervolg krijgt (zie boven);

•          Indien nodig, bij de kadernota 2014 een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen voor een (beperkte) financiële impuls om de vermelde adviezen verder te concretiseren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam: Rien Alink D66, Axel Boomgaars  GroenLinks, Tim Lechner  VVD

                                                                        Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.