Bijgewerkt: 3 juli 2022

GL-Amstelveen wil gezond en zonder armoede door de coronacrisis

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
26-10-2020

De komende weken behandelt de gemeenteraad van Amstelveen de Begroting voor 2021. Het college B en W vroeg alle partijen in de raad al voor het verschijnen van de Begroting 2021 om ideeën te leveren voor het beleid in het komende jaar. GroenLinks-Amstelveen pleit voor een gerichte aanpak van de crisis en stuurt op 15 september de notitie ‘Gezond en zonder armoede de crisis door’.

Corona is een gezondheidscrisis met ernstige gevolgen, midden in de klimaatcrisis en de ecologische crisis in de wereld. GroenLinks stelt daarom voor om te investeren in een duurzame economie en met een lokaal klimaatfonds te komen tot een Groen Banenplan. Ook vraagt de partij opnieuw aandacht voor de invulling van een gezonde leefomgeving, armoedebestrijding en betaalbare woningen. Martin Kortekaas, fractievoorzitter GroenLinks: 'Amstelveen moet kiezen voor investeringen die zich op korte termijn terugbetalen in banen, duurzaamheid en biodiversiteit.'

Ook stelde GroenLinks nogmaals voor om in de gemeenteraad tot een gezamenlijke aanpak met brede steun te komen, want dat is nodig in deze ongekende crisis. Maar het college maakt opnieuw geen gebruik van deze kans.

In de Begroting 2021 die het college nu op tafel legt is geen gericht aanpak te vinden van de economische crisis die het gevolg is van corona. De begroting heeft geen antwoord op de tweede golf en wat daarna komt. Het college beschrijft in de Begroting wel de grote financiële risico’s die Amstelveen loopt, maar komt niet met voorstellen voor een goede financiële afdekking van die risico’s. Het college stelt daarmee de financiële situatie rooskleuriger voor dan die is.

Het college komt met een aantal nieuwe voorstellen die niet in het CollegeUitvoeringsPlan staan, waarover de raad nog moet beslissen. En om die te betalen doet het college alvast een greep in de begroting van het volgende college, dat na de verkiezingen in 2022 zal aantreden. Het is goed dat het college investeert, maar het moet wel samen met de gemeenteraad de juiste keuzes maken. GroenLinks komt bij de behandeling in de komende weken met voorstellen om de plannen aan te passen. De gemeenteraad behandelt de Begroting 2021 in de raadsvergadering van 11 november 2020.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Martin Kortekaas, fractievoorzitter van GroenLinks Amstelveen


De reactie van GroenLinks Amstelveen op de collegebrief van 8 september 2020. Motto: Gezond en zonder armoede de crisis door

Met veel belangstelling hebben wij de collegebrief dd 8 september 2020 (‘Voorbereiding begroting 2020’, waarschijnlijk een kopieerfoutje) gelezen. U vraagt ons om met plannen en ideeën te komen en ook al vast met financiële invulling te komen voor de plannen. En u geeft ons een week!

Een beetje de omgekeerde wereld was onze eerste reactie.

Maar we bevinden ons in een bijzondere situatie, midden in een crisis waarvan niet is te zeggen hoe lang die gaat duren. GroenLinks heeft daarom bij de behandeling van de Perspectiefnota 2021, samen met andere partijen aangeboden om raadsbreed plannen op te stellen voor de komende anderhalf jaar, de rest van deze coalitieperiode. U heeft toen aangegeven daar geen gebruik van te maken, u wilde niet te veel partijen aan het stuur. Dus bereiden wij ons sindsdien voor om bij de behandeling van de begroting in november met sociale en duurzame alternatieven te komen, zoals u van GroenLinks Amstelveen gewend bent.

