Bijgewerkt: 25 mei 2024

Kadernota 2012 CDA

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
14-07-2011

Tijdens de raadsvergadering op woensdag 13 juli 2011 besprak de gemeenteraad van Amstelveen de Kadernota 2012. Met de kadernota stelde de gemeenteraad de kaders vast voor het opstellen van de begroting van 2012.

Toespraak van Ben Jonker, fractievoorzitter van CDA

Meneer de voorzitter, geachte aanwezigen,

Kadernota 2012, zaken die het CDA belangrijk vindt:

1. Onderwijs

- Leerplicht: "ik wil dat mijn kinderen de lessen volgen en hun schoolopleiding afmaken"

- Schoolgebouwen: "ik wil dat mijn kinderen les krijgen in moderne schoolgebouwen"

2. Wonen

- betaalbare eengezinswoningen: "ik wil dat mijn kinderen in Amstelveen een geschikt huis kunnen vinden"

- comfortabele appartementen voor ouderen: "ik wil naar een geschikt appartement kunnen verhuizen als ik ouder word met zorgvoorzieningen in de buurt"

3. Amstelveenlijn

- behoud haltes "ik wil kunnen opstappen op een halte dichtbij huis"

- kwaliteit "ik moet op het OV kunnen vertrouwen om naar Amsterdam te reizen"

Een goede opleiding is het halve werk. Het is daarom van groot belang, dat de jeugd zijn opleiding afmaakt en schoolverzuim tot een minimum beperkt wordt. Het CDA is dan ook blij dat het aantal leerplicht ambtenaren per 1 januari 2012 verhoogd zal worden.

jonker  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Ben Jonker, fractievoorzitter van CDA


De herhuisvesting van het onderwijs begint thans op gang te komen. Het CDA vindt het van groot belang, dat dit in goed overleg met alle betrokkenen geschiedt. Een goed voorbeeld daarvan is de herbouw van de Maarten Luther King school op dezelfde locatie.

Voor de herhuisvesting van de Schakel/Wending/Westwijzer in 2016 is nog voorziening opgenomen in de meerjarenbegroting in afwachting van nader overleg met de schoolbesturen. Toch gebeuren er in onderwijsland ook minder leuke dingen. De onderwijsgroep Amstelwijs heeft al jaren een tekort.

De bruidschat meegekregen bij de verzelfstandiging is bijna op. De meerjaren begroting laat o.a. zien, dat van een aantal scholen het leerlingenaantal ver onder de minimumnorm is. Om de financiën op orde te krijgen is het daarom noodzakelijk om 1 of meerdere scholen te sluiten. Voor de betrokken ouders en leerkrachten is dit een grote teleurstelling.

Bij de afdeling VKH valt het op dat het de laatste jaren een komen en gaan is van de afdelingsmanagers. Het CDA vraagt aan het College of daar een oorzaak van bekend is. Ten einde de kosten van de parkeerregulering te verlagen, is het College van plan af te stappen van de papieren vergunningen en het geheel digitaal te organiseren. Volgens het CDA zal dit bijdragen aan een verlaging van de kosten en dus ook van de parkeerleges. Of deze regeling ook goed toepasbaar zal blijken te zijn voor de bezoekersvergunningen betwijfelt het CDA. Ouder bewoners zonder auto zullen waarschijnlijk erg veel moeite hebben om het systeem op de juiste wijze aan hun bezoekers uit te leggen.

Het College gaat nu de woonfraude aanpakken. Dit vergt in eerste instantie een extra ambtenaar voor de nodige inventarisatie. Daarna kunnen de kosten binnen de afdeling worden opgevangen. De vraag naar sociale woningen blijft groot. Dit komt mede door de Amsterdamse situatie, waar 100.000 sociale huurwoningen een oppervlakte hebben van minder dan 60 m². Geschat wordt, dat er sprake is van 30% scheef wonen in Amstelveen.

Deze groep kan echter niet uit de sociale huurwoningen verhuizen, want er is geen vervanging aanwezig. Er is een groot gebrek aan huurwoningen in de prijsklasse net boven de maximale sociale huurprijs. Juist in die sector van € 650 - 850 per maand moet gebouwd worden. Al jaren wordt gezocht naar een oplossing van het probleem van scheef wonen. De nieuwe regel waarbij 90% van de sociale huurwoningen aan mensen met een inkomen onder de € 30.000 per jaar verhuurd moet worden is een stap in de goede richting.

De bijstandsverstrekking en schuldhulpverlening blijven om de wachttijden kort te houden om extra inzet vragen. Mensen in een noodsituatie moeten snel geholpen kunnen worden. Daarom kan het CDA zich vinden in het uittrekken van extra middelen.

Het CDA is verheugd, dat de post Precario geschrapt wordt uit de begroting. Amstelveen blijft hiermee een ondernemer vriendelijke gemeente, speciaal voor de Horeca, die best een steuntje in de rug kan gebruiken.

Er wordt in Amstelveen vaak gesproken over burger participatie en deelname. Veelal blijft het voor langlopende zaken vaak bij praten. Het organiseren van eenmalige gebeurtenissen lukt meestal wel. Jammer dat dan een groep hufters roet in het eten gooit, zoals kortgeleden bij het straatfeest aan de Marketentster. Alle preventieve en repressieve middelen moeten worden ingezet, ook al zijn de mogelijkheden om dit te voorkomen beperkt. Zeker als zoiets bij de groep hufters spontaan opkomt.

Pogingen om de burger te betrekken moeten blijvend gestimuleerd worden. Het is het CDA en vele anderen een doorn in het oog, dat de vergaderingen van de Raad nog steeds niet Live uitgezonden worden via de kabel. Ziggo zendt RTV-Amstelveen nu zowel digitaal als analoog uit. De kwaliteit van de uitzendingen is de laatste tijd aanzienlijk verbeterd.

Kan het College in contact treden met RTV-Amstelveen om welke reden de Raadsvergaderingen niet worden uitgezonden en de Raad daarvan op de hoogte stellen. Mocht het antwoord onbevredigend zijn, dan zal het CDA niet aarzelen om bij de begrotingsbehandeling middels een amendement voor te stellen om de subsidie aan RTV-Amstelveen te schrappen.

Dankzij het tijdig inspelen op de te verwachten bezuinigingen is er tot en met 2013 slechts sprake van een minimaal tekort. Daarna moet er jaarlijks nog voor ongeveer € 2.506.000 bezuinigd worden. Het werkelijke bedrag hangt sterk af van de financiële gevolgen van de decentralisatie van taken vanuit Den Haag naar de gemeenten.

De studie van de aanpassing van de lijnen 5 en 51 aan de toekomstige vervoersbehoefte en de verbouw van station WTC/Zuid begint eindelijk in het juiste vaarwater te komen. Thans gebeurt, waarmee jaren geleden begonnen had moeten worden, n.l. eerst vervoersvraag vaststellen, dan frequentie en ten slotte de gewenste capaciteit transportmiddel in verhouding tot vraag, Maatschappelijke kosten/baten analyse. Nu dit gebeurd blijkt de metrovariant een zeer slechte keuze. De grote meerderheid van de Amstelveners is erg tevreden met de lijnenloop van 5 en 51 en wil die handhaven. Evenals het aantal haltes. Het CDA gaat hierin mee.

Het probleem van de hoogte van de bijdrage aan de ombouw van de A9 is nog niet opgelost. Dit probleem vindt naar de mening van het CDA zijn oorsprong in een veel te optimistische niet onderbouwde raming van de opbrengsten in de vorige Collegeperiode. Hopelijk komen de partijen er in goed overleg uit, maar de opmerkingen van de CdK tijdens zijn bezoek afgelopen week doen vrezen, dat het weleens op een juridisch gevecht zou kunnen uitdraaien. De te trekken les is dat raadsvoorstellen financieel goed onderbouwd dienen te zijn. Niet een enkele zin dat de opbrengst van de vrijkomende gronden bij ondertunneling tussen de € 100-165 miljoen ligt.

Tot de bezuinigingen behoort het afschaffen van het schoolzwemmen. De Meerkamp geeft nu het zwemonderricht tot 19.00 uur. Dit gaat echter ten koste van de zwemverenigingen, die nu eerst vanaf 19.00 uur de beschikking krijgen over het zwembad. Dit is erg laat voor de jonge kinderen. Het lijkt erop dat zij mede de dupe zijn van het afschaffen van het schoolzwemmen.

Is het College zich bewust van deze indirecte gevolgen, gegeven het uitgangspunt dat er op de sport niet of nauwelijks bezuinigd is. Hoewel de zwemverenigingen er mee ingestemd hebben, zijn ze er niet gelukkig mee. Het CDA heeft er begrip voor dat ook de Meerkamp tracht de zwem instructeurs, die door het wegvallen van het schoolzwemmen tijd over hebben, op een andere manier voor zwemlessen in te zetten.

Op gebied van de Ruimtelijke Ordening is het duidelijk geworden dat open terreintjes (gras- en speelvelden) met ander bestemming dan groen niet meer voor de oorspronkelijke bestemming gebruikt kunnen worden. Maritsa is zo'n voorbeeld. Gelukkig is een oplossing gevonden door hergebruik van de leegkomende school aan de Marne.

Het eerste jaar van dit College zit erop. Er is duidelijk sprake van een evenwichtig beleid met een gezonde financiële stand van zaken. Problemen zijn niet vooruitgeschoven, maar aangepakt. Er worden geen stokpaardjes bereden. De sfeer in de coalitie is goed.

Lees verder op de website van de gemeente Amstelveen: Kadernota 2012 vastgesteldAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.