Bijgewerkt: 25 mei 2024

Kadernota 2012 OCA

Nieuws -> Politiek

Bron: OCA
14-07-2011

Tijdens de raadsvergadering op woensdag 13 juli 2011 besprak de gemeenteraad van Amstelveen de Kadernota 2012. Met de kadernota stelde de gemeenteraad de kaders vast voor het opstellen van de begroting van 2012.

Toespraak van Henk Fokkink, fractievoorzitter van OCA

De eerste woorden in de kadernota 2012 zijn hoopvol: "Nummer 1 bij veiligheid" aldus de Atlas van gemeenten van 2011. Aan een viertal onverlaten was die constatering niet besteed. Zij zorgden begin juli voor opschudding bij een buurtfeest. De media stortten zich als haviken op hun prooi.

Amstelveen stond een week lang in het middelpunt van de belangstelling, maar daar zat niemand op te wachten. De slachtoffers zullen nog enige tijd de lichamelijke gevolgen van deze confrontatie bij zich dragen. De emotionele schade bij hen en de andere buurtbewoners is langduriger, evenals de woede over dat schandalige en laaghartige optreden van nota bene......buurtgenoten.

fokkink  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Henk Fokkink, fractievoorzitter van OCA


Hulde voor de buurtregisseur die de slachtoffers te hulp is geschoten. Hulde ook voor u, voorzitter, die directe belangstelling heeft getoond en alle ondersteuning heeft geboden. Het gebeurde op de tweede dag van uw tweede periode als burgemeester van deze gemeente en u zult zich ongetwijfeld een andersoortig begin voor ogen hebben gehad.

Die de onverlaten vrij snel te pakken had. En toch, voorzitter, de schrik zit er in de buurt goed in en bij een ieder ook het onbegrip zeker na de snelle vrijlating. Spijtig is dan ook het gegeven, dat de gevraagde ondersteuning door slachtofferhulp te lang op zich liet wachten.

Voorzitter, ik had de bespreking van deze kadernota graag op een andere wijze begonnen. Met de veelal positieve zaken die door dit college worden gepresenteerd en in gang zijn gezet. Daarbij doet het mij deugd, dat het college na ruim een jaar kan stellen, dat deze 'coalitie staat als een huis', een constatering die ik vorig jaar juni al trok en waar toen in één van de nieuwsbladen nogal schimpscheutig op werd gereageerd.

Er is inderdaad goed, voortvarend en productief samengewerkt, ondanks de pijnpunten die soms moesten worden overwonnen. Dit college stond en staat immers voor de onaangename taak een groot aantal bezuinigingen aan te brengen in talrijke sectoren en dat werd en wordt niet altijd in dank afgenomen. Dat wordt ook duidelijk uit de inmiddels ingediende moties en amendementen. Ik kan u gerust stellen want mijn fractie zal daarvan afzien.

Voorzitter, commotie en emotie speelden en spelen ook dit college regelmatig parten. Het in eigen beheer nemen van het jongerenwerk was zo’n project, waarbij de emotie een hoofdrol speelde en de ware oorzaak van deze ingreep nauwelijks aan bod kwam. Onvoldoende management bij de verantwoordelijke organisatie leidde tot deze forse en noodzakelijke ingreep. De aanstelling van een aanjager en twee assistenten moet een en ander weer in goede banen leiden. Wij hebben daarin veel vertrouwen.

Dat de jongeren in het middelpunt van de belangstelling staan is een goede zaak. Zij moeten immers de bestuurders van de toekomst worden en daarvoor is een goede opleiding en ontplooiing van hun talenten van groot belang. Onderwijs dient te worden gegeven in goed geoutilleerde gebouwen en de plannen daarvoor heeft dit college in deze nota duidelijk neergezet.

Nu komt het nog aan op de kwaliteit van het onderwijs en daarvoor zijn de schoolbesturen verantwoordelijk. Ook dat is geen eenvoudige taak zoals we de laatste maanden hebben ondervonden. Moeten scholen met een minimale bezetting nu wel of niet gehandhaafd blijven. Een schoolbestuur heeft veel vrijheid van handelen, maar er zijn ook rijksnormen waaraan moet worden voldaan. Het maken van de juiste keuzes vereist ook een goede samenspraak met ouders en leerkrachten en in de praktijk blijkt het daaraan nog wel eens te schorten.

Voorzitter, het college zet actief in op het aantrekken van internationale bedrijven zo mogelijk samen met regionale partners. Dat zet echter ook druk op onze woningmarkt. Want werknemers willen nu eenmaal graag dicht bij het werk wonen. Op dat gebied dient er het nodige te gebeuren. U zult zich dat waarschijnlijk niet direct herinneren, maar bij het vijftigjarig bestaan van het Amstelveens Weekblad in 1973 werd een aantal inwoners gevraagd om hun visie te geven over Amstelveen.

Over het wonen was men wel tevreden, maar de meeste inwoners werkten elders en het ontbrak toch ook wel aan een zekere mate van dynamiek. Eén van de schrijvers stelde dan ook, dat 'Amstelveen, de pyjama van de hoofdstad' kon worden genoemd en onder die titel verscheen later ook een gebundelde heruitgave van deze artikelen. Er is sindsdien wel het een en ander veranderd, maar er is nog steeds een tekort aan allerlei soorten woningen.

Niet voor niets heeft mijn fractie dan ook voorgesteld om een verhuispremie beschikbaar te stellen aan mensen die kleiner willen gaan wonen. Overigens voorzitter, in diezelfde zeventiger jaren bestond er een systeem van woningruil, waarbij het initiatief bij de bewoners zelf lag. De vraag is of daarop nog niet eens kan worden ingespeeld. We zullen daar later bij de bespreking van de Woonvisie op terugkomen.

Dit college gaat terecht uit van de eigen kracht en zelfredzaamheid van de Amstelveners. Dat is een goede zaak onder het motto "vraag niet wat de gemeente voor mij kan doen, maar wat ik voor de gemeente kan doen'. Natuurlijk is er een aantal mensen dat hulp nodig heeft. Deze gemeente beschikt gelukkig over heel veel vrijwilligers, die op allerlei wijzen voor ondersteuning zorgen.

Noodzakelijk ook, want sterker dan elders vergrijst deze gemeente. Daarnaast zijn er talrijke voorzieningen, waarvan gebruik kan worden gemaakt, omdat wij ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig willen laten leven. Hoewel gedwongen door de bezuinigingen ook nu beperkingen moesten worden aangebracht. Zo zullen 'gezonde' 65plussers meer moeten bijdragen bij het gebruik van de OV-regiotaxi.

Dat was al duidelijk bij de bespreking van de begroting vorig jaar. Het is alleen spijtig dat ze pas een week voor de ingang van dit systeem daarover schriftelijk zijn geïnformeerd. Ik weet dat de betreffende afdeling in enkele weken heel veel pasjeshouders telefonisch heeft benaderd, maar dat had m.i. op een vroeger tijdstip en minder personeelsbelastend kunnen gebeuren. Waarbij ik trouwens nog wel wil opmerken, dat er een uitstekend contact is met de wethouder die het ouderenbeleid onder haar hoede heeft. Dat geldt overigens ook voor het contact met de overige leden van dit college.

Ik kom langzamerhand aan het einde van mijn betoog. In de laatste commissievergadering van ABM is een groot aantal aspecten van de voorliggende nota al besproken hetgeen heeft geleid tot een aantal nog te bespreken moties. Bij de bespreking daarvan zal ik daarop reageren. Met de meeste door het college genoemde voorstellen kan ik instemmen.

Waar het gaat om het tarievenbeleid wacht ik graag de begroting af, waarbij mijn verzoek tot verlaging van de belasting voor alleenstaanden nog aan de orde moet komen. De instandhouding van de volière in het Broersepark heeft onze sympathie. Niet onbelangrijk vind ik ook het gegeven dat het college sport een hoge prioriteit geeft en daartoe ook de middelen beschikbaar stelt.

Tot slot, voorzitter, hoop ik, dat dit college kan voortgaan op de ingeslagen wegen, daarbij ondersteund door een ambtenarencorps dat mogelijk heeft moeten wennen aan de vernieuwde aanpak. Ik wens u allen veel succes.

Lees verder op de website van de gemeente Amstelveen: Kadernota 2012 vastgesteldAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.