Bijgewerkt: 31 maart 2023

Het jaar van de glimlach in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: Gerben Drost
06-07-2008

Mijnheer de voorzitter, geachte leden van de raad, geachte leden van het College en overige geachte aanwezigen. Het is het jaar van de glimlach in Amstelveen, dus ik start met een vrolijke inbreng en sluit straks af met een glimlach. Ten slotte is de Partij van de Arbeid een optimistische partij en zijn de sociaaldemocraten optimistische mensen.

Ik zoom nu even kort in op de kadernota en de aan de nota gerelateerde voorstellen. In de commissie Algemeen Bestuur en Middelen heeft collega Houwink ten Cate de complimenten voor het werk en de helderheid van de stukken al overgebracht.

Stip ik drie punten aan:

1.

de zaagtand zit nu in de kadernota, het is de bedoeling dat de raad met wisselende meerderheden gaat pingpongen over wat wel of niet kan - doorgaan -in 2009 en verder.

Helaas het zit er nu nog niet in. Ik verzeker u: onze fractie gaat op zaagles en bij de volgende kadernota gaan we zagen. Oud voor Nieuw en wat dies meer zij.

2.

We verwachten vurig van het College dat er slimmer wordt omgegaan met de inzit van eenmalige middelen. We wensen arrangementen, figuraties waarbij geld als het ware wordt ingeblikt en repeterend terugkomt en wederom ingezet kan worden, zie bijvoorbeeld het construct van het maatschappelijk gebonden eigendom. Kunnen we in de komende tijd spannende voorstellen verwachten van het College ter zake?

3.

We knipperden met de ogen en flapperden met de oren toen we lazen dat het College 23 miljoen te verwachten winsten op grondexploitaties geleidelijk aan in een mobiliteitsfonds wil storten en dat zonder risicoanalyse van de mega-ambities die spelen: de tunnel, de N201 en het OV. Na ampel beraad gunnen we u het spaarvarken, maar we willen wel een dynamische risicoanalyse. Je kunt het voorstel van het college op twee manieren lezen.

Je kunt het lezen als een voorstel van wijze mensen, die zich bewust zijn van risico’s en daarom flink pas op de plaats maken.

Je kunt het voorstel -en ik speel nu even de advocaat van de duivel-  ook duiden als een manier waarop het college probeert om de spilzucht van de raad aan banden te leggen.

In dat laatste geval zou je het voorstel lezen als een moratorium op nieuw beleid, omdat we de consequenties van onze eerdere beleidskeuzes niet goed kunnen overzien.

De laatste lezing, dat kan niet de bedoeling zijn. Het is immers niet aan het college om de spilzucht van de raad aan banden te leggen, dat is de wereld op zijn kop. De raad stelt hier de kaders! En het mag ook niet zo zijn, dat wij de consequenties van onze keuzen niet kunnen overzien. Die keuzes mogen natuurlijk wel een fout- of risicomarge kennen. Dat doen ze ook. De ingeslagen wegen zijn nieuw. Het is dus zaak om de risico’s tijdig en volledig te onderkennen, en aldus goed op weg te blijven. Daarom komt de PvdA-fractie met de motie: “op de weg blijven!”.

Dan nu algemene dingen.

Amstelveen had per 1 jan. jl. 79.003 inwoners. Vanaf 18 plus mogen Amstelveners eenmaal per vier jaren een nieuwe gemeenteraad kiezen. De eerste voorbereidingen voor de volgende ronde zijn al gestart. Er moeten programma’s komen en kandidaten.

De PvdA fractie hoopt op het beste voor Amstelveen. Door persoonlijke omstandigheden stond ik even aan de zijlijn van ons werk, namelijk: kaders stellen, toezicht houden en het volk vertegenwoordigen. Eenmaal terug merkte ik op dat de raad mank gaat aan teveel testosteron en te weinig politieke moed. Dus bestuurderen van politieke partijen doe uw best bij de volgende ronde.

Afijn, de PvdA Amstelveen werkt nu mee in een middenroze coalitie voor Amstelveen, stad met allure door kwaliteit. En dat is dus kiezen voor Amstelveen: voor bereikbaarheid, leefbaarheid, aantrekkelijkheid voor bewoners, bedrijven en bezoekers. En dat is knokken en hard werken.

Om het tempo in mijn speech te houden, kijk ik naar de overkant, naar het College en gebruik u als ezelsbrug. Ik begin voor mij links boven. Jawel: it’s the economy, de economie is dominant. En ook al ruikt het hier naar reces, ik hoop van harte dat we gespaard blijven voor een recessie. Het is goed dat het vertrouwen van het (internationale) bedrijfsleven in Amstelveen enorm is toegenomen. Ook op het sociale vlak zie ik goede dingen, bijvoorbeeld rond schuldhulpverlening en de uitvoering van de WWB.

Zie bijvoorbeeld de aantrekkelijke gelden voor werkgevers om iemand uit de bijstand aan het werk te helpen. Iedereen aan het werk en aan het leren. Het is ook nodig, want binnen 5 jaren zijn 3 op de 5 werknemers 55 plus. Het is wachten op de aanpak uit Den Haag van het vraagstuk van de vergrijzing.

Ik schuif een stoel op en zie: een voortreffelijk Amstelveens beleidskader voor de WMO, de voortrollende uitvoering van het huisvestingsplan voor de scholen (100 miljoen!), de werkvoorbereiding voor multifunctionele accommodaties in de stad met behoud van de buurtfuncties in diverse wijken. En het jeugdbeleid. Laat ik hier onomwonden groot vertrouwen uitspreken in de Amstelveense jeugd en jongeren.

Het gaat overwegend goed met ze. Maar met een aantal gaat het minder en er zitten lastpakken bij voor de samenleving. Gelukkig is er een zak met geld vrijgemaakt om de problemen op te lossen. En het doet de fractie van de PvdA goed dat de wethouder los van de papierwinkel daadwerkelijk de stad intrekt om de problemen aan te pakken.

En dan is er die andere uitnodiging: toereikend kinderopvang faciliteren. Benodigde locaties zijn bijkans niet aan te slepen, maar het heeft topprioriteit.

Weer een stoel verder en dat zit ik bij de uitvoering van de woonvisie. We hebben zorg om het bouwtempo, de arbeidsmarkt voor RO professionals is een vechtmarkt en we hebben ronduit zorgen over de realisering van de benodigde sociale woningbouw. We vragen om versnelling, misschien wel een schepje erbovenop doen. Gelukkig zijn de 3,5 miljoen BSL gelden voor de sociale woningbouw met parkeren. Het kritisch oog van dhr. Jonker van het CDA is ons niet ontgaan.

Nog steeds krijgen we pijnlijke signalen dat verzorgenden, leerkrachten en politieagenten hier geen huisvesting kunnen vinden.

Dat moet echt anders.

Tja, en dan de tunnel. Wij vroegen om een studie en zowaar verwachten we de tunnel klaar in 2014. Een megaopdracht met betrokkenheid van alles en iedereen. De wethouder ligt aan bij de tafel van Alders (over Schiphol) en beweegt zich heen en weer door de Noordvleugel. Vier onzer nemen deel aan de regioraad. En in deze bewegingen in de metropool vraagt en roept de fractie van de PvdA permanent naar en om de democratische legitimatie in besluitvorming.

Weer een stoel verder. Groen! Amstelveen de groenste gemeente in de metropool. Houden zo! Wat een ambities en inzet op verkeer en vervoer.

We verwachten rijpe appelen in het bakje, mevrouw de wethouder. Sport, het heeft ons hart. Vooral de breedtesport – er komt zo een kleine correctie op de kadernota waar wij aan meewerken, maar ik weet dat het de wethouder ook na aan het hart ligt – maar ook de topsport. Van ons mag de topsporthal er komen, voor ons part Olympisch! U heeft meer tijd nodig om de haalbaarheid aan te tonen. Die tijd zij u gegund. Maar voor alle duidelijkheid: als de substantiële en duurzame financiële steun vanuit het bedrijfsleven uitblijft dan valt voor

ons het plan in duigen. Dan moet het maar zo zijn dat Tilburg e.o. met de eer gaat strijken. Weer een stoel verder. Complimenten voor de wethouder Financiën. En het gaat ook absoluut voortvarend de goede kant op met deregulering en de dienstverlening aan de burgers.

En dan een stoel naar voren, naar de voorzitter van het College, tevens onze voorzitter. Helaas niet door ons gekozen, maar gelukkig wel door ons voorgedragen. Mede dankzij uw weblog bent u voor 80% een open boek. Hulde voor uw inzet, ook rond veiligheid, de driehoek, bij bestuurlijke vernieuwing en verder. Het ‘de boel een beetje bij elkaar houden’ ligt u wel. Wij prijzen ook uw inzet bij het interreligieuze platform en uw aandacht voor de mensen en hun problemen daarginds in Villa El Salvador.

Lieve mensen, onze politiek leider Wouter Bos heeft het onderwerp integratie als eerste onderwerp genoemd voor de Partij van de Arbeid. In Amstelveen zijn we niet veel gewend. Onze bevolkingssamenstelling heeft best unieke kenmerken, bijvoorbeeld veel expats. Maar we zijn ook best wel verwend. En gelet op de demografie en hoe de Nederlandse samenleving zich ontwikkelt en wat nodig is aan workforce in de nabije toekomst dan kunnen we er vanuit gaan dat ook onze bevolking meer kleur op de wangen zal laten zien. En daar moeten we ons op voorbereiden.

David Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

David op het Sandbergplein


Kom ik ten slotte even bij de wethouder cultuur. Natuurlijk steun voor van der Togt. Maar we willen niet drie dakloze kunstenaars. Hoe gaat u dat oplossen? Prachtig die lopende tentoonstelling ‘Gewoon Anders’ in het Cobra museum met die kwetsbare en toch o zo sterke DAVID op het plein. Perfect die begeleidende lespakketten voor VMBO, Havo en VWO jongeren over kunst kijken, identiteit, anders!? En multicultureel samenleven. Gaat dat zien.

Hoogste tijd om de werkvoorbereiding van een roze zaterdag in Amstelveen op te starten. Eerst een vrome interreligieuze samenkomst in rijksmonument de Kruiskerk, dan in optocht met veel lawaai over de Amsterdamse weg, langs de Gouden Bocht, een eerste podium naast ABINA en door naar het Oude Dorp vol vertier, over de Ouderkerkerkade naar een Bruisend Festival op het Rode Plein. Horeca ook blij.

Zondag jl. bracht ik mijn oude vriendin Mieke naar bus 300. Ben daarna Cobra weer even ingewipt. Stond er een jonge vader met zijn zoontje voor de balie. De gastvrouw schoof een papier in plastic naar voren: ‘dit moet u lezen’. En ze keek naar het kind. De vader las. De gastvrouw zei heel zacht: ‘het gaat over sex’. De vader keek naar zijn jochie. En de jongen zei: geeft niet, het is kunst!

Gerben Drost

Fractievoorzitter Partij van de Arbeid Amstelveen, woensdag 25 juni 2008 (nb. enkel de gesproken woorden in de raadsvergadering gelden, zie binnenkort het uitgebreide raadsverslag).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.