Bijgewerkt: 15 juni 2024

Het succes van de Nederlandse luchtvaart is een probleem

Nieuws -> Politiek

Bron: Harry van den Bergh
29-11-2017

Harry van den Berg raadslid van PvdA-Amstelveen publiceerde een artikel op de website van de gemeente Amstelveen met de titel Amstelveners, let op de luchtvaart:

Het lijkt mij geen onterechte uitspraak, wanneer ik vaststel, dat de toekomst van de Nederlandse luchtvaart, zeg ook van Schiphol, de gemoederen in de wijde omtrek van Schiphol zeer heeft bezig gehouden. Het grote succes van de Nederlandse luchtvaart is tegelijkertijd ook het probleem. Schiphol bereikt op korte termijn de 500.000 vluchtbewegingen en het debat over wat er nu moet gebeuren, is in volle omvang losgebarsten. De vraag waar men in dit debat staat, is ook een teken van links of rechts, van progressief en conservatief. Ik vind dit een verfoeilijke tweedeling, omdat geen van de partijen, links of rechts, gevrijwaard is van het vinden van oplossingen voor tal van samenhangende en ingewikkelde vraagstukken. Hoe men het ook wendt of keert: niemand kan zich onttrekken aan het maken van lastige keuzes.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Harry van den Bergh raadslid van PvdA-Amstelveen tijdens de vergadering van de commissie Ruimte Wonen en Natuur (RWN) op 12 september 2017. De commissie heeft een adviserende rol richting de gemeenteraad


Milieu en veiligheid. Ikzelf hou van de luchtvaart (en aanverwanten), omdat deze bedrijfstak in een eeuw tijd de wereld dramatisch heeft veranderd. Ik geef toe een tikje bevooroordeeld te zijn, omdat ik zelf vlieger was in de kleine luchtvaart met een paar nette brevetten! De techniek heeft zich geweldig ontwikkeld. Continenten zijn verbonden. De wereldeconomie is ondenkbaar zonder de luchtvaart. Heel veel mensen zijn werkzaam in de luchtvaart. Tegelijkertijd kunnen en mogen wij de ogen niet sluiten voor nadelige effecten als die van luchtvervuiling en aantasting van het milieu. Degene die onder een aanvliegroute woont, heeft begrijpelijkerwijze wel eens reden tot mopperen over het vliegtuiglawaai boven het hoofd.

Wij zien ook, dat in Amstelveen de luchtvaart, vanuit een oogpunt van milieu en veiligheid, vervelende beperkingen oplegt aan de bouw van woningen. Ondanks de enorme vooruitgang in motortechnologie lijkt het wel, of men in steeds grotere gebieden last heeft van vliegtuiglawaai, al of niet overdreven. Dat kan ook niet anders. Ons denken over de urbane toekomst van het gebied, waar wij leven, zal steeds meer beïnvloed worden door de noodzaak te denken en te beslissen in termen van metropolen. Deze zijn van essentieel belang voor handhaving en uitbreiding van onze welvaart.

Groei. Ik ga ervan uit, dat de groei doorgaat. Sterker nog, wij staan nog maar aan het begin van een nieuwe ontwikkeling. In grote getale zullen inwoners van het zich ontwikkelende Aziatische continent, China, India, Pakistan, et cetera, zich met miljoenen per vliegtuig richting het Europese continent bewegen. Per vliegtuig! Ik probeer de verwachtingen aan de te produceren en te verkopen vliegtuigen in de komende 25 jaar te volgen. En ik stel vast, dat het daarbij inderdaad om duizenden vliegtuigen gaat. Een niet te stuiten ontwikkeling. De Metropoolregio Amsterdam, waartoe ook Amstelveen behoort, kan zich daaraan niet onttrekken. Mijns inziens is er geen oplossing voor de samenhangende problemen behalve, dat politici moeten zeggen, dat in de eerste plaats het incasseringsvermogen noodzakelijkerwijze zal moeten toenemen. Spreiding van de lasten, zoals nu rond Lelystad en verdere contreien van Schiphol gebeurt, verhoogt de vreugde zeker niet. Ik weet geen andere oplossing!Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.