Bijgewerkt: 6 december 2021

GL- D66- PvdA-Amstelveen vragen over de Buitenveldertbaan

Nieuws -> Politiek

Bron: GL- D66- PvdA-Amstelveen
15-07-2013

Betreft: schriftelijke vragen GroenLinks, D66 & PvdA inzake ontwikkelingen rond het gebruik van de Buitenveldertbaan en evaluatie Alders

Aan het college van B en W van de gemeente Amstelveen,

Door de heer Alders wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan een eindevaluatie over het stelsel ‘vliegen volgens afspraak’. Ook het handhaven op de naleving van het strikt preferent baangebruik maakt hiervan onderdeel uit. Begin september komt de heer Alders daarnaast met een nieuw vervolg voorstel, waarin hij de punten uit de eindevaluatie meeneemt en verwerkt in een nieuw stelsel van afspraken.

Het proces rondom deze eindevaluatie verloopt allerminst transparant. Er zijn signalen, dat de mogelijkheden voor het gebruik van de Buitenveldertbaan in het nieuwe stelsel worden vergroot. Als deze signalen juist zijn, zal hiermee de overlast voor bewoners in Amstelveen en Buitenveldert onaanvaardbaar toenemen.

alders Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Op dinsdagavond 24 april 20012 bezocht Hans Alders, voorzitter van de 'Alderstafel' de vergadering van commissie Ruimte Wonen en Natuur van de gemeente Amstelveen. Hij sprak uitgebreid over het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel (NNHS) van Schiphol


Overigens blijkt uit gegevens van de SWAB (Schiphol Werkgroep Amstelveen /Buitenveldert), dat in 2012 overdag de Buitenveldertbaan al onverklaarbaar veel meer is gebruikt dan toegestaan vanuit de afspraken volgens ‘vliegen volgens afspraak’ en dat ook in de nacht via de Buitenveldertbaan wordt gevlogen, zonder dat traceerbaar is wat hiervoor de rede is. Het lijkt er sterk op, dat dit vanuit de Alders evaluatie wordt onderschreven. 

Het bovenstaande geeft de fracties van GroenLinks, D66 en PvdA aanleiding om aan het college van burgemeester en wethouders de volgende vragen te stellen:

Op welke wijze is het college betrokken bij de eindevaluatie en het vervolg voorstel van de heer Alders?

a. Kunt u aangeven wat de positie en inzet is van de gemeente Amstelveen aan de ‘Alders Tafel’ met betrekking tot het onderdeel handhaving op strikt preferent baangebruik

b. Kan het college aangeven in hoeverre is gesproken om de gebruiksmogelijkheden  van de Buitenveldertbaan te vergroten en wat uw standpunt in deze is?

Is het college het met de fracties van GroenLinks, D66 en PvdA eens, dat het verruimen van de gebruiksmogelijkheden voor de Buitenveldertbaan voor inwoners van Amstelveen een onacceptabele ontwikkeling betekent, dat indruist tegen eerder gewekte verwachtingen bij bewoners? Is het college het daarnaast met de fracties van GroenLinks, D66 en PvdA eens, dat deze ontwikkeling dan ook met kracht dient te worden voorkomen?

Kan het college ons de garantie geven, dat van een uitbreiding van het aantal vluchten via de Buitenveldertbaan wat haar betreft geen sprake zal zijn en dat ook in het nieuwe voorstel wordt vastgehouden aan het strikt preverent vliegen en de eerder hierover gemaakte afspraken? Kan het college daarnaast aangeven op welke wijze zij dit standpunt zichtbaar  naar voren brengt tijdens de ‘Alders Tafel’ besprekingen ?

Kan het college uitleggen waarom in 2012 ruim 900 keer in de nacht van de Buitenveldertbaan gebruik is gemaakt, terwijl dit formeel niet is toegestaan en er ook geen sprake lijkt te zijn geweest van een noodsituatie of bijzondere omstandigheid? Is het college voornemens de NVLR hierover formeel om opheldering te vragen? En hoe gaat het college bewerkstelligen dat in 2013 niet wederom van dit soort ontraceerbare bewegingen plaats vinden?

Is bij het college bekend, dat het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Buitenveldert haar zorgen over de Alders voorstellen heeft vervat in een brief die is gezonden aan wethouder v.d. Burg die Amsterdam vertegenwoordigd in het Schipholdossier. Deelt het college deze zorgen van het Stadsdeel en is het college bereid om eveneens per brief een dergelijk signaal af te geven?

Op welke wijze en op welk moment gaat het college de commissie RWN over het Alders Tafel proces en voorstellen informeren? Kan het college toezeggen, dat dit op de meest kort haalbare termijn en in ieder geval meteen na het reces gaat gebeuren?

Hoe en op welk moment worden direct betrokken bewoners geïnformeerd over de uitkomsten van het Alders voorstel en over de inzet die het college daarbij heeft gepleegd?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van D66 Lex Hendriksen, namens de fractie van GroenLinks Sander Mager, namens de fractie van PvdA Guido Dennenbroek

Buitenveldertbaan?

De Buitenveldertbaan (09 - 27) is een van de start- en landingsbanen van de Nederlandse luchthaven Schiphol, die werd aangelegd aan het einde van de jaren 1960. De baan ligt ten oosten van de Zwanenburgbaan en is genoemd naar de Amsterdamse wijk Buitenveldert, omdat de aanvliegroute over deze wijk voert.

De Buitenveldertbaan is 45 meter breed en 3450 meter lang. Hij kruist de autosnelweg A4, zodat voor het wegverkeer een tunnel moest worden gebouwd, de Schipholtunnel, en kruist ook de Aalsmeerbaan.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.