Bijgewerkt: 8 december 2021

Moties en amendementen van GroenLinks

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
10-11-2010

GroenLinks-Amstelveen gaat op 10 november 2010 de volgende moties en amendementen indienen tijdens de raadsvergadering:

Motie buurtbadmeesters

De Gemeenteraad van Amstelveen, in vergadering bijeen op woensdag 10 november 2010, behandelende raadsvoorstel ‘Raadsvoorstel Aanbieding programmabegroting 2011 en College Uitvoeringsprogramma 2010-2014 (2010/67)’, plus de daarbij behorende agendastukken,

Overwegende dat

-           de speelbadjes in het zomerseizoen een zeer aantrekkelijke omgeving zijn om méér buiten te spelen en daardoor bijdragen aan geluk, gezondheid en ontwikkeling van de Amstelveense kinderen

-           Zandbakken en speelbadjes een belangrijke functie  als ontmoetingsplek in de buurt hebben en daardoor bijdragen aan de sociale cohesie in de stad

-           De raad zich bewust is van het middelenbeslag van de speelvoorzieningen

-           De gemeente veel zaken óf helemaal zelf, óf helemaal niet regelt, terwijl er ook tussenvormen mogelijk zijn die de kosten voor de gemeente verlagen en de betrokkenheid van de gebruikers verhogen;

Verzoekt het College

Op korte termijn de mogelijkheid te onderzoeken om het dagelijkse beheer van de speelbadjes (deels) door het activeren van vrijwilligers meer in de wijken te laten plaatsvinden, bijv. via wijkplatforms of buurtverenigingen, zodat de kosten voor de gemeente afnemen, de badjes kunnen worden gehandhaafd en de betrokkenheid van de buurt wordt vergroot.


Amendement groentax

De Gemeenteraad van Amstelveen, in vergadering bijeen op woensdag 10 november 2010, behandelende raadsvoorstel ‘Raadsvoorstel Aanbieding programmabegroting 2011 en College Uitvoeringsprogramma 2010-2014 (2010/67)’, plus de daarbij behorende agendastukken,

Overwegende dat

-           De kwantiteit en kwaliteit van het Amstelveense openbare groen cruciaal is voor het karakter van Amstelveen als ‘Stad in het Groen’

-           Het groene karakter van Amstelveen een belangrijke factor is bij de waardering van de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving en dus ook bij de waardering van woningen en bedrijfspanden.

-           Dit groene karakter ook een forse kostenpost met zich meebrengt

-           De voorgestelde korting op het budget voor Groen vanuit kostenperspectief volledig te rechtvaardigen is, doch een forse waardevermindering kan betekenen voor de woon-, werk- en leefomgeving.

Besluit

1.         De voorgestelde korting op het budget voor Groen om te zetten in specifieke Kwaliteitsheffing Groen, oftewel Groentax, die via de OZB wordt opgelegd, om zo de extra kosten die de het groene karakter van Amstelveen met zich meebrengen te kunnen blijven financieren en inwoners bewust te maken van de prijs voor groene kwaliteit.

2.         De begroting en de tarievennota hierop aan te passen.


Amendement kosten zwerfafval

De Gemeenteraad van Amstelveen, in vergadering bijeen op woensdag 10 november 2010, behandelende raadsvoorstel ‘Raadsvoorstel Aanbieding programmabegroting 2011 en College Uitvoeringsprogramma 2010-2014 (2010/67)’, plus de daarbij behorende agendastukken,

Overwegende dat

-           de kosten voor de verwijdering van zwerfafval nu gedekt worden uit de algemene middelen, terwijl de kosten voor verwijdering van het overige afval via een kostendekkend tarief door inwoners betaald worden uit de afvalstoffenheffing.

-           er geen principiële argumenten zijn om dit onderscheid te blijven maken.

-           het onderbrengen van de kosten voor verwijdering zwerfafval in de afvalstoffen heffing ook een stimulans kan zijn voor inwoners om bewuster met hun afval om te gaan en zo zwerfafval en kosten voor verwijdering daarvan tegen te gaan.

Besluit

1.         De kosten voor verwijdering van zwerfaval, zijnde 503.225 euro (te weten 204.1250 euro ‘bestrijding zwerfafval’, 209.100, euro ‘beheer afvalbakken’ en  90.000 euro ‘verwijderen zwerfafval uit openbaar groen’) onder te brengen in het kostendekkende tarief van de afvalstoffenheffing.

2.         De begroting en de tarievennota hierop aan te passen.


Motie Amstelveense culturele talenten (act!)

De Gemeenteraad van Amstelveen, in vergadering bijeen op woensdag 10 november 2010, behandelende raadsvoorstel ‘Raadsvoorstel Aanbieding programmabegroting 2011 en College Uitvoeringsprogramma 2010-2014 (2010/67)’, plus de daarbij behorende agendastukken,

Overwegende dat

-           De talentontwikkeling van Amstelveense jongeren altijd centraal heeft gestaan in het o.a. het sportbeleid en het culturele beleid van Amstelveen.

-           Door de voorgenomen bezuinigingen op de culturele instellingen met name de culturele talent ontwikkeling van jongeren onder druk kan komen te staan.

Verzoekt het College

1.         In overleg met de Amstelveense culture instellingen te komen tot een voorstel voor een gezamenlijke Stichting ACT! die

a.         individuele, jonge, Amstelveense kunstzinnige en culturele talenten ondersteuning kan bieden bij de ontwikkeling van hun talenten,

b.         zich inzet om de bekendheid van Amstelveense kunstzinnige en culturele talenten te vergroten en

c.         Amstelveense bedrijven en instelling stimuleert tot meer cultureel ondernemerschap.

2.         Hiervoor voorlopig, in afwachting van een definitief voorstel, in de begroting een gemeentelijke bijdrage van € 100.000,- per jaar te reserveren.

Ingediend door: Sander Mager GroenLinksAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.