Bijgewerkt: 17 augustus 2022

Het kabinet-Rutte IV is op Paleis Noordeinde beëdigd

Nieuws -> Politiek

Bron: Rijksvoorlichtingsdienst
10-01-2022

Het kabinet-Rutte IV is op maandag 10 januari 2022 op Paleis Noordeinde beëdigd. Het nieuwe kabinet wordt gevormd door VVD, D66, CDA en ChristenUnie en bestaat uit 20 ministers en 9 staatssecretarissen.

Ministeries en ministersposten
De ministeries in het kabinet-Rutte IV zijn niet gewijzigd ten opzichte van het vorige kabinet. Wel zijn er 4 nieuwe ministersposten:

- minister voor Klimaat en Energie;
- minister voor Natuur en Stikstof;
- minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening;
- minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

Coalitieakkoord
Alle plannen van het nieuwe kabinet staan in het coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' (pdf 50 pagina’s). Dit akkoord is op 15 december 2021 gepresenteerd.Eerste ministerraad
Later vandaag komt de ministerraad voor het eerst in de nieuwe samenstelling bijeen.

In de inleiding van het coalitieakkoord staat: '
Wij presenteren onze ambitieuze toekomstplannen terwijl Nederland opnieuw in een zware fase van de coronacrisis zit. De afgelopen periode is voor heel veel Nederlanders moeilijk geweest en het einde van corona lijkt helaas nog niet in zicht. Het vergrootglas dat corona vormt, maakt ons nog bewuster van onze gedeelde verantwoordelijkheden en ambities.

In dit Coalitieakkoord vindt u onze plannen voor de komende kabinetsperiode. Daarbij gaat het onder meer om het tegengaan van klimaatverandering, de aanpak van de stikstofcrisis, het bouwen van nieuwe betaalbare woningen, de verbeteringen in de gezondheidszorg, forse investeringen in onze veiligheid en het tegengaan van ondermijning, het vergroten van de kansengelijkheid en het tegengaan van discriminatie, het verbeteren van de bestaanszekerheid via het aanpakken van onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt en het tegengaan van armoede en schulden, het gericht verlagen van belastingen en het investeren in onze toekomstige welvaart via onderwijs en innovatie en een goed vestigingsklimaat voor ondernemers en bedrijven.

Bij onze ambities hoort ook dat we de overheid zelf verbeteren. Te beginnen bij de verbetering en versnelling van afhandeling van de schade van de gedupeerden van de toeslagenaffaire en de aardbevingsschade in Groningen. De sterke overheid die wij voor ons zien heeft oog voor de menselijke maat, is begrijpelijk, bereikbaar en aanspreekbaar door inwoners, en herstelt op die manier het vertrouwen. Daarom versterken wij de uitvoeringsorganisaties van de overheid.

De plannen die wij als coalitiepartijen hebben, zijn niet gerealiseerd in één kabinetsperiode en vragen breed maatschappelijk draagvlak. Daarom willen wij samenwerken met lokale overheden, sociale partners en de uitvoeringsorganisaties. Ook vragen de opgaven die er liggen dikwijls een Europese of zelfs mondiale aanpak. Daarom gaat Nederland een voortrekkersrol spelen voor en binnen een sterke en slagvaardige Europese Unie.

Als wij als politici over de samenleving praten, moeten we ook kritisch naar onszelf kijken. Onderdeel van een nieuwe bestuurscultuur is ook een andere politieke cultuur. Een politiek waarin verschillen worden overbrugd in plaats van worden uitvergroot. We zullen daarom zoeken naar samenwerking met constructieve partijen in de Tweede Kamer. Natuurlijk horen daar stevige inhoudelijke debatten bij. Dat is goed, zolang het met respect gebeurt. Wij keren ons af van retoriek die is gericht op het beschadigen van personen en zullen ons uitspreken tegen kwetsend en dreigend taalgebruik.

Foto Amstelveen
(Screenshot Amstelveenweb.com - 2022)

Koning Willem-Alexander ondertekent de Koninklijke Besluiten. Alle besluiten werden ook door Mark Rutte de minister-president gecontrasigneerd. Ministers die een staatssecretaris krijgen toegewezen contrasigneerden de benoeming van de staatssecretaris ook bij Koninklijk Besluit


Foto Amstelveen
(© RVD - Valerie Kuypers - 2022)

Groepsfoto van de nieuwe ministers en staatssecretarissen nadat zij ten overstaan van de Koning beëdigd zijn in de Grote Balzaal van Paleis Noordeinde op 10 januari 2022


Foto Amstelveen
(© RVD - Valerie Kuypers - 2022)

Koning Willem-Alexander en het kabinet-Rutte IV op het bordes van Paleis Noordeinde
na afloop van de beëdiging op 10 januari 2022


Daarnaast is het cruciaal dat de controlerende en wetgevende taak van volksvertegenwoordigers, zowel van oppositie- als coalitiepartijen, goed tot zijn recht komt. Versterking van de democratische rechtsorde, het fundament van onze samenleving, verdient focus en gezamenlijke inzet van het kabinet en de Tweede Kamer. We willen ons richten op concrete verbeteringen in het leven van mensen. Nederlanders willen dat de overheid betrouwbaar is en levert. Dan hebben burgers de ruimte om samen met familie, vrienden, collega’s en vrijwilligers bij een vereniging in de buurt betekenis aan hun leven te geven. Dat is een samenleving, waarin de overheid mensen in staat stelt samen de schouders eronder te zetten.

Kortom, een duurzaam welvarend land voor de huidige en toekomstige generaties, waarin alle inwoners naar vermogen mee kunnen doen. Met het fundament van bestaanszekerheid voor iedereen en het perspectief van vooruitgang in het (samen)leven.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.