Maar vanzelfsprekend zijn wij nog steeds bereid om nu al, met u en met ambtelijke ondersteuning mee te denken over welke richting Amstelveen uit moet. Wat ons betreft Links af richting het Groen, dat weet u. Wij zouden dan ook graag met u verder praten over de volgende plannen en ideeën:

-investeer in een groene economie (in samenwerking met de regio, MRA):
-kies voor radicale verduurzaming, vervang investeringen in fossiel door investeringen in duurzaam;
-start een lokaal klimaatfonds (Groen Amstelveenfonds, dat investeringen aanjaagt om CO2 uitstoot te reduceren en daarmee werkgelegenheid creëert);
-investeer in versnellen van de warmtetransitie;
-energietransitie: grotere rol pakken bij het aanjagen van de energietransitie. Een faciliterende rol -spelen voor inwoners en bedrijven bij duurzaamheidsprojecten. Actief benaderen van partijen waar kansen liggen voor grootschalige opwek energie en hier desnoods zelf actie bij ondernemen (denk aan bezitters van grote daken voor zonne- energie);
-lanceer een Groen Banenplan, creëer werkgelegenheid, bijvoorbeeld met:

-fietsverkeer: versneld investeren in het verbeteren van de fietsinfrastructuur. Instellen van een fonds om snel nodig onderhoud aan fietspaden te kunnen uitvoeren.
-investeer in duurzaam fijnmazig lokaal vervoer;
-zet menskracht in, in plaats van gif zoals RoundUp;
-bomenplan: behoud bomen en start met een gemeentelijk herplantfonds (zie gemeente Amsterdam). Als het bij een project voor gemeente of ontwikkelaars onmogelijk blijkt het groen (ter plekke) te compenseren, de (dubbele?) waarde van het groen storten in herplantfonds. Met dit fonds als gemeente actief nieuwe bomen planten. Daarnaast als gemeente investeren in het herplantfonds om de hoeveelheid groen die afgelopen jaren sterk is afgenomen weer op te bouwen.

-activeer inwoners met burgerparticipatie: tuinen vergroenen: tegels er uit, groen er in;
-buurtmoestuinen;
-onderhoud Groen en speelplaatsen;
in Aalsmeer is het gelukt om met Right to Challenge inwoners het Seringenpark te laten onderhouden. Waarschijnlijk kostenneutraal? Zou mooi zijn als we daar in Amstelveen van kunnen leren;
-betaalbare woningen:
-begin een vereveningsfonds middeldure- en sociale woningbouw (€ 500.000 eenmalig). Het -vereveningsfonds is belangrijk om de bouw van betaalbare woningen te stimuleren. Ontwikkelaars die voldoende betaalbare woningen realiseren (een bepaald percentage binnen een bepaalde huur of koopcategorie bouwen, let ook op het formaat van de woningen!) kunnen door het fonds geld ontvangen. Projecten die onvoldoende betaalbare woningbouw realiseren dragen bij aan het -vereveningsfonds;
-armoedebestrijding en schuldhulp:
-eerst de mens dan de regels;
-saneringskredieten;
-experimenteer met een proef Basisinkomen;
-actieplan ‘Zorg dat zo min mogelijk mensen afhankelijk zijn van de voedselbank’;
-gezonde leefomgeving:
-aanstellen Adviseur gezonde leefomgeving (structureel € 100.000). De adviseur wordt aan het begin van startnotities, programma's van eisen (stedenbouwkundig en vastgoed), bestemmingsplannen, omgevingsplannen etc. ingezet om in een vroegtijdig stadium te toetsen of rekening wordt gehouden met een gezonde leefomgeving en of hierin nog extra geïnvesteerd moet worden. Hiervoor kijken ze naar groen, infrastructuur, luchtkwaliteit etc. etc.;
-zet in op stop nachtvluchten Schiphol;
-behoud bomen en natuur: investeer in biodiversiteit en ecosystemen. De stad is een schatkamer voor biodiversiteit. Er zijn heel veel kleine en ongewervelde dieren te vinden. Zoveel zelfs dat lang niet alle soorten al bekend zijn. In het Vondelpark zijn in 2019 twee nieuwe diersoorten ontdekt, te weten een nieuwe keversoort en een nieuwe sluipwespsoort. Het is van belang dat mensen beseffen dat deze ogenschijnlijk nietige diertjes uiterst belangrijk zijn voor de ecosystemen en de biodiversiteit;
-blijf pleiten voor 80 km op A9;
-investeren in fietsverkeer en ov;
-jeugdhulp: inzetten op preventieve jeugdhulp. Bijvoorbeeld een extra locatie voor jongerenwerk. Plus twee extra jongerenwerkers. Om in te zetten op preventie. En zo zwaardere jeugdhulp te voorkomen. Juist nu met corona is het vroeg signaleren en aanpakken van problemen nuttig. Dit kan escalatie en zwaardere/duurdere zorg voorkomen en daarmee zichzelf ook financieel terugverdienen.

