Bijgewerkt: 2 december 2021

Manifest ter stimulering van stadslandbouw

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
07-05-2013

Stadslandbouw is een schitterend voorbeeld van duurzame landbouw

Stadslandbouw een trend geworden die niet meer te keren lijkt. Onder stadslandbouw verstaat GroenLinks alle vormen van landbouw die plaatsvinden in en direct rondom de stad en die expliciet gericht zijn op de behoeften van bewoners van die stad. Steeds meer Amstelveners vinden het (weer) belangrijk en leuk om zelf een deel van hun eten te telen.

Ook kiezen consumenten, winkeliers en restaurants steeds vaker voor lokale en streekproducten. In Amstelveen zijn veel scholen actief met schooltuinen en ook de volkstuinen hebben aan belangstelling niet te klagen.

Deze week startte een project, waar op een braakliggend terrein groenten gekweekt gaan worden voor de Amstelveense voedselbank. Stadslandbouw is daarmee een schitterend voorbeeld van duurzame landbouw: het creëert tegelijkertijd belangrijke economische, ecologische en sociale waarden!

Voor GroenLinks zijn het bevorderen van (eetbaar) groen in en rond Amstelveen - het liefst dichtbij in de wijk - en het betrekken van bewoners speerpunten. GroenLinks staat niet alleen in de waardering voor groen in de buurt. Steeds vaker nemen mensen en buurten zelf regie over hun woonomgeving en leefsituatie en verantwoordelijkheid voor veilige en gezonde voeding. GroenLinks is de natuurlijke bondgenoot van die groene initiatieven. Samen willen we formuleren wat we kunnen doen om een groene en gezonde leefomgeving nog verder te bevorderen.

schooltuin Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Schooltuin 'De Akkerbloem' in Amstelveen, waar de klanten van de Voedselbank groente kunnen telen voor eigen gebruik


Met dit manifest zet GroenLinks haar eerste ideeën uiteen. We roepen Amstelveense inwoners en organisaties op om met ons dit manifest verder invulling te geven. Concrete acties, inspirerende projecten, belangrijke aandachtspunten, GroenLinks hoort ze graag! GroenLinks zal deze zoveel mogelijk integreren in haar politieke programma’s en politiek handelen (en andere partijen daartoe inspireren).

GroenLinks denkt nu aan de volgende actiepunten. We hebben jouw inbreng nodig om de volgende slag te maken. Mail dus je ideeën voor actiepunten of concrete projecten naar fractie@groenlinksamstelveen.nl. Want Stadslandbouw – dat smaakt naar meer!

ACTIEPUNTEN

-Maak als gemeente zichtbaar welke plekken – braakliggende gronden – zich lenen voor stadslandbouw of andere groene initiatieven.

-Open een gemeentelijk loket waar groene buurtinitiatieven en stadslandbouw terecht kunnen met vragen en ideeën.

-Schep gunstige voorwaarden voor netwerkvorming tussen groene organisaties en bedrijven op lokaal niveau: terreinbeheerders, organisaties voor natuureducatie, groene sociale werkplaatsen, hoveniers, volkstuinders etc..

-Zorg, dat scholen die op te grote afstand van schooltuinen liggen op eigen terrein ruimte krijgen om aan stadslandbouw te doen, bijvoorbeeld met een dakakker, of kweekbakken op het schoolplein.

-Faciliteer de vorming van korte ketens in de regionale voedselproductie.

-Maak bij voldoende aanbod de inrichting van een verkooploket voor stadslandbouwproducten op het gemeentehuis mogelijk.

-Laat de gemeente zelf bijdragen door duurzame catering van de organisatie en afname van gezonde lokale producten.

-Richt een ‘revolving fund’ in voor (tijdelijke!) financiering van en/of garantstelling voor lokale particuliere investeringen in stadslandbouw of groene buurtinitiatieven.

-Zorg voor voldoende kennis binnen de gemeentelijke organisatie over groene buurtinitiatieven en stadslandbouw en voor uitwisseling van kennis tussen relevante gemeentelijke afdelingen en organisaties.

-Geef ruimte aan lokale initiatieven voor inrichting en beheer van openbaar groen en tijdelijk beheer van braakliggend groen, ook in publiek-private-samenwerking.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS