Bijgewerkt: 5 december 2022

GL vragen inzake het regiovervoer en het nieuwe jongerencentrum

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
19-11-2007

Zorgen GroenLinks over realisatie nieuw jongerencentrum

De Amstelveense fractie van GroenLinks heeft in de commissievergadering B&S haar zorgen geuit over de realisatie van het nieuwe jongerencentrum in de Westwijk. GL-raadslid Dorien Mijksenaar heeft n.a.v. signalen van het wijkplatform Westwijk het onderwerp op de agenda geplaatst van de volgende commissie, begin december.

Mijksenaar: ‘Naar aanleiding van de brieven van het Wijkplatform Westwijk aan het College en de commissie, vindt de fractie van GroenLinks het hoog tijd worden dat de jongerenaccommodatie op de agenda komt te staan. Wij zouden graag zien dat de gedachtewisseling hierover met spoed kan plaatsvinden.

GroenLinks constateert dat er sprake is van een snelle toename van jongeren in de Westwijk. Door het gebrek aan een geschikte accommodatie zoeken de jongeren op dit ogenblik naar oplossingen, waarbij al of niet sprake is van overlast voor bewoners. ‘Willen wij de jeugd in een vroeg stadium motiveren om een goede vrijetijdsbesteding te kiezen, dan zullen wij moeten zorgen voor een goede accommodatie, waar jongeren op eigen wijze zich kunnen ontspannen zonder overlast te veroorzaken voor anderen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de verschillende leeftijden en de wensen die daarbij horen.

GroenLinks stelt zich op het standpunt dat de realisatie van het geplande nieuwe jongerencentrum al aan de late kant is en uitstel beslist getolereerd kan worden. Preventie is volgens GroenLinks effectiever dan repressie. Daarom heeft de fractie haar zorgen geuit over (1) de locatie, (2) het tempo van realisatie, (3) het voorzieningenniveau en (4) de participatie van jongeren bij, dit nieuwe jongerencentrum.

Mijksenaar: ‘Het College geeft steeds aan dat het jongerencentrum er op zijn vroegst in 2010 zou kunnen zijn. Ik wil dat alles op alles gezet wordt op de realisatie te versnellen. Tegelijkertijd krijgen we signalen dat het College buitengewoon onhandig opereert wat een snelle realisatie in de weg staat en bovendien zou kunnen leiden tot een jongerencentrum dat niet voldoet aan de eisen van de jongeren en van de buurt’.

GroenLinks heeft het college gevraagd een notitie op te stellen ten behoeve van de commissiebehandeling. In die notitie dienen de volgende punten aan de orde te komen.


 • de argumenten voor de keuze van de door het College gewenste locatie van het nieuwe jongerencentrum in Westwijk

 • de beoogde ingebruikstellingdatum van het nieuwe jongerencentrum, almede een beschouwing van de urgentie en de mogelijkheden voor een snellere realisatie

 • een beargumentering van het door het College beoogde voorzieningenniveau van het nieuwe jongerencentrum

 • een overzicht van de wijze waarop jongeren betrokken (geweest) zijn bij de planvorming/realisatie van dit nieuwe jongerencentrum


 • GroenLinks vragen inzake het regiovervoer

  Amstelveen, ..november 2007

  Betreft: vragen ex art. 33 inzake het regiovervoer in de Gemeente Amstelveen.

  Geacht College,

  Onze fractie bereiken steeds meer signalen dat de regiotaxi zeer onnauwkeurig om gaat met haar afspraken. De formele afspraak is dat een cliënt tussen een kwartier vóór en een kwartier ná de afgesproken tijd de vervoerder kan verwachten. Echter uit onze informatie blijkt dat pas als 50 minuten na de afgesproken tijd de vervoerder nog niet zijn verschenen, de cliënt de centrale mag bellen en overleggen hoe het vervoer alsnog geregeld zal worden. En vaak wordt dan ook niet een snelle oplossing geboden. Zo komt het voor dat er op dat ogenblik een chauffeur uit Alkmaar moet komen, waarbij het enige antwoord dan is: ‘de taxi is onderweg, hij komt eraan’. De tijd waarop de chauffeur uiteindelijk zal arriveren (veelal dus meer dan een uur na de afgesproken tijd) blijft zelfs dan nog onbepaald.

  Bovendien is het formulier waarop klachten genoteerd moet worden beneden alle peil, met twee doorslagen die zorgen voor grijze vlekken op de doordrukken. Als de cliënt niet in staat is met kracht de pen te hanteren komt de doordruk helemaal niet tot stand. En volgt er dus geen klacht. Het officiële percentage klachten lijkt mede daardoor niet conform de feitelijke situatie. Afspraak was dat bij de afrekening ook een klachtenformulier meegestuurd zou worden. Na afschaffing van de verantwoording van de gereden ritten, worden ook geen formulier verstuurd. De chauffeur is bovendien vaak niet in het bezit van klachtenformulieren.

  GroenLinks vindt dit een waardeloze dienstverlening. Een wachttijd van 50 minuten is in onze ogen onfatsoenlijk. Als zo’n wanprestatie al een keer plaatsvindt, zou direct een adequate oplossing geboden moeten worden. GroenLinks zou graag zien dat de cliënt zelf een taxi ter plaatse kan bestellen en de rekening indienen.

  Naar aanleiding van deze situatie stel ik u namens de fractie van GroenLinks de volgende vragen:

  Vraag 1.

  In hoeverre is het College het met GroenLinks eens dat een wachttijd van 50 minuten na het overeengekomen tijdstip onfatsoenlijk lang is?

  Vraag 2.

  In hoeverre is het College het met GroenLinks eens dat een cliënt in het geval van een dergelijke wanprestatie van de regiovervoerder, zelf een taxi ter plaatse kan bestellen en de rekening vervolgens mag indienen?

  Vraag 3.

  In hoeverre is het College het met GroenLinks eens dat het taxi regiovervoer niet voldoet aan de kwaliteitseisen die bij een dergelijke service horen en waar de gebruikers rechts op hebben?

  Vraag 4.

  In hoeverre is het College het met GroenLinks eens dat de klachtenprocedure voor het regiovervoer op korte termijn veel klantvriendelijker dient te worden?

  Vraag 5.

  Indien het College met GroenLinks van mening is dat de dienstverlening van de regiovervoerder verbeterd dient te worden:  1. welke verbeteringsmaatregelen stelt het College dan voor?

  2. welke acties gaat het College ondernemen om deze maatregelen gerealiseerd te krijgen?


  Onder dank voor uw aandacht,

  Met vriendelijke groet,

  Dorien Mijksenaar

  GroenLinks  Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.