Bijgewerkt: 25 juni 2024

Presentatie VVD-Amstelveen verkiezingsprogramma 2018-2022

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen/Amstelveenweb
11-11-2017

Op vrijdagmiddag 10 november 2017 presenteerde Herbert Raat wethouder en lijsttrekker van VVD-Amstelveen in een zaal van het restaurant WineKitchen at Sea het verkiezingsprogramma 2018-2022 van de partij. Zoals dat in de inleiding van hun partijprogramma (pdf 31 pagina’s) staat:

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Claudio Mancinelli voorzitter VVD-Amstelveen verwelkomt alle aanwezigen tijdens de presentatie van het verkiezingsprogramma 2018 van de partij


Amstelveen is gebouwd op een lange historie. Ontstaan in 1278 onder de naam Nieuwer-Amstel en ontwikkeld tot een fantastische gemeente met inmiddels 90.000 inwoners. Amstelveen ligt economisch geografisch centraal, is goed bereikbaar, ligt nabij Schiphol en is een oase van groen, rust en ruimte. Onze schitterende (heem)parken, vijverpartijen en de groenstructuur zijn nog steeds uniek in onze regio. De VVD blijft ervoor zorgen, dat dit groene karakter verder wordt uitgebreid daar waar mogelijk. Een warm welkom aan de entreepoorten van Amstelveen en een veilig gevoel van thuiskomen voor de Amstelveners!

Amstelveen en de VVD blijven onlosmakelijk met elkaar verbonden, de VVD vierde in 2016 haar 70-jarig bestaan in Amstelveen en is al bijna 35 jaar de grootste fractie in Amstelveen. De VVD in Amstelveen werkt hard voor de belangen van de Amstelveners. Met een sterke drang naar samenwerking staat de deur voor andere partijen altijd open. Want het realiseren van een evenwichtige balans moet breed gedragen worden.

De gemeenteraadsverkiezingen staan weer voor de deur (21 maart 2018) en de uitslag bepaalt wie t/m 2022 de belangen van Amstelveen mag gaan behartigen in het dagelijks bestuur. De VVD wil de uitvoering van haar plannen en visie voor Amstelveen verder voortzetten. Met een krachtige en dienstbare gemeentelijke overheid en een gemeentebestuur dat er is voor Amstelveners (en niet andersom).

Ook de samenwerking met ons omringende gemeenten zal de komende jaren extra aandacht krijgen. Met de VVD fracties en besturen in Ouderkerk a/d Amstel, Amsterdam-Zuid, Aalsmeer en Uithoorn worden gemeenschappelijke onderwerpen besproken en zo mogelijk op elkaar afgestemd. Dit verkiezingsprogramma dient als raamwerk om de goede dingen in Amstelveen te behouden en de verbeterpunten aan te pakken. De VVD wil het beste voor Amstelveen en voor de Amstelveners. Een stad die zijn eigen groene en ruimtelijke identiteit blijft behouden, een stad met allure...De VVD is en blijft Voor Amstelveen!

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Herbert Raat lijsttrekker presenteerde het verkiezingsprogramma van VVD-Amstelveen en vertelde, hoe belangrijk is, dat je een goed bestuur hebt met goede mensen die in de politiek ingaan voor de liefde voor Amstelveen en niet, omdat ze beter van worden


De standpunten van VVD-Amstelveen:




  • Politie en brandweer moeten 24 uur per dag beschikbaar zijn.

  • Instrumenten als gebiedsontzegging (dit kan ook per winkel(centrum)) worden gebruikt om geweld of overlast tegen te gaan.

  • De VVD wil, dat overlast gevende jongeren en hun ouders verantwoordelijk worden gesteld voor hun gedrag. Hoge boetes moeten in dit geval zorgen voor een afschrikkende werking.

  • Het strak volgen van veelplegers door politie en hun veiligheidspartners kan criminaliteit voorkomen en oplossen.

  • Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door het gebruik van cameratoezicht en helmcamera's. -Handhaving en toezicht op verleende vergunningen geschiedt alleen op basis van overlast en/of op basis van veiligheidsissues, niet op basis van ''betutteling" door het ambtelijk apparaat.

  • De gemeente stimuleert een koppeling tussen onderwijs, welzijn, cultuur, zorg en sport om probleemgedrag van jongeren zo vroeg mogelijk te signaleren.

  • De burgemeester moet instrumenten gebruiken om overlast tegen te gaan, bijvoorbeeld door overlastgevers voor een bepaalde periode op een 'zwarte lijst' te plaatsen (waardoor zij één, of meerdere horecagelegenheden niet meer in mogen) of in het geheel de toegang tot een gebied te ontzeggen.

  • Zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit vergroten door extra Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA's) en hun inzet verbreden daar waar mogelijk.

  • De mogelijkheden van de wet BIBOB moeten actief worden toegepast.

  • Eigen verantwoordelijkheid betekent dat de gemeente openstaat voor initiatieven als buurtpreventie, WhatsApp groepen, of sociaal alarm.

  • "112, daar vang je boeven mee". Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en staat of valt bij de bereidheid van onze inwoners om verdachte of onveilige situaties te melden. Voorwaarde is dus dat de meldkamer snel en correct de telefoontjes verwerkt. Ook een terugkoppeling door de agent ter plaatse is gewenst.

  • De VVD wil een zichtbare en aanwezige politie met wijkagenten die de buurt als hun broekzak kennen.

  • Woninginbraken moeten meer aandacht krijgen, zowel preventief (advies door politie en standaard alarm in nieuwe woningen) als actief bij meldingen (slachtoffers hulp bieden na inbraak).

  • Zoveel mogelijk aangiftes moeten via internet kunnen worden gedaan of via de eigen wijkagent die in dat geval op afspraak langs komt.

  • De VVD staat voor de veiligheid van haar Joodse inwoners. Hier hoort een actief veiligheidsbeleid bij.

  • Onze brandweer is sterk afhankelijk van vrijwilligers; zij zijn onmisbaar bij het bestrijden van branden en bij andere hulpverlening. Vrijwilligersmanagement en overleg met werkgevers van deze brandweervrijwilligers moeten een hoge prioriteit krijgen.

  • De lokale brandweer en ambulances moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt. In ieder geval worden de wettelijke aanrijdtijden gehaald. Daarbij maakt het niet uit van welke gemeente de diensten komen; daartoe worden indien nodig ook scherpe(re) afspraken met de buurgemeenten gemaakt.

  • Foto Amstelveen
   (Foto Amstelveenweb.com - 2017)

   Rob Ellermeijer raadslid van VVD-Amstelveen: 'Je moet voor zorgen, dat de leefbaarheid van de stad, waar je werkt en woont in balans blijft, want de regio Amsterdam werkt als een magneet voor veel mensen. De VVD is van de Amstelveners en wij moeten voor zorgen om deze stad leefbaar te houden!'


  • FINANCIËN (€) De VVD wil niet korten op veiligheid maar juist investeren in veiligheid. De VVD wil, dat schade en de kosten van handhaving zo veel als mogelijk worden verhaald op diegenen die dit veroorzaken. De VVD ziet toe op realistische, transparante grondexploitatie. Woningcorporaties kunnen financiële ruimte creëren door het verkopen van bestaand bezit.

  • WONEN De VVD wil, dat iedere Amstelvener, jong en oud, met plezier kan wonen in de eigen gemeente. In de komende jaren moet de woningmarkt daarom verder worden verbeterd. Er zullen meer woningen voor de middeninkomens moeten worden vrijgemaakt, de wachtlijsten voor huurwoningen moeten worden weggewerkt en er moet meer keuze komen in de koopsector. De VVD is voorstander van het bevorderen van eigen woningbezit naar minimaal het landelijke niveau (54%). Dit is goed voor de leefomgeving. Woningbouwcorporaties moeten (verder) terug naar hun kerntaken (het bouwen, beheren en verhuren van woningen die bestemd zijn voor gezinnen met een laag inkomen).

  • ONDERNEMERSCHAP EN ECONOMIE Ondernemers zijn onmisbaar voor een gezonde economische toekomst van Amstelveen. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. De gemeente stimuleert ondernemerschap het beste door ondernemers de ruimte te geven. Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf moeten runnen. De VVD blijft zich daarom inzetten voor lagere (administratieve) lasten voor ondernemers.

  • ONDERWIJS Onderwijs is de basis voor kinderen/jongeren om zich te kunnen ontplooien en een zelfstandige toekomst op te bouwen. Door de decentralisatie van Jeugdzorg en invoering van het passend onderwijs, kan de gemeente goed regie voeren en partijen bij elkaar brengen. Daarnaast is een goed opgeleide beroepsbevolking van groot belang voor de (Amstelveense) economie. Gezien het grote aantal buitenlanders/expats die in Amstelveen wonen dient apart aandacht te worden gegeven aan het internationale onderwijs. Met de internationale scholen ISA en Amity heeft Amstelveen de nodige capaciteit.

  • VERKEER EN VERVOER De VVD vindt, dat mensen zich vrij moeten kunnen bewegen op de manier waarop zij dat willen. Daarnaast is een goede infrastructuur van levensbelang voor de (gemeentelijke) economie. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeentelijke overheid, zowel met de auto, de fiets als met het openbaar vervoer. Ook het parkeren moet passen in een groen, ruim opgezet en veilig Amstelveen: ruime en veilige parkeervoorzieningen die zoveel mogelijk onder het maaiveld liggen om Amstelveen zo groen mogelijk te houden. De opbrengsten van de parkeergelden mogen uitsluitend gebruikt worden voor parkeeronderhoud en nieuwe voorzieningen onder het maaiveld. Ook bij herstructurering en nieuwbouw dienen zoveel mogelijk ondergrondse parkeervoorzieningen voorgeschreven en gerealiseerd te worden.

  • SPORT Investeren in sport is een investering in de toekomst. Sporten draagt bij aan een gezonde levensstijl en helpt bij het leggen van sociale contacten voor jong en oud: actief sportende jongeren worden geen overlast gevende hangjongeren en Ouderen kunnen via de sport veel langer actief deelnemen aan het maatschappelijke leven. Daarom is de VVD van mening, dat de gemeente moet stimuleren, dat sport voor iedereen toegankelijk is. Het hebben van goede sportvoorzieningen brengt Amstelveners uitsluitend voordelen. Sportvelden creëren een ruimtelijk gevoel, passen binnen het groene beeld en zijn een welkome afwisseling binnen bebouwd gebied. De VVD is dan ook mordicus tegen elke vorm van bebouwen van de huidige sportvelden en -complexen binnen de bebouwde kom. Goede sportvoorzieningen maken Amstelveen nog aantrekkelijker om te wonen. Sportfaciliteiten dienen daarom ook dicht bij de gebruikers te blijven en niet naar de randen van de stad verbannen te worden.

  •  ALGEMEEN BESTUUR De VVD wil een kleine(re), krachtige gemeentelijke overheid. Het gemeentebestuur is er voor zijn inwoners, en niet andersom! Leidinggevenden binnen de gemeente moeten niet jarenlang op dezelfde positie werken maar wisselende functie bekleden, zoals dit ook vaak in het bedrijfsleven gebeurt. Dit vergroot de dynamiek voor de Amstelveners en voorkomt "bedrijfsblindheid". De afgelopen en komende jaren heeft de landelijke overheid veel taken aan de gemeente gegeven. De VVD vindt dat een goede ontwikkeling. De gemeente staat immers dicht bij de mensen en kan dus goed zien waar behoefte aan is. De gemeente is het eerste overheidsloket voor de burgers. Als de gemeente een taak overgedragen krijgt, wil de VVD, dat deze goed wordt uitgevoerd, zonder extra middelen boven wat de gemeente daarvoor van het Rijk krijgt. Het kan soms zelfs goedkoper, omdat de gemeente taken kleinschaliger en minder bureaucratisch kan organiseren.

  • Foto Amstelveen
   (Foto Amstelveenweb.com - 2017)

   mr. Hans Bulsing raadslid van VVD-Amstelveen vertelt over de mogelijkheid om rond Schiphol meer woningen te kunnen bouwen


  • GEMEENTELIJKE LASTEN De VVD is voor verlaging van gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen