Bijgewerkt: 29 november 2021

GroenLinks-Amstelveen vragen over veiligheidsrisico's illegale wietteelt

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
20-07-2014

Axel Boomgaars, fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen stelt zijn schriftelijke vragen aan de burgemeester van Amstelveen over de aanpak van de veiligheidsrisico's illegale wietteelt in de stad:

Schriftelijke vragen aan de burgemeester ex. art. 33 lid 1 Reglement van orde

Betreft: aanpak veiligheidsrisico’s illegale wietteelt 17 juli 2014

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Axel Boomgaars, fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen


Geachte burgemeester,

Illegale wietteelt in Amstelveen is een probleem. Wietplantages leveren brandgevaarlijke situaties op (1). Dit komt vaak, omdat de elektriciteit illegaal wordt afgetapt en daarmee ook diefstal inhoudt. De gevolgen van dit brandrisico voor de veiligheid en soms ook volksgezondheid in Amstelveen zijn groot.

Daar komt nog bij dat een groot deel van de illegale wietteelt in handen is van de georganiseerde criminaliteit. Het zijn vaak de ‘kleine jongens’ die de wietplantages runnen, en de ‘grote jongens’ die het grootste deel van de winst opstrijken, de drijvende krachten achter de plantages zijn, en bovendien vaak buiten schot blijven in de vervolging. Echter, conflicten binnen deze georganiseerde criminaliteit hebben ook hun effecten op de veiligheid in Amstelveen (2).

Ook de geschatte risico’s voor de volksgezondheid van het consumeren van deze geteelde wiet zijn van belang, maar laat mijn fractie voor deze vragen buiten beschouwing, omdat wij ons op de veiligheidsaspecten willen richten.

De gemeente Amstelveen wil – zeer terecht – een einde maken aan de geschetste risico’s die illegale wietteelt met zich meebrengt. Via het aanpakken van illegaal woninggebruik, het Convenant Doorzon en reguliere opsporing en handhaving wordt geprobeerd illegale wietteelt een halt toe te roepen. Dat was al een prioriteit in het collegeprogramma 2010-20143, en in Amstelveen Dichtbij van 16 juli 2014 kondigt B en W een hernieuwd offensief tegen wietwoningen aan (4).

Het eerste deel van de vragen hangt samen met de kosten die gemaakt worden en inzet die gepleegd wordt om illegale wietteelt in Amstelveen aan te pakken:

- Hoeveel ambtelijke inzet (in euro’s/fte’s) heeft Amstelveen sinds het begin van het offensief in de collegeperiode 2010 gepleegd om het probleem van illegale wietteelt aan te pakken?

- Kunt u over dezelfde tijdsperiode tot nu een inschatting geven van de (maatschappelijke) kosten die de verwezenlijking van de genoemde veiligheidsrisico’s van illegale wietteelt (brand, diefstal, georganiseerde criminaliteit etc.) tot gevolg heeft gehad?

- Hoeveel van de ingezette politiecapaciteit in Amstelveen bestaat sinds dezelfde periode uit het bestrijden van illegale wietteelt?

Deze gepleegde inzet is niet zonder enig resultaat gebleven, zoals eerdere informatie richting de gemeenteraad heeft laten zien. Daarover hebben wij nog de volgende vragen:

- Wat zijn sinds 2010 het aantal opgerolde illegale wietplantages in Amstelveen?

- Wat is naar uw inschatting het resultaat van uw inzet sinds 2010 geweest op het voorkomen dat de eerdergenoemde veiligheidsrisico’s zich verwezenlijken?

1 Dit risico is ook in Amstelveen verre van hypothetisch, twee voorbeelden: http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/2444602/2011/06/13/Wietplantage-ontdekt-bij-brand-in-Amstelveen.dhtml , http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/2459138/2011/06/28/Wietplantage-ontdekt-bij-brand-bij-tandarts-in-Amstelveen.dhtml

2 Een voorbeeld: de onlangs in Amstelveen geliquideerde crimineel Gwenette Martha handelde in wiet: http://www.panorama.nl/crimipedia/gwenette-martha

3 Zie brief van 7 februari 2013: https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.amstelveen.nl%2Fweb%2Ffile%3Fuuid%3Dae7a0432-f7fb-4822-b424-361c9eb7361a%26owner%3Dd3801517-ae0b-41a9-99e1-434d298f56fe%26contentid%3D6038&ei=02DGU7fTNqKk0QWi_4CoDA&usg=AFQjCNES8HGalNdl4zr5_T1h8QbLUQfxDw&sig2=sQYEnWf8kk0Jd7g2GIGweQ&bvm=bv.71126742,d.d2k

4 http://www.dichtbij.nl/amstelland/regio/artikel/3620600/amstelveen-opent-hernieuwd-offensief-tegen-wietwoningen.aspx

- Bent u overtuigd, dat de inzet tegen illegale wietteelt in de gemeente Amstelveen heeft geleid tot structurele afname van de hoeveelheid wietplantages en veiligheidsrisico’s die daarmee gepaard gaan? Waarom?

Er is een toenemende tendens onder Nederlandse burgemeesters waarneembaar wat betreft de aanpak van de veiligheidsrisico’s van illegale wietteelt. Een groter wordende groep ziet de eenzijdige nadruk op repressief optreden tegen illegale wietplantages als symptoombestrijding. Het zou daarmee ineffectief werken tegen deze risico’s. Dat is in het licht van de grote inzet die op dit thema gepleegd wordt, ook in Amstelveen, een opmerkelijk bericht. Niemand wil ambtenaren, politie en justitie tevergeefs inzetten.

Zij zien de oplossing van de risico’s niet zozeer in het verder criminaliseren van en handhaven op illegale wietteelt, maar in het certificeren en reguleren van deze teelt. Daarvoor hebben zij het manifest ‘joint regulation’ opgesteld, dat de regering oproept om zich die kant op te bewegen (5). Deze is inmiddels door 35 gemeenten ondertekend, maar de regering is vooralsnog niet voornemens hier gehoor aan te geven (6). Dit heeft echter ook recentelijk weer een politieke discussie doen opwaaien7.

- Hoe kijkt u in het licht van bovenstaande vragen en antwoorden naar het genoemde manifest en wat is uw standpunt over de meest wenselijke oplossing van de veiligheidsrisico’s van illegale wietteelt in Amstelveen?

Zolang de landelijke regelgeving blijft, zoals hij is, ondersteunt mijn fractie de genomen maatregelen door de gemeente. Wij willen echter ook aandringen op een inzet richting alle betrokken partners in dit dossier voor een structurele effectieve oplossing tegen deze risico’s.

Mijn fractie overweegt dit thema te agenderen voor de eerstvolgende commissievergadering ABM op 18 september 2014. Het voorzittersoverleg, dat dit agendaonderwerp moet goedkeuren is op 3 september. Mijn fractie zou u erkentelijk zijn wanneer wij de antwoorden op deze vragen kunnen betrekken voorafgaand aan de beslissing om dit onderwerp te agenderen.

Met vriendelijke groet, Axel Boomgaars, namens de fractie van GroenLinks-Amstelveen

5 Zie het manifest: http://www.voc-nederland.org/2014/01/burgemeestersmanifest-joint-regulation-over-regulering-cannabis-oordeel-zelf/

6 http://www.nrc.nl/nieuws/2014/01/31/35-gemeenten-tekenen-wietmanifest-joint-regulation/

7 http://nos.nl/artikel/674797-senaat-neem-zorg-wietteelt-serieus.htmlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS