Bijgewerkt: 25 mei 2024

Kadernota 2012 ChristenUnie

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
14-07-2011

Tijdens de raadsvergadering op woensdag 13 juli 2011 besprak de gemeenteraad van Amstelveen de Kadernota 2012. Met de kadernota stelde de gemeenteraad de kaders vast voor het opstellen van de begroting van 2012.

Toespraak van Bert de Pijper, fractievoorzitter van ChristenUnie

Voorzitter, het huidige college is iets meer dan een jaar geleden aangetreden onder moeilijke omstandigheden. Nederland zat middenin de grootste economische en financiële crisis van na de Tweede Wereldoorlog. In het grootste project, waar Amstelveen bij betrokken is, de ondertunneling van de A9, dreigde de verhouding tussen de kosten van het project en de opbrengsten uit de te verwachten exploitatie van het A9-gebied volledig uit het evenwicht te raken.

De gekozen oplossing voor de modernisering van een bereikbaar openbaar vervoer in de vorm van de komst van de Amstelveenlijn, lijkt onbetaalbaar te gaan worden. Alle bijdragen voor gemeenten uit fondsen om gedelegeerd beleid te kunnen uitvoeren, worden door het rijk gekort. En tenslotte een deficit van Landsbanki, de bank waar de gemeente een deel van haar vermogen had uitgezet. Voorwaar, geen eenvoudige startpositie om als nieuw college je eigen beleid te gaan neerzetten.

pijper  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Bert de Pijper, fractievoorzitter van ChristenUnie


Hulde voor dit college, dat de beleidsdossiers die er lagen, heeft aangepakt en een beleid is gaan neerzetten dat toekomstbestendig is. De taakstellende ombuigingen van € 9,2 miljoen zijn vorig jaar met voortvarendheid ingezet. En natuurlijk dan kan het niets anders zijn dan dat er een hoop turbulentie in de maatschappij optreedt. Ik breng in herinnering de vergadering van de commissie ABM van vorig jaar oktober; de vergadering met de ca. 20 insprekers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, die zich beklaagden over de bezuinigingen die hun organisatie troffen.

Maar daarna zijn deze organisaties wel samen met het college aan de slag gegaan om de bezuinigingen verder in te vullen. En nu, nog geen jaar later, zijn veel van de taakstellingen door die organisaties op een creatieve wijze ingevuld. Daarom ook hulde aan die maatschappelijke organisaties die hun eigen verantwoordelijkheid hebben genomen en met de bezuinigingsdoelstellingen aan de slag zijn gegaan.

Nu een jaar na het aantreden van het college ligt er een Kadernota 2012, die vanuit een financieel stabiele basis de beleidskaders aangeeft voor de toekomst. In de Inleiding van de Kadernota staat de volgende alinea: 1. "Wij gaan primair uit van de eigen kracht en zelfredzaamheid van onze inwoners. Tegelijkertijd houden wij onze voorzieningen voor de mensen die het (even) niet redden of niet meer redden overeind op een heel goed niveau.

Dat geldt voor ons bijstandsbeleid en de actieve rol om mensen te steunen bij het (weer) betreden van de arbeidsmarkt geldt het aanpakken van de schuldenproblematiek om mensen weer perspectief te geven en het geldt voor voorzieningen op het gebied van WMO die het ouderen en mensen met een beperking mogelijk maken om aan het maatschappelijk leven deel te blijven nemen en hun zelfstandigheid te behouden".':

Voorzitter, ik kan niet anders zeggen dan dat dit citaat zo uit het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie had kunnen komen. Een eigen verantwoordelijkheid voor de mensen om hun leven in te richten, maar met maatwerk voor ondersteuning van de kant van de overheid als het om bepaalde redenen, groepen mensen of individuen in de samenleving niet lukt om die eigen verantwoordelijkheid te nemen. Zo zien wij de rol van de overheid in een samenleving zoals wij die hier in Amstelveen vorm geven. Ik wil verder eerst ingaan op enkele grote ontwikkelingen, waar onze gemeente mee te maken heeft.

Allereerst de ondertunneling van de A9. Dit college heeft de euvele moed gehad, om over de overeenkomst uit 2007 met de minister van V en W te gaan heronderhandelen met als doel om een financiële molensteen van onze nek te krijgen. Juist door nu al, voor het moment dat de eerste spade de grond ingaat, te anticiperen op mogelijk toekomstige negatieve ontwikkelingen, toont dit college de betrouwbare overheid te zijn die de inwoners van Amstelveen verdienen. Graag blijven we op de hoogte van de ontwikkelingen in de onderhandelingen.

Ook steunen van harte de reservering van € 6 miljoen voor de Amstelveenlijn. Wij vinden het een goede zaak, dat de diverse varianten voor de invulling van de Amstelveenlijn, nog eens goed tegen het licht worden gehouden. Voor de CU gaat het daarbij om de volgende kaders.

1.  De uitkomst van de gekozen oplossing moet een goede en snelle verbinding van Amstelveen met Amsterdam garanderen, inclusief een goede overstap op het station Amsterdam Zuid.

2.  Een goede bereikbaarheid van de stations van de Amstelveenlijn voor iedere Amstelvener van uit zijn eigen woning, voor wat betreft de afstand tot, en toegankelijkheid van de stations.

3.  De realisatie van een toekomstbestendige OV verbinding voor Amstelveen, die nu en voor de toekomst voor onze gemeente betaalbaar is. Graag horen we, of het college ook voor deze uitgangspunten wil gaan.

De derde grote ontwikkeling die ik wil noemen, is een goed onderwijs voor onze jeugd. Wij juichen de voortgang van het onderwijshuisvestingsprogramma toe en de reserveringen die daarvoor plaatsvinden via het investeringsfonds onderwijshuisvesting. Ook wij vinden het een goede zaak dat de nieuwbouw van de MLKingschool naar voren is gehaald. Onze jeugd verdient moderne en nieuwe schoolgebouwen om goed onderwijs te kunnen krijgen.

De CU maakt zich wel zorgen over de bestuurlijke aansturing van het openbaar basisonderwijs in Amstelveen. Met de regelmaat van de klok gaan er zaken mis. Regelmatig worden we geconfronteerd met negatieve ontwikkelingen. Wij dringen er daarom nogmaals bij het college op aan om bovenop de bestuurlijke aansturing van het openbaar basisonderwijs te zitten. Er moet in deze stad niet alleen een goed bijzonder basisonderwijs zijn, maar ook een goed functionerend openbaar basisonderwijs.

Dan wil ik nog enkele kleinere punten uit de Kadernota noemen, waar de CU enthousiast over is.

* Wij vinden het een goede zaak, dat het college een project wil financieren op het gebied van de dagbesteding voor ouderen met een geriatrische problematiek. Juist voor deze categorie ouderen is het zo belangrijk om eens naar buiten te kunnen gaan. Inherent aan hun problematiek is dat hun leven zich binnen smalle kaders afspeelt. Dit project geeft deze ouderen een stukje levenskwaliteit en levensvreugde weer terug.

* Wij zijn ook blij, dat het werk van de taalcoaches kan worden voortgezet. De CU is een partij die in tegenstelling tot de geluiden die je soms in de maatschappij hoort, het beginsel van de multiculturele samenleving uitdrukkelijk NIET bij het afval langs de weg zet. Daarom vinden we het zo belangrijk dat vreemdelingen, vluchtelingen die vanuit een heel andere cultuur hier in Amstelveen komen wonen, geholpen worden met het belangrijkste middel om hier te kunnen inburgeren, namelijk kennis te krijgen van de Nederlandse taal voor de dagelijkse dingen die moeten gebeuren.

* Wij stemmen ook van harte in met het besluit om voor 2012 een extra capaciteitsinzet voor de schuldhulpverlening in stand te houden. Het belangrijkste voor mensen die in financiële problemen komen, is een goed beheer van hun schulden en de inzet om die schulden zo snel mogelijk te kunnen wegwerken. Voor deze mensen dreigt de strop waarin men zit, te worden aangehaald en dan is zo bevrijdend als je van die strop wordt verlost en weer vrijuit kunt ademen. Het is een detail uit deze kadernota, maar voor de mensen die er mee te maken hebben, o zo belangrijk!

Voorzitter, een eigen verantwoordelijkheid voor iedereen, met een vangnet voor hen die het nodig hebben. Dat is voor ons de Kadernota 2012. En daarom is het ook de kadernota van de CU. Wij voelen ons prima thuis in deze coalitie en staan voluit achter het program van dit college. Dit is het beleid dat goed is voor de Amstelveense burger.

Lees verder op de website van de gemeente Amstelveen: Kadernota 2012 vastgesteldEither scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version
10.0.0 or greater is not installed.
Get Adobe Flash Player
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.