Tot zover onze eerste voorzetten. U heeft ook gevraagd alvast te kijken naar financiële dekking van voorstellen. Zoals u ziet, staan hierboven ook plannen die grotendeels voor hun eigen dekking zorgen. Maar daarnaast zien wij mogelijkheden om, indien nodig vanwege de bijzondere omstandigheden, financiële ruimte te vinden op de volgende punten:

-stop met Sparen Vooraf (€ 15 miljoen);
-laat de bunker aan de Wolfert van Borsselenweg voor wat het is (€ 150.000 + beheer + juridische kosten +?);
-geen verbreding Bovenkerkerweg (€ 2 miljoen?)
-maak de tweede parkeervergunning duurder en investeer de meeropbrengst van de parkeervergunningen in groene mobiliteit (fiets en ov);
-modulair bouwen in het onderwijs. Om zo kosten voor huur tijdelijke lokalen te besparen en duurzamer te bouwen. Qua bouwkosten zijn de prijzen vergelijkbaar. Maar het bouwen zelf is duurzamer en sneller. Waardoor er tijdens de bouw minder lang een tijdelijke locatie nodig is. En mocht een school sneller dan verwacht groeien is ook uitbreiding sneller geregeld. Waardoor dure huur van noodlokalen voorkomen wordt;
-verminder de excessieve externe juridische kosten, zoals bijvoorbeeld voor RTVA en de bunker. Voordat juridische stappen genomen worden een overzicht maken van de juridische kosten die gemaakt gaan worden tegenover de kosten als de rechtszaak verloren wordt. En niet ‘automatisch’ in beroep gaan als een zaak verloren is;
-stop met de starterslening, die niet blijkt te werken, en investeer de gereserveerde miljoenen in meer sociale woningbouw, bijvoorbeeld met een vereveningsfonds sociale woningbouw (€ 3 miljoen)
versober de plannen voor het Oude Dorp;
-stop met het experiment met de inzet van oud-politiemensen, het inbrakenteam. De inzet van andere middelen blijkt voldoende effectief om de gestelde doelen te behalen (€ 83.000);
-stop excessieve uitgaven communicatie;
-beperk de inhuur van externen;
-bezuinig op de plannen voor de Noordelijke Poeloever, herhaal niet het fiasco met het zwembad in de Poel;
-verhoog de toeristenbelasting.

Tot zover onze eerste inbreng, zoals gezegd uiteraard allemaal verder uit te werken met ambtelijke ondersteuning en liefst in dialoog met u en andere partijen. Wat GroenLinks betreft kunnen wij op korte termijn een afspraak maken om dit verder te bespreken en uit te werken, liefst raadsbreed. Mocht bovenstaande in uw ogen onvoldoende antwoord zijn op de financiële situatie, dan stelt GroenLinks voor om, in navolging van Zeist, in te zetten op een onafhankelijke commissie die de taken en benodigde financiën op een rijtje zet. Waardoor bij het Rijk aangegeven kan worden hoeveel geld er echt nodig is. In plaats van afwachten hoeveel geld het Rijk ergens voor over heeft. En verder horen wij dan graag van u welke plannen u heeft ten aanzien van de volgende onderwerpen, inclusief de financiële consequenties:

-de OZB?
-zwembad De Meerkamp: renovatie of nieuwbouw?;
het Nieuwe Werken op het raadhuis, welke besparing op huisvesting is mogelijk door vermindering m²?;
-het adverteren (bovenop de gemeentepagina’s) in huis-aan-huis-bladen zoals AmstelveenZ en Amstelveens Nieuwsblad?;
-het experimenteren met basisbanen?;
-heroverweeg het extra betalen aan het Amsterdamse Bos (zoals in het nieuwe Bosplan);
-Amstelveen Inzicht?

Wij zien graag uw uitnodiging tegemoet om dit te bespreken. Met vriendelijke groeten, Martin Kortekaas, fractievoorzitter GroenLinks-AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.