Bijgewerkt: 25 mei 2024

Kadernota 2012 BBA

Nieuws -> Politiek

Bron: BBA
14-07-2011

Tijdens de raadsvergadering op woensdag 13 juli 2011 besprak de gemeenteraad van Amstelveen de Kadernota 2012. Met de kadernota stelde de gemeenteraad de kaders vast voor het opstellen van de begroting van 2012.

Toespraak van Linda Roos, fractievoorzitter van BBA

Voorzitter,

Tevreden, dat is BBA met deze heldere kadernota. We zullen dit verder toelichten. Deze nota blinkt uit in helderheid, de omvang is beperkt en geschreven vanuit een visie. De nota is duidelijk in lijn met de algemene uitgangspunten van het coalitieakkoord en dat is een teken van een standvastigheid en duidelijke koers.

Onze complimenten voor de standvastigheid om door te gaan met moeilijke bezuinigingen, ondanks soms de teleurstelling en kritiek. De situatie vraagt dat er nu eenmaal keuzes moeten worden gemaakt. BBA herkent daarin de voorkeuren van het college; de gouden randjes eraf, helaas kan niet iedereen zich hierin vinden, maar het gaat te ver als men via bedreigingen zijn zin probeert te krijgen.

roos  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Linda Roos, fractievoorzitter van BBA


Het is makkelijk voor een gemeente om de lasten te verhogen, dan blijft misschien tijdelijk alles in tact. Maar ook dan zal de kritiek niet van de lucht zijn. Dus links om, of rechts om er zullen altijd mensen ontevreden zijn.

DE TIJD VAN PAMPEREN IS VOORBIJ, DE verantwoordelijkheid komt meer bij de burgers te liggen, de gebruiker betaalt. Uiteraard met oog voor de zwakkeren, en oog voor alle nodige voorzieningen voor onze bewoners.

Voorzitter

Ondanks alles is men in staat om op belangrijke punten toch te verbeteren zoals participatie, scholen en groen, dat stemt BBA tevreden! Algemeen getuigt dus het voorliggende stuk van een duidelijke visie en daar is BBA blij mee. BBA is van mening dat de jeugd onze toekomst is. Goed onderwijs is de basis voor de samenleving waarin iedereen in grote mate gevormd wordt en de kans krijgt om het beste uit zichzelf te halen. Daarom is BBA verheugd dat er vaart zit in de renovatie en nieuwbouw van de scholen.Er gaat wel veel geld mee gemoeid, dit was naar onze mening niet nodig geweest als er regelmatig onderhoud was gepleegd. Wij rekenen er op dat dit College er voor zal zorgen dat er geen achterstallig onderhoud bij   ons vastgoed en de basis voorzieningen zullen optreden Voorzitter

De tijd is rijp voor een andere type school nu er van de ouders een hogere bijdrage wordt gevraagd voor de voorschoolse - en naschoolse opvang. Rust en Regelmaat is een belangrijk onderdeel tijdens de ontwikkeling van onze jongeren. Het heen en weer gesleep met kinderen draagt daar niet aan bij. Wij denken, dat het de moeite waard is het totaalschoolconcept te initiëren. Een totaal pakket voor de hele dag waar leren wordt afgewisseld door muziek en sport, waar tussen de middag een warme maaltijd wordt geserveerd en waar ook het huiswerk wordt gemaakt.

De vraag is dan ook aan dit College om hier serieus naar te kijken en te kijken welke mogelijkheden er zijn om dit vorm te geven. Ook sport is belangrijk en BBA is tevreden over de aandacht die sport in algemeen en in bijzonder de sportaccommodaties dan ook krijgen. Goede samenwerking tussen scholen en sportclubs moed alle aandacht krijgen.

Het doel moet zijn, dat er voor elk kind een sport moet zijn, door op jonge leeftijd dit te stimuleren, wordt dit een onderdeel van de gewoontes. Kinderen in de buiten lucht in plaats e van achter de computer. Ook moet er meer aandacht komen voor de overbelasting van geluid.

Onderzoeken hebben aangetoond, dat mensen korter leven, de hersenen veranderen. Welke stappen kunnen wij nemen om onze jonge kinderen te beschermen tegen een overdaad aan geluid. BBA is het er niet mee eens dat men oordopjes uit deelt om de het gehoor te beschermen, het is beter de bron/ oorzaak aan te pakken. We maken ons wel druk over het gebruik van alcohol, sigaretten, maar dat onze kinderen vroegtijdig doof worden moet volgens ons ook die zelfde aandacht krijgen. Graag zouden wij dit onderwerp eens in een commissie willen bespreken, wij horen graag of de andere fracties dit kunnen ondersteunen.

Voorzitter

Amstelveen is omringd door groen en waar de fauna zeer divers is. We doen dan ook niet voor niets ons best om onze flora en fauna te beschermen. Wat dit laatste betreft denken we aan de monumentale status voor het Thijssepark en Braakpark en de volière in het Broersepark, het voortbestaan van de volière wordt nu eindelijk geregeld deze zaak heeft zo'n lange voorgeschiedenis, we zijn blij, dat deze nu is uit de wereld is geholpen

Voorzitter

We zijn blij, dat de communicatie met onze burgers zich zeer goed ontwikkeld en participatie duidelijk vorm krijgt. De ontwikkeling van beleid en overige ontwikkelingen gebeurt nu samen met de burgers, de bedrijven, de scholen, de winkels, de verenigingen en instellingen. We stellen het dan ook zeer op prijs dat het College extra tijd uittrekt om bijv. ouderen nog eens extra te informeren als deze daar behoefte aan hebben.

BBA is tevens blij met de aandacht voor de leefbare stad en het groen. Verdichtingen zijn verleden tijd, de toewijzing van huurwoningen wordt al "eerlijker", maar kan nog veel beter. De 30% van de sociale huurwoningen die voor de Amstelvener beschikbaar zijn is veel te weinig, het college moet er voor zorgen, dat de komende periode de wachtlijsten voor een sociale huur woning sterk worden verkort.

Het is te gek voor woorden, dat door de aantrekkelijkheid van ons groene gemeente Amstelveen, de toe stroom van woning zoekende van buiten onze gemeente de oorzaak er van is dat onze inwoners bijna niet aanbod komen voor onze woningen. Wij verwachten dan ook van het College, dat het toewijzings percentage zal worden verhoogd in de woonvisie van ons mag dit 100% worden.

Voorzitter,

Met betrekking tot de groep die een inkomen hebben net boven de sociale huur grens, daarvoor vragen wij aandacht. Deze groep zou de mogelijkheid moeten hebben, zoals in andere gemeente om corporatie woningen die opgeknapt moeten worden te kunnen kopen. Deze woningen worden vaak tegen zeer lage prijs verkocht.

Voorzitter

De vraag is dan ook, of de wethouder deze mogelijkheid wil onderzoeken en eventueel mee te nemen bij de woonvisie. BBA heeft echter ook wat zorgen en een kleine kanttekening. BBA is overtuigd van het nut om op alle terreinen optimaal samen te werken met partners, maar is van mening dat het belang van Amstelveen niet altijd door die partners erkend wordt De koers van de wethouder m.b.t. de ontwikkelingen rond de A9 volgen wij nauwkeurig en tot nu toe stemt zij ons gerust.

De ontwikkelingen m.b.t. het openbaar vervoer bedreigen onze stad. Onze stevige inbreng is overgenomen doo een collega wethouder. Nadrukkelijke vragen wij ook nu om hel handhaven van een goede belangenvertegenwoordiging. Daar waar we spreken over veiligheidsregio heeft BBA ook zorgen.

Voorzitter,

BBA is zeer alert op de ontwikkelingen m.b.t. openbaar vervoer. Amstelveen zal geconfronteerd gaan worden met de negatieve effecten van de landelijke koers. Daarvoor kunnen en mogen we onze ogen niet sluiten. Nog sterker; het is onze taak om te waken voor de dreigende verslechtering van de mobiliteit van Amstelveners. Het zal veel inzet vergen van de betreffende wethouder om de goede bereikbaarheid met de binnenstad van Amsterdam te behouden.

Financieel zitten we op koers. Daar is BBA content over. Echter, de relatie tussen datgene wat we gaan doen en daarbij horende indicatoren is nog niet overal aanwezig. BBA gaat er vanuit, dat dat met de begroting is uitgewerkt.

Afsluitend.

Voorzitter, wij vinden, dat dit college er uitstekend in is geslaagd om een goede kadernota te maken en wij kijken tevreden terug naar het afgelopen jaar. Dank u wel.

Lees verder op de website van de gemeente Amstelveen: Kadernota 2012 vastgesteldAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.