Bijgewerkt: 23 juni 2024

Iedere dag BBBeter

Nieuws -> Politiek

Bron: BoerBurgerBeweging
16-05-2024

De informateurs Dijkgraaf en Van Zwol hebben met de fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB de besprekingen over het hoofdlijnenakkoord afgerond. Vandaag, 16 mei, overhandigen de informateurs Dijkgraaf en Van Zwol hun eindverslag en het hoofdlijnenakkoord aan Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma.

Het BBB-geluid klinkt volop in akkoord met PVV, VVD en NSC. Het is gelukt, we hebben overeenstemming! Donderdagochtend, vroeg in de nacht 16 mei 2024, bereikten we samen met een PVV, VVD, NSC een coalitieakkoord, waarin het BBB-geluid volop klinkt. Dankzij de inzet van BBB wordt onder meer het eigen risico in de zorg gehalveerd, is er jaarlijks 600 miljoen euro beschikbaar voor de ouderenzorg, komt er een streng asiel- en migratiebeleid, vervalt de verplichte warmtepomp, blijft de accijnsverlaging op brandstof volgend jaar in stand en keert voor de boeren en loonwerkers de rode diesel terug. Dit scheelt boeren en loonwerkers 28 cent per liter diesel. De naam van het ministerie van Landbouw wordt veranderd in Landbouw, Visserij, Voedselkwaliteit en Natuur (LVVN).

Hiermee keert de naam Visserij na 21 jaar weer terug in het ministerie. “De vissers verdienen serieuze aandacht en wij zijn trots op onze vissers. Zij zijn onlosmakelijk deel van de Nederlandse cultuur en zorgen elke dag voor gezond voedsel en een gezonde zee. Door Visserij weer volwaardig onderdeel te laten zijn in het ministerie worden de vissers niet meer genegeerd”, zegt partijleider Caroline van der Plas.

“Wij zijn heel blij. Wie had drie jaar geleden gedacht, toen we met 1 zetel in de Kamer kwamen, dat we nu al in een Kabinet zouden deelnemen en zoveel BBB-punten zouden binnenhalen? Het roer gaat in Nederland echt om. Ik ben mega-trots op onze partij en iedereen die binnen onze partij heeft meegeholpen dit resultaat te bereiken”, zegt Van der Plas.

Ook het partijbestuur van BBB is ontzettend blij met dit nieuws. "Dank aan alle BBB'ers die zich door het hele land iedere dag hard inspannen om er een BBBeter Nederland van te maken. Nu zitten we met 7 mensen in de Tweede Kamer, 16 senatoren in de Eerste Kamer, zijn we de grootste in alle provincies, besturen we in alle 21 waterschappen en zit BBB straks in het Kabinet! In aanloop naar de Europese verkiezingen in juni is dit fantastisch nieuws, want ook in Brussel willen we straks het BBB-geluid laten horen" zegt partijvoorzitter Erik Stegink.Het coalitieakkoord heeft als titel 'HOOP, LEF EN TROTS'. Wij zijn blij dat met het akkoord recht is gedaan aan de verkiezingsuitslag van 22 november 2023. De kiezer heeft zich heel duidelijk uitgesproken voor een centrumrechts kabinet. En daar heeft BBB gehoor aan gegeven. “Wij hebben ons in deze hele periode constructief en positief opgesteld, iets wat ook door de informateurs en de andere drie partijen zeer werd gewaardeerd. Met onze instelling heeft BBB een grote rol gespeeld in het bereiken van dit akkoord”, zegt Van der Plas.

Een groot deel van ons verkiezingsprogramma is tot uiting gekomen in dit akkoord. Het ministerie van LVVN gaat volle bak aan de slag met het aanpakken van de mestcrisis, er alles aan doen om de pulsvisserij te laten terugkeren en er wordt – in tegenstelling tot de laatste jaren niet gestuurd op krimp van de veestapel en er komt geen gedwongen onteigening.

Op alle onderwerpen klinkt het BBB-geluid. Zo worden de regio’s en het platteland versterkt door te investeren in betere bereikbaarheid met bus en trein, wordt ingezet op behoud van scholen op het platteland en gaan we zorgen voor voldoende woningen in de sociale en middenhuur. Statushouders krijgen niet meer automatisch voorrang op huurwoningen op basis van het feit dat ze statushouder zijn. We beperken asiel en migratie stevig door de invoering van de Asielcrisiswet en het intrekken van de Spreidingswet. Ook wordt ingezet op behoud van streekziekenhuizen.

We zetten daarnaast in op lastenverlichting voor jong en oud, ondernemers, middeninkomens en mensen die worstelen met bestaanszekerheid. Daarnaast verhogen we de maximumsnelheid naar 130 km/u op de snelwegen waar dat veilig kan. De aanleg van de Lelylijn wordt voortgezet, waarbij met de aanleg wordt gestart in Groningen indien dit uitvoeringstechnisch mogelijk is. Voor BBB is dat belangrijk omdat de aanleg starten in Amsterdam het risico in zich houdt dat bij Emmeloord het geld op is en de bereikbaarheid van Noord-Nederland daarmee niet verbetert.

“Vandaag is een prachtige dag. BBB’ers lopen niet weg als het moeilijk is. Juist dán zetten wij door”, aldus Van der Plas. Een greep uit de verdere belangrijke BBB-punten waarop wordt ingezet:

Financieel

Geen extra btw-verhoging op campings

Geen extra btw-verhoging op bioscopen en dagrecreatie

Lastenverlichting voor ondernemers en op arbeid

Forse lastenverlichting voor burgers

Asiel en migratie

Acute noodsituatie asielinstroom in het algemeen en in Ter Apel direct aanpakken

Invoering Asielcrisiswet en intrekken spreidingswet

Geen automatische voorrang voor statushouders bij toewijzing woningen

Infrastructuur en Openbaar Vervoer

Maximumsnelheid naar 130 km/u

Regio’s krijgen prioriteit bij aanleg openbaar vervoervoorzieningen

Bereikbaarheid van het landelijk gebied wordt verbeterd door busvervoer tussen dorpskernen op het platteland te versterken

Beter openbaar vervoer op het platteland

Bij treinverbindingen niet alleen focussen op grote steden maar op wat regio’s nodig hebben

Wonen

Stop voorrang sociale huurwoningen via de huisvestingswet

Bestaande woningvoorraad beter benutten

Permanent wonen in recreatiewoningen gedogen

Structureel 100.000 woningen per jaar

Woningbouw krijgt voorrang op windmolens

30% procent sociale huur en betaalbare woningen middeninkomens

Land- en tuinbouw en visserij

Hoogwaardige landbouwgrond wordt beschermd

Aanpak mestcrisis zodat er geen sprake is van generieke korting

Geen nationale koppen op Europees beleid en bestaande koppen worden zo maximaal mogelijk geschrapt

Geen sturing op gedwongen krimp van de veestapel, en geen gedwongen onteigening

Aanpassing van de Nitraatrichtlijn door Nederland niet meer geheel als kwetsbaar gebied te bestempelen.

Instandhouding van natuur, in plaats van stikstof, wordt leidend in beleid

Derogatievrije zones rondom Natura2000 gebieden worden beperkt

Bufferstroken verkleinen

170 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare uit de Nitraatrichtlijn schrappen.

Niet importeren wat we niet mogen produceren

Rode diesel komt terug voor agrarische sector en loonwerk

Alles op alles zetten om de pulsvisserij weer toe te staan

Ruimte voor vissers op zee

Het ministerie van LNV wordt Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

Energie

Geen verplichte warmtepomp

Meer inzet op kerncentrales

Zorg

Eigen risico halveren tot 165 euro in 2027

600 miljoen euro per jaar voor ouderenzorg

Regio en platteland

Meer politie en politieposten in dorpen en wijken

Behoud scholen op platteland en behoud streekziekenhuizen

Nationale veiligheid

Nederland zet zich in voor de defensie-industrie in eigen land

NAVO-norm naar 2%

Harde aanpak criminaliteit, jihadisme, antisemitisme en terrorisme

Aanpak veiligheid in openbaar vervoer

Bekijk hier het hoofdlijnenakkoord  Op 6 juni 2024 gaan we weer stemmen. Op naar Europa!Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.