Bijgewerkt: 6 december 2021

GroenLinks tegen korting op budget Sociale Werkplaatsen

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
14-02-2011

GroenLinks heeft vorige week een motie ingediend tegen de korting op het budget van de Wet Sociale Werkvoorziening(WSW). Met SP en PVDA is zij van mening, dat het schrappen van 30.000 banen in deze sector niet verantwoord is.

Mevr. Mijksenaar: “Deze mensen vinden geen werk op de vrije arbeidsmarkt. In deze crisistijd zullen weinig werkgevers bereid zijn extra te investeren in hun personeel. Volgens de WMO heeft ieder mens recht op werk, dus ook mensen met een handicap. Met begeleiding en in een beschermde omgeving, waarbij rekening gehouden wordt met hun handicaps, bezitten zij nu een veilige werkplaats. Neem hun dit geluk niet af.”

Hoe groot het aantal ontslagen zal zijn voor onze gemeente is nog niet bekend. “Maar”, - zegt Mijksenaar, “als boven ons hoofd de kraan wordt opengezet moeten wij op de vloer het water zien weg te werken.”

GL-fractie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De GroenLinks fractie tijdens de raadsvergadering op 9 februari 2011


Wethouder Jan Willem Groot verzekert de Raad, dat wij voor de komende twee jaar nog een financiële buffer hebben om de gevolgen van deze maatregel op te vangen. Daarna hebben wij een structureel probleem. De Wethouder zegt toe de motie, die door alle partijen behalve VVD en BBA, wordt ondertekend, door te sturen naar de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

MOTIE korting WSW-budget

De raad van de gemeente Amstelveen in vergadering bijeen op 9 februari 2011,

Overwegende dat:  1. Rijkskortingen op de budgetten voor de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) voor grote problemen zorgen;

  2. Het Kabinet de rijkssubsidie per SE voor 2010 en 2011 niet geïndexeerd heeft;

  3. Het kabinet daarnaast de budgetten voor 2011 kort met 5%;

  4. Deze drastische bezuinigingen voor de uitvoering van de WSW grote gevolgen hebben voor gemeenten en uitvoeringsbedrijven;

  5. Het Kabinet de budgettaire problemen van het Rijk niet af mag wentelen op de gemeenten en zeker niet op de al kwetsbare groep WSW-medewerkers;

  6. De uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening gelet op de economische situatie de uitvoerders al voor grote problemen stelt;


Verzoekt het College

1. bij het Kabinet de negatieve effecten voor  de al kwetsbare groep WSW-medewerkers nadrukkelijk onder de aandacht te brengen en aan te dringen hier een oplossing voor te vinden;

2. indien het Kabinet de korting op het WSW-budget toch ongewijzigd doorvoert haar uiterste best te doen om negatieve effecten voor  WSW-medewerkers zoveel mogelijk te beperken

Deze motie wordt ter kennis gebracht van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de vaste commissie in de Tweede Kamer voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

VNG

En gaat over tot de orde van de dag

Partijen: alle, op VVD en BBA naAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.