Bijgewerkt: 6 december 2021

Het standpunt van het CDA-Amstelveen ivm de A9 scenario's

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
10-09-2009

De toespraak van Geert Janssen burgerlid projectcommissie A9 van het CDA Amstelveen was uitgesproken tijdens de afgelopen commissievergadering A9 op 8 september 2009.

Geacht college, geachte commissie,

'Nieuwe wegen, vaste waarden' is de titel van een rapport van ons wetenschappelijk bureau die tijdens het lezen van de stukken inzake het A9-project spontaan in mij opkwam . We leggen nieuwe infrastructuur aan en slaan met dit project letterlijk en figuurlijke nieuwe wegen in. waarbij wij vinden dat serieus rekening gehouden moet worden met vaste waarden. Ik zal dit zo meteen nader toelichten.

Janssen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Geert Janssen burgerlid 'projectcommissie A9' van het CDA-Amstelveen


Alvorens in te gaan op de inhoud van de scenario's en de Uitgangspunten van de gebiedsvisie wil het CDA het volgende opmerken. Ten eerste willen we iedereen die bij de voorbereiding en totstandkoming van deze stukken betrokken is, complimenteren met het vele werk dat nu toe is verricht. Voor wat betreft de geplande stadsdialoog vragen we vanuit procedureel oogpunt aandacht voor de relatie tussen de scenario's en de Uitgangspunten. Wij vragen ons serieus af of de status van deze stukken en het onderlinge verband wel voor iedereen duidelijk zijn.

Het zou duidelijker zijn als de Uitgangspunten als een vijfde scenario zouden worden gepresenteerd. Aangezien voorts een aantal uitgangspunten vaag zijn. en daardoor minder geschikt voor inspraak, en de concreet genoemde locaties allemaal nog op haalbaarheid onderzocht moeten worden, zou overwogen kunnen worden om op dit moment van een stadsdialoog af te zien. Anderzijds hechten wij er grote waarde aan dat burgers in een zo vroeg mogelijk stadium bij de planvorming betrokken worden, omdat het welslagen van het project staat of valt met een breed draagvlak. Graag vernemen wij het standpunt van de wethouder op dit punt.

Dan de inhoud van de stukken

Als wij de door het college voorgestelde uitgangspunten langs de lat van onze in maart gepresenteerde Visie leggen, dan kunnen wij daarmee in overwegende mate instemmen. We kunnen ons vinden in de gekozen kern- en randvoorwaarden, waarbij wij onder 'verbinden' ook verstaan dat de Amstelveense bevolking zich met het project verbonden voelt. 'De menselijke maat1 moet voorop staan, ook in de vorm van serieuze aandacht voor de problematiek van de winkeliers in het stadshart in verband met te venvacht en hinder tijdens de uitvoering van het project.

Onder Verbinding' verstaat het CDA ook dat actief de samenwerking met Amsterdam wordt gezocht om de kansen die de relatie tussen de Zuidas en het A9-project biedt ten volle te benutten. Beide assen kunnen elkaar versterken, mits zij complementair zijn. Meer concreet zijn duurzaamheid, de gekozen mix van wonen, kantoren en recreatie, het gevarieerde woningbouwprogramma, de groene ruggengraat tussen Poeloever en Amstel.

Het HOV-knooppunt, het stedelijk milieu nabij het Stadshart en het suburbane woon- en recreatiemilieu aan de oost- en westflanken uitgangspunten die onze goedkeuring kunnen wegdragen. Zo sluit de keuze voor stedenbouwkundige diversiteit met een geleidelijke overgang van recreatieve milieus aan de randen via een suburbaan overgangsgebied naar een stedelijk milieu nabij het stadshart uitstekend aan op de door ons steeds gepropageerde afstemming op de bestaande omgeving en past de keuze voor een groene as tussen Poeloever en Amstel prima bij het groene karakter van Amstelveen. Voorts wordt terecht veel aandacht besteed aan de verbetering van de bereikbaarheid.

Er zijn echter ook duidelijke punten van zorg. De vier scenario's zijn zwaar verliesgevend en daarom, gezien de harde randvoorwaarde dat het project 100 miljoen euro op moet leveren, wat ons betreft niet reëel. De uitgangspunten voor de gebiedsvisie, scenario 5 zo u wilt. levert een tamelijk bescheiden winst van 9 miljoen euro op. maar gezien de vele onzekerheden kan die winst bij een zucht economische tegenwind even makkelijk omslaan in een verlies. Betekent dat voor het CDA dan dat we alle locaties maar maximaal vol moeten bouwen en/ of eventueel concessies moeten doen aan de kwaliteit van het project om 100 miljoen euro binnen te halen ?

Nee, voorzitter, dat zeker niet!

Alle locaties moeten nog op haalbaarheid onderzocht worden. Wij vinden dat bij die onderzoeken naast de haalbaarheid in financieel en in ruimtelijk opzicht ook de menselijke maat en de kwaliteit hoge prioriteit moeten hebben. Met de menselijke maat, zoals onze fractievoorzitter Ben Jonker recent ook al aangaf, bedoelen wij dat de gemeente binnen het A9-gebied zo vroeg mogelijk de huidige bewoners en of gebruikers bij de planvorming betrekt en hen. indien grondverwerving en of verhuizing onvermijdelijk mochten zijn. volledig compenseren.

Aan de kwaliteit van het project op het gebied van bijvoorbeeld de woon- en leefomgeving wil het CDA geen concessies doen. omdat wij met de opstellers van dit stuk van mening zijn dat een reductie van de kwaliteit het gebied voor bewoners en bedrijven minder aantrekkelijk kan maken om zich daar te vestigen en daardoor mogelijk ook negatieve gevolgen kan hebben voor de grondexploitatie.

In het kader van de financiële haalbaarheid van het project wil het CDA ook de behoefte aan een HBO-instelling en/ of een topsporthal en de meerwaarde voor Amstelveen grondig onderzocht hebben. Mocht blijken dat de behoefte aan deze voorzieningen en de positieve effecten daarvan gering zijn. dan geeft het CDA serieus in overweging om deze locaties comercieel te ontwikkelen voor woningbouw en of kantoren en daardoor de opbrengsten te vergroten.

Wellicht ten overvloede vragen wij u voorts om in het kader opbrengsten te vergroten. Wellicht ten overvloede vragen wij u voorts om in het kader van een mogelijke verhoging van de opbrengsten na te gaan of tunnelonafhankelijke locaties eerder ontwikkeld kunnen worden en om met V&W goede afspraken te maken over het moment van betaling van de afgesproken gemeentelijke bijdrage van 100 miljoen euro.

Voor wat betreft de Poeloever wil het CDA nader onderzocht hebben in hoeverre het mogelijk is om verplaatsing van het raadhuis naar het centrum budgettair neutraal te laten verlopen als in het kader van de toegankelijkheid en laagdrempeligheid rekening gehouden moet worden met gratis parkeerplaatsen voor personeel en bezoekers. Aangezien al deze onderzoeken nog moeten plaatsvinden, vindt het CDA het op dit moment nog te prematuur om nu al locaties af te laten vallen.

De enige locatie waar het CDA reeds op voorhand een uitzondering voor zou wallen maken is de locatie aan Langs de Akker. Het CDA wil het daar aanwezige volkstuinencomplex vanwege zijn bijzondere flora en fauna, zijn nationale en internationale waardering en zijn recreatieve karakter in principe graag behouden. Het complex zou prima kunnen worden ingepast in de beoogde groene as tussen het Amsterdamse Bos en de Amstel. Ook voor deze locatie seldt echter dat de gemeente eerst met de gebruikers in overleg moet treden. Mochten zij met compensatie genoegen nemen dan komen de kaarten natuurlijk anders te liggen.

Tenslottte vragen wij bij de verdere ontwikkeling van de Gebiedsvisie nog nadrukkelijk aandacht voor:  1. de verkeerstoename in oost- en westelijke richting als gevolg van extra woningen en kantoren in het A9-aebied;

  2. het Luchthavenindelingsbesluit: levert dit beperkingen in bouwhoogten op voor te ontwikkelen locaties ?;

  3. een onderzoek naar de behoefte aan appartementen om te voorkomen dat de markt verzadigd raakt:

  4. innovatieve oplossingen voor beide tunnelmonden om milieuhinder voor omwonenden te beperken.


Ik dank u voor uw aandacht.

Amstelveen, 7 september 2009

G. Janssen, CDA AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.