Bijgewerkt: 16 augustus 2022

GroenLinks: 'Raad en burger buitenspel bij keuze locatie golfbaan'

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
04-01-2010

'Openheid voor Middelpolder'

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks vindt, dat de raad en de burger betrokken moeten worden bij de keuze van de golfbaanlocatie. GroenLinks raadslid Hans Koot: “Er moet openheid komen en niet tussen bestuurders handje klap over een andere locatie voor de golfbaan. De raad en de burgers staan nu buitenspel. Dat kan niet bij zo’n politiek gevoelig onderwerp”.

De fractie van GroenLinks pleit voor een goede ruimtelijk onderzoek naar meerdere locaties, zoals de Noorder Legmeerpolder en de Thamerpolder. De resultaten van dit onderzoek moeten eerst aan burgers worden voorgelegd en daarna in de raad worden besproken.

“Als we nu kijken naar andere locaties dan moeten we het ook goed doen” is de toelichting van GroenLinkser Hans Koot: “dan hebben we als raad de broodnodige regie in onze handen genomen”. “Dat de locatie in de Middelpolder de beste is daar zijn wij bepaald niet van overtuigd. Ook de Middelpolder willen wij het liefst open en groen houden. Veel mensen uit Amstelveen genieten daar  van de natuur en de vogels”.

GroenLinks heeft daarom over de gang van zaken schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W. Bij die schriftelijke vragen verzoekt GroenLinks om meerdere locatie te onderzoeken en niet alleen de Middelpolder.

Deze locaties moeten vergeleken worden op de aantasting van de openheid van de polder, de natuurwaarden, het recreatief gebruik, het agrarisch gebruik, kosten maar ook de noodzaak van een golfbaan omdat er al zoveel zijn in de regio. GroenLinks wil dat ook de Noorder Legmeerpolder en de Thamerpolder worden onderzocht Pas op deze wijze kan er een goede keuze gemaakt worden, zeker nu de provincie het onderzoek doet. Verder vraagt GroenLinks waarom de provincie het onderzoek uitvoert en niet de gemeente zelf. Dat de gemeente het zelf doet zou toch voor de hand liggen. Het gaat toch immers om Amstelveens gebied.

Openheid in dit proces is nodig en kan niet alleen door adviseurs, ambtenaren, de initiatiefnemer en de wethouder worden bepaald. De raad moet in deze kwestie haar regierol opeisen en een besluit over nemen. Geen voorgekookte oplossing die we dan maar moeten slikken als raad. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Daarom stelt GroenLinks ook voor om de burgers bij de keuze van een locatie te betrekken. Een open en heldere participatie is belangrijk. Veel mensen in Amstelveen maken zich hierover al jaren druk. “ Dan moet je ze er bij betrekken en niet via bestuurlijk handjeklap een andere locatie uit de hoge hoed toveren” zegt Hans Koot.

Daarom verzoekt GroenLinks om de gang van zaken in de commissie Ruimte, Wonen en Natuur van 19 januari 2010 te bespreken en te bepalen hoe dit het beste kan worden aangepakt. Daar hoort de raad nu al over te gaan. Ook openheid naar de raad is belangrijk.

Schriftelijke vragen ex artikel 33 RvO 1. In hoeverre bent u bereid een goede ruimtelijke verkenning te laten uitvoeren naar meerdere mogelijke locaties voor de golfbaan in Amstelveen of bij buurtgemeentes?

  Naar verluid heeft de Rijksadviseur voor het Landschap zich in haar advies gericht op twee mogelijke locaties: de huidige locatie in de Bovenkerkerpolder en een alternatieve locatie in de Middelpolder. GroenLinks stelt in ieder geval voor de locaties Noorder Legmeerpolder (Land van Immink) en de Thamerpolder te betrekken in de afweging. Wij vinden dat deze opties door de provincie in het onderzoek moeten worden meegenomen en verzoeken u die aan de provincie voor te leggen. Mochten deze locaties al verkend zijn, dan zien wij graag de uitkomsten van deze verkenning tegemoet.

 2. GroenLinks vindt bij een ruimtelijke verkenning de volgende criteria minimaal van belang: aantasting van de openheid van de polder, de natuurwaarden, het recreatief gebruik, het agrarisch gebruik, kosten maar ook de noodzaak van een golfbaan omdat er al zoveel zijn in de regio. Onderschrijft het college deze criteria en brengt zij deze in bij het onderzoek van de provincie en kunt u ons direct informeren over de aanpak van het nadere onderzoek van de provincie?

 3. Kunt u ons informeren waarom de provincie dit nader onderzoek uitvoert en niet de gemeente zelf? Welke belangen en afwegingen hebben hierbij een rol gespeeld? In hoeverre deelt u onze opvatting dat de Gemeente hier de regierol heeft weggegeven?

 4. a. Kunt u aangeven hoe het initiatief voor een golfbaan in de Middelpolder zich verhoudt tot andere sportgerelateerde initiatieven zoals het onderzoek naar de verplaatsing van AFC naar de Middelpolder, het locatie onderzoek voor een Topsporthal en het idee voor een Welnesscentrum?


b. In hoeverre deelt u de zorg van GroenLinks dat de groene scheg aan de oostkant van Amstelveen ernstig onder druk komt te staan door deze initiatieven? 1. Wij begrijpen uit de verstrekte informatie dat het college een andere locatie dan de huidige in de Bovenkerkerpolder beter vindt en dus andere locaties wil onderzoeken en dat u de gestelde voorwaarden van het ministerie van VROM en de rijksadviseur voor het landschap onderschrijft.


a. In hoeverre betekent het bovenstaande dat het college niet meer achter de huidige locatie in de Bovenkerkerpolder staat?

b. Kunt u per door de Rijksadviseur gestelde voorwaarde voor de locatie Bovenkerkerpolder aangeven in hoeverre u deze voorwaarde haalbaar acht en welke verantwoordelijkheid u als college bereid bent daarin te nemen?

Het advies van de Rijksadviseur van het Landschap hebben wij trouwens niet mogen ontvangen. Deze informatie is evenwel essentieel voor het werk als raadslid. 1. Kunt u de Raad dit advies direct toesturen zodat wij ons goed kunnen informeren en ons in detail op de hoogte kunnen stellen van dit advies van de rijksadviseur?


De locatie van de golfbaan in Amstelveen is een politiek belangrijk onderwerp. Ook bij burgers speelt dit onderwerp zeer. GroenLinks vind dan ook dat burgers via participatie, conform ons eigen gemeentelijk beleid, hierbij betrokken moeten worden. De afgelopen weken hebben vele inwoners ons benaderd met vragen over de alternatieve locatie in de Middelpolder. Aangezien wij niet de beschikking hebben over het advies van de Rijksadviseur hebben ook wij die informatie niet kunnen geven. 1. Kunt u aangeven waarom u ervoor gekozen hebt om de informatie over een alternatieve locatie in de Middelpolder (nog) niet te delen met de Raad en omwonenden?

 2. In hoeverre bent u bereid alsnog burgers via participatie bij de locatiekeuze van de golfbaan betrekken conform uw eigen beleid en op welke wijze wilt u dit nu invullen?

 3. Op welke wijze denkt u de besluitvorming over de locatiekeuze voor een eventuele golfbaan in Amstelveen verder vorm te geven, mede in het licht van de lopende gerechtelijke procedures en de wens van de initiatiefnemer om uiterlijk 1 februari helderheid te hebben over de locatie?


Tenslotte verzoek ik u of u de gang van zaken en de aanpak met ons te bespreken in de commissie Ruimte, Wonen en Natuur van 19 januari a.s. Uw antwoord op onze vragen zien wij graag voor die vergadering tegemoet. Als u dit niet wilt doen kunt u ons dan op de kortst mogelijke termijn informeren waarom u dit niet wilt doen? Wij zullen alvast een agendaverzoek doen voor de bespreking van dit onderwerp.

Met vriendelijke groet,

Drs. Hans Koot, raadslid

Fractie GroenLinks AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.