Bijgewerkt: 17 mei 2024

Kadernota 2012 GroenLinks

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
14-07-2011

Tijdens de raadsvergadering op woensdag 13 juli 2011 besprak de gemeenteraad van Amstelveen de Kadernota 2012. Met de kadernota stelde de gemeenteraad de kaders vast voor het opstellen van de begroting van 2012.

Toespraak van Sander Mager, fractievoorzitter van GroenLinks

Mijnheer de voorzitter, beste collega's,

Wat een saaie kadernota, zeg. En het moet gezegd, het zit financieel-technisch natuurlijk gewoon weer goed in elkaar. Alle complimenten aan het ambtelijk apparaat daarvoor. Het lijkt haast, alsof er geen grote kaders meer gesteld hoeven te worden in Amstelveen. Maar dat is natuurlijk niet waar.

Dit College lijkt er alleen voor terug te schrikken. Daarom richt het college zich vol trots op de kwaliteit van de uitvoering. De uitvoering van reeds eerder voorgenomen beleid. En dat doet ze redelijk met verve en in ieder geval met ronkende teksten in persberichten, op blogs en in interviews. Dit college spreekt de taal van de gewone burger, vanuit het perspectief van de gewone burger.

mager  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Sander Mager, fractievoorzitter van GroenLinks


Dat is aan de ene kant heel mooi, maar steeds meer stelt het onze fractie echter teleur, dat het College niet ook de taal van de bestuurder spreekt. Regeren is toch vooruit zien? Maar gevraagd naar concrete beleidsvoornemens, volgt als antwoord vaak een wazige anekdote. Gevraagd naar waar we dit college nu concreet op af kunnen rekenen, waar ze concreet verantwoordelijkheid voor nemen, volgt vaak een uitweiding over, hoe slecht anderen het voor hun gedaan hebben, dus dat het moeilijk slechter kan worden.

Veel mooie praat, maar op belangrijke dossiers nog steeds verrassend weinig inhoud. In het persgesprek geeft het College zelfs aan dat dit niet het college is van de grote visies. Dat is onze fractie meteen met u eens. Maar u kunt toch ook niet besturen zonder visies? Want dan zou het College hoogstens bezig zijn met het oplossen van de problemen van gisteren, in plaats van met de kansen en bedreigingen van de toekomst. Laat ik drie voorbeelden noemen uit deze kadernota.

Allereerst, ja daar is 'ie weer, de ondertunneling van de A9. Op dat dossier is het toch wel oorverdovend stil. Het is toch eigenlijk te bizar voor woorden dat er op het grootste financiële risico van Amstelveen geen financiële kaders gesteld worden? Het College schrijft alleen dat het resultaat van onderhandelingen met het Rijk in november verwacht wordt. En dat uiterste alertheid geboden is.

Maar hoe kunnen wij nou alert zijn? Wij weten niks en wij horen niks. Iedereen houdt zijn mond en wacht af. Dat is toch geen kaderstelling? Dat is toch geen sturing geven? Dat is hoogstens weten wat je niet wil, en geen visie hebben op wat je dan wel wil. Nee, hier laat het college het nog steeds ernstig lopen. En waarom nou toch?/

Ten tweede het Centrum voor Jeugd en Gezin. In deze kadernota wordt in de inleiding daar nog veel goeds aan toegeschreven. De verwachtingen van het College zijn hoog, de concrete visie wederom vaag. Onze fractie begint, gevoed door een groeiend aantal gemeenten in Nederland die terugkomen op dit idee van een CJG, steeds kritischer tegenover zo'n centrum te staan. Zeker als dit de vorm zou moeten krijgen van een fysiek centrum. GroenLinks ziet veel meer heil in het CJG als regionaal samenwerkingsverband. De discussies over een fysiek centrum leiden volgens ons snel af van de werkelijke vragen: hoe zorgen we dat we ouders en kinderen precies die zorg bieden die ze nodig hebben. Dichtbij, betrokken, zonder drempels, zonder oponthoud op bestuurlijke lagen. Kan de wethouder aangeven in hoeverre zij met haar regionale partners ook aankoerst op een dergelijk regionaal samenwerkingsverband. En kan de wethouder ook aangeven hoe zij, ook vanuit dat kader, sturing geeft aan de GGD. Ons bereiken steeds meer signalen dat het daar echt niet lekker loopt.

Als we ons bij Cardanus al zorgen maakten dat we niet kregen waar we voor betaalden, lijkt dat bij de GGD nog veel erger te zijn. Klopt het bijvoorbeeld dat vorig jaar de BDU gelden niet benut zijn waarvoor ze aanvankelijk bedoeld waren en dat er vervolgens een e-mail rond is gegaan met de oproep 'wie er nog wat projectideeën hod' die hieruit gefinancierd konden worden? Is dat de manier waarop wij willen dat er beleid gemaakt wordt, hoe de uitvoering aangestuurd wordt en hoe er met publiek geld om wordt gegaan? Graag een reactie van de wethouder hierover.

En als we het dan toch over jongeren hebben dan ontkom ik er niet aan hier toch nog een keer het jongerenbeleid te noemen. De wethouder weet met verve het gevoel neer te zetten dat het nieuwe jeugdbeleid uit moet stralen. Met gratis kaartjes voor P60 voor SP-ers aan toe om ze dat gevoel over te brengen. Maar de terechte vraag waar we dit College nu op af mogen rekenen op het jongerenbeleid is nog steeds niet beantwoord. Wethouder Raat wilde geen verantwoordelijkheid meer nemen voor het jongerenwerk van Cardanus.

Een vergelijking van toen met nu levert echter een wel heel scheve balans op. In de vorige periode schreeuwden VVD, BBA en CDA vaak moord en brand als Cardanus er niet in slaagde de gestelde openingstijden van de jongerencentra te realiseren. En eigenlijk moesten ze volgens die partijen nog vaker open. En in plaats van dat nu te realiseren hebben ze juist de jongerencentra gesloten. In de afgelopen jaren bleek dat Cardanus moeite had om voldoende gekwalificeerde jongerenwerkers aan te trekken.

Reden voor de collegepartijen om hun grote zorg uit te spreken over het personeelsbeleid van Cardanus. En in plaats van nu zelf voldoende en gekwalificeerde jongerenwerkers aan te trekken heeft het college de formatie verlaagd en de kwalificatie-eisen laten varen. Niks ten nadele van de enthousiaste mensen die nu werkzaam zijn in die functies, maar in termen van personeelsbeleid verbaasd het ons wel zeer.

En toen in de vorige periode de problematiek met de hanggroepen in Middenhoven & Waarhuizen ontstond is het jongerenbeleid meer en meer verschoven naar het voorkomen en bestrijden van overlast. Zelfs het team heet inmiddels geen Jeugd & Sfeer of Jeugd & Ontwikkeling, maar Jeugd & Veiligheid.

Het verbaasde ons dan ook zeer, dat uitgerekend wethouder Raat er na het vreselijke incident op de buurtbarbecue aan de Markentester als de kippen bij was om in de pers te verklaren, dat dit toch echt helemaal niks met jongerenproblematiek te maken had, maar gewoon crimineel was. Over dat laatste geen twijfel, maar in de koers die dit College vaart over jeugd en veiligheid is dit toch des Pudels kern. Er is dus wel veel veranderd in het jongerenwerk, vooral gedreven door wat met niet wil. Maar het zou de wethouder toch sieren als hij nu eindelijk zijn visie eens klip en klaar op tafel legt en bij de begroting met een volwaardig beleidsvoorstel kwam over Wat willen we bereiken, Wat gaan we daarvoor doen en Wat hebben we daarvoor nodig.

Het College schrijft vol trots, dat de coalitie staat als een huis. Dat is op zich al bijzonder om zoiets in de kadernota op te schrijven. Blijkbaar is het nodig voorwaarts te verdedigen. Maar GroenLinks constateert ook dat dit blijkbaar alleen maar lukt als het College zich in nevelen hult op belangrijke dossiers. Doorvragen over argumentatie voor en onderbouwing van beleid levert uiteindelijk als verdediging op, dat 'we dat nou eenmaal hebben afgesproken'. En om de lieve vrede verder te behouden worden alle wensenlijstjes zonder al te veel gemor geaccepteerd. Het gevolg is een vreemd en inconsistent samenraapsel van wensen met een hoge mate van symboolpolitiek en het tevreden houden van de achterban.

De inzet op scheefhuurders en woonfraude klinkt bijvoorbeeld sympathiek, maar volgens onze fractie staan de kosten in geen enkele verhouding tot de mogelijke opbrengsten. En dat dit zou leiden tot stimulering van de doorstroming op de woningmarkt is door de Raden voor de Leefomgeving & Infrastructuur in hun advies Open Deuren, Dichte Deuren al naar het rijk der fabelen verwezen.

Voor de lagere middeninkomensgroepen (€ 33.614 tot € 43.000) zijn er buiten de sociale huursector simpelweg te weinig alternatieven. Er zijn te weinig woningen beschikbaar omdat de woningen die er zijn, te duur zijn. De sprong in huurprijs naar de niet-gereguleerde huursector is voor veel huishoudens te groot en de sprong naar de koopsector wordt bemoeilijkt door de hoge koopprijzen en de strengere kredietcriteria.

Zolang er op Rijksniveau geen sprake is van een fundamentele, integrale hervorming van de woningmarkt duwt de eenzijdige aanpak van scheefwonen juist de lagere middeninkomens over het randje. Graag een reactie van de wethouder waarom hij, ondanks deze constateringen toch van mening is dat aanpak van scheefwonen nu zo'n grote extra inzet rechtvaardigt.

GroenLinks zal verder tegen het verder voortzetten van de financiering van de volière in het Broersepark stemmen. We hebben al jaren geleden met elkaar geconstateerd dat dit simpelweg geen publieke taak is. Uit hart voor de voorzieningen hebben we geprobeerd het beheer onder te brengen bij vrijwilligers, instellingen ofte financiering uit sponsoring. Dat is allemaal niet gelukt.

Dan houdt het voor ons dus op. Wij stoppen dat geld liever in de ontplooiing van kinderen in Middenhoven, waar de bibliotheekfunctie door de bezuinigingen helemaal lijkt te verdwijnen, dan in het verder kooien en kortwieken van enkele gevleugelde vrienden. Nog meer symboolpolitiek: het afschaffen van de dienstauto van de burgemeester. Leuk voor de bühne, misschien wel juist dat dele gevuld met onze achterban, maar slecht voor de flexibiliteit, slecht voor de representativiteit, slecht in termen van personeelsbeleid en wij durven zelfs te betwisten, dat dit goed zou zijn voor het milieu.

Onze fractie is wel heel tevreden, dat er eindelijk middelen gereserveerd worden voor het HOV (we hebben wethouder Tabak daar in de vorige periode keer op peer geprobeerd toe aan te zetten). Ook de inzet op scholenbouw blijft hartstikke goed. Al zouden we daar graag nog een groen tintje aan meegeven. Ik dien daar zo een motie voor in. En ook het voornemen om nu echt werk te maken van groene daken is prima (collega Hans Koot pleitte daar vorige periode al voor, evenals collega's van coalitiepartijen). Al zien we op dit punt graag boter bij de vis, daarom zo een amendement op dit punt.

Voorzitter, ik rond af. Regeren is vooruitzien. En daarom moet dit College na vorig jaar financieel een slag gemaakt te hebben, nu echt inhoudelijk met de billen bloot. En dat gaat niet lukken zonder visie. Ziet u onze kritische opmerking als aansporingen daartoe. Wij denken echt graag met u mee. Weet dat er in deze raad op onderwerpen ook andere meerderheden mogelijk zijn. Ik wil het nog maar eens gezegd hebben. Dank u wel.

Lees verder op de website van de gemeente Amstelveen: Kadernota 2012 vastgesteldAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.