Bijgewerkt: 24 februari 2024

GroenLinks vragen over inzet van mediation in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
23-02-2012

De raadsfractie van GroenLinks heeft zojuist schriftelijke vragen gestuurd naar het College van B en W, over inzet van mediation in de gemeente Amstelveen. In 2009 heeft de gemeente met succes meegedaan met een proef van Binnenlandse Zaken om mediation in te zetten als een bezwaarschrift is ontvangen.

 Hiermee kan in de meeste gevallen worden voorkomen, dat langslepende procedures ontstaan. Dat is beter voor zowel de burger als de gemeente. GroenLinks-Amstelveen wil, dat mediation-vaardigheden worden ingezet bij alle beroeps- en bezwaarschriften. Het is echter op dit moment niet duidelijk in hoeverre mediation, na de proef in 2009, als standaardpraktijk is ingevoerd. Daarom stelt GroenLinks nu de bijgevoegde vragen:

Aan het College van B en W van de gemeente Amstelveen

Amstelveen, 22 februari 2012

Betreft: Schriftelijke vragen (ex art. 33) over inzet van mediation in de Gemeente Amstelveen

Mediation is de methode van conflictoplossing om te komen tot wederzijds aanvaardbare oplossingen en/of afspraken tussen partijen

Geacht College,

Conflicten tussen overheid en burger worden door die burger niet alleen formeel-juridisch ervaren, maar juist ook sociaal. De overheid zou daarbij dan ook, in voordeel van beide partijen, deze sociale kant moeten aanspreken om te kijken, of er een goede oplossing gevonden kan worden die niet in de papieren en kosten loopt. Daarbij moet volgens GroenLinks mediation een prominente plaats hebben.

puzzel  Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2012)

Mediation: even puzzelen


In 2009 heeft Amstelveen meegedaan aan het pionierproject mediation vaardigheden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Uit onderzoek blijkt, dat de inzet van deze vaardigheden leidt tot een verbetering van de klanttevredenheid van 20 %, een vermindering van de administratieve lasten voor burgers van 23 %, een verbetering van de arbeidstevredenheid van ambtenaren van 20% en een vermindering van de kosten voor de overheid van 27%.

Na het inzetten van mediation-vaardigheden ziet ruim 60% van de burgers af van een verdere formele bezwarenprocedure.

Uit een rapport van de nationale ombudsman Dr. A.F.M.Brenninkmeijer (2010):

‘In een brief, waarin onderaan staat, dat de burger in bezwaar kan gaan zou tevens een informatienummer moeten staan. In 40 tot 60% van de gevallen lost één enkel (de-escalerend)

telefoontje het probleem op.’

‘De overheid moet gericht inzetten op het ontwikkelen van competenties bij iedere ambtenaar die bijdragen tot de-escalatie in de relatie tot de burger en elkaar. De toepassing van mediationmethoden in het openbaar bestuur vormt een essentiële bijdrage tot betere verhoudingen met burgers, bedrijven en instellingen.’

Amstelveen heeft in 2009 meegedaan aan de bovengenoemde pilot, met succes. Het is echter niet duidelijk in hoeverre het gebruik van mediation daarna als normale praktijk in de gemeentelijke organisatie van Amstelveen is ingevoerd. Daarom de volgende vragen:

Vragen:

-Wat is het vervolg geweest van het pilotproject 2009 in Amstelveen?

-Hoeveel klacht-, bezwaar- en beroepsprocedures zijn er vorig jaar door het College ontvangen?

-Hoeveel hiervan zijn benaderd met een mediation aanbod?

-Hoeveel gebruik is hiervan gemaakt?

-Hoeveel bezwaarschriften zijn door middel van mediation beëindigd op een voor beide partijen gunstigere manier dan wanneer er juridisch doorgeprocedeerd zou zijn?

-Bent u bereid om alle ambtenaren die met bezwaarschriften te maken hebben te trainen in deze vaardigheid en die prominent op hun netvlies te houden?

Namens de gemeenteraadsfractie van GroenLinks, Albert Maarse

Mediation?

Mediation, zoals dat gebruikt wordt in de rechten, is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting (ADR), een manier van het oplossen van geschillen tussen twee, of meer partijen. Een derde partij, de mediator, helpt de partijen om te onderhandelen over hun eigen situatie (faciliterende mediation).

In sommige gevallen kunnen mediators uitzoeken, of redelijke schikking mogelijk is in het algemeen, waar alle partijen het erover eens worden, dat de mediator dit kan doen (evaluatieve mediation).

Mediation heeft een structuur, het tijdschema en dynamiek die bij ꞌgewoneꞌ onderhandelingen ontbreekt. Het proces is persoonlijk en vertrouwelijk. De aanwezigheid van een mediator is de belangrijkste kenmerk van de werkwijze. Er is geen enkele verplichting om de mediation te accepteren, maar in sommige gevallen, als er een vaststellingsovereenkomst is, ondertekend door alle partijen bij een geschil, dan het is bindend voor hen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.