Bijgewerkt: 28 november 2022

Platform 'Zorgen voor Amstelveen' wordt opgestart

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen / SP-Amstelveen
04-02-2013

Op initiatief van SP en GroenLinks Amstelveen vond op dinsdag 29 januari 2013 een discussieavond plaats naar aanleiding van de door het Rijk aangekondigde bezuinigingen op de zorg. Tijdens deze avond is besloten om een Platform op te richten onder de titel ‘Zorgen voor Amstelveen’. Op dinsdag 19 februari 2013 is een vervolgavond in 'De Meent', waarbij we belanghebbenden uit de zorg uitnodigen om aanwezig te zijn.

adriaans Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Patrick Adriaans, raadslid van SP-Amstelveen


Op 29 januari deelden vertegenwoordigers van politieke partijen, belangenorganisaties, zorginstellingen en cliëntenraden hun verontrusting over de bezuinigingen. Patrick Adriaans gaf aan het begin van de avond een overzicht van de te verwachten maatregelen.

Eén ervan is de korting van 75% op de huishoudelijke zorg. Op dit ogenblik maken 2548 huishoudens gebruik van deze dienst. Hiervan blijft maar 25% bestaan.

Tijdelijke huishoudelijke hulp bij ziekte, of na een operatie in het ziekenhuis wordt geschrapt. De kwaliteit van de professionele huishoudelijke hulp om signalen op te vangen en terug te koppelen naar de Thuiszorg gaat verloren bij het particulier inhuren van hulp.

De sluiting van de verzorgingshuizen vormt een andere bedreiging. Alleen mensen die zware zorg nodig hebben worden in een verpleeghuis opgenomen. Thuisverzorging is kostbaar en de druk op mantelzorgers en familie wordt zo steeds groter.

mijksenaar Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Dorien Mijksenaar, raadslid van GroenLinks-Amstelveen


Een aanwezige wijkverpleger geeft aan dat alle dienstverrichtingen volgens strikte voorschriften en tijdsbepalingen verlopen. Er is geen tijd voor een gesprek. De dagopvang voor licht dementerenden wordt ook ter discussie gesteld. Kunnen mantelzorgers de druk van 24 uur 7 dagen lang zorg voor dementerenden volhouden?

Het zijn enkele punten uit een levendige discussie op deze eerste avond. Afgesproken is, dat er door de deelnemers gezamenlijk een manifest wordt opgesteld, dat richting de leden van de Tweede Kamer gestuurd wordt. Dit moet voor 1 maart 2013 gebeuren, zodat de verontrusting van Amstelveen meegenomen kan worden bij de besluitvorming in de Kamer. Voor dit manifest zijn we nog op zoek naar mensen die direct geraakt worden door de bezuinigingen en hun verhaal willen doen.

Daarna wil de groep zich buigen over de specifieke gevolgen voor Amstelveen en wat daarmee te doen. Tot slot roept Dorien Mijksenaar, raadslid van groenLinks-Amstelveen zoveel mogelijk Amstelveners op hun bezorgdheid te uiten via de e-mail: zorgenvooramstelveen@gmail.com.

Wilt u het verslag van 29 januari en/of een overzicht van de bezuinigingsmaatregelen ontvangen, meldt u aan via de e-mail, dan worden deze naar u toegestuurd. De volgende bijeenkomst van het platform vindt plaats op dinsdag 19 februari 2013 om 20.00 uur in de Meent.

Het is belangrijk, dat belanghebbenden (cliënten, zorgmedewerkers, mantelzorgers etc.) en politieke partijen zoveel mogelijk aanwezig zijn om een duidelijk signaal af te geven richting de Tweede Kamer.

vangen Amstelveen
(Bron SP en GL-Amstelveen - 2013)

Hoe vangen we het in Amstelveen op?


De maatregelen:

Extramuralisering zorgzwaartepakket 4 (zzp 4) 1. Mensen met zorgzwaartepakketten 1-4 hebben geen recht meer op verblijf in intramurale instellingen.

 2. Met “lichtere” zorg kan geen aanspraak meer gemaakt worden op verblijf in een verpleeg- en verzorgingstehuis of instelling voor gehandicaptenzorg.

 3. ZZP 4 is bedoeld voor mensen die licht dementerend zijn, slecht horen of zien, of psychiatrische patiënt zijn geweest en die intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging in een veilige omgeving nodig hebben.

 4. Gevolgen: in combinatie met grote bezuinigingen op zorg aan huis kan dit leiden tot vereenzaming, verwaarlozing en verschraling van de zorg,

 5. Wanneer?: Voor nieuwe cliënten en herindicaties vanaf 2016.


Huishoudelijke Hulp – WMO 1. Het gemeentelijk budget voor huishoudelijke hulp (HbH) wordt gekort met 75-80%.

 2. Huishoudelijke hulp wordt ‘maatwerkvoorziening’ voor degenen die ‘het écht nodig hebben’ en ‘niet uit eigen middelen kunnen betalen.’

 3. Huishoudelijke hulp verdwijnt als zodanig en wordt een karige armoedevoorziening.

 4. Gevolgen: Geen signalering meer, langer thuis wonen steeds lastiger, groter beroep op mantelzorgers, vele thuiszorgmedewerkers raken hun baan kwijt.

 5. Wanneer?: Voor nieuwe cliënten in 2014. Voor bestaande cliënten in 2015.


Ondersteuning, Begeleiding en Dagbesteding 1. Gemeenten worden verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding.

 2. Gemeenten krijgen hiervoor slechts 75% van het geld.

 3. Mensen kunnen geen aanspraak meer maken op Dagbesteding.

 4. De gemeenten bepalen of en voor wie er Dagbesteding komt.

 5. Gevolgen: minder mogelijkheden om te participeren, meer eenzaamheid, meer druk op mantelzorgers

 6. Wanneer? 2014 vervalt het recht op dagbesteding, 2015 overheveling naar gemeentes, Rijk zoekt nog een oplossing voor dagbesteding in 2014.


Persoonlijke Verzorging 1. Gemeenten worden verantwoordelijk voor Persoonlijke Verzorging.

 2. Geen recht meer op Persoonlijke Verzorging bij een indicatie korter dan 6 maanden. De norm voor gebruikelijke zorg wordt verhoogd van 60 naar 90 minuten.

 3. Gevolgen: grotere druk op mantelzorgers, verschraling van de zorg.

 4. Wanneer? Recht vervalt in 2014, in 2015 overheveling naar gemeentes.


Inkomensondersteuning Chronisch zieken en gehandicapten
  • Gemeenten worden verantwoordelijk voor inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten.

  • Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), de fiscale regeling voor aftrek van specifieke zorgkosten (TSZ) en de compensatie Eigen Risico worden afgeschaft.

  • Gemeentes krijgen de helft van het budget om ‘maatwerk’ te verlenen. Binnen welk wettelijk kader is nog onduidelijk

  • Gevolg: minder inkomensondersteuning en vergoedingen chronisch zieken en gehandicapten, minder solidariteit tussen ziek en gezond.

  • Wanneer? Regelingen worden in 2014 afgeschaft. Per 2015 naar gemeentes. (wat gebeurt er in 2014??)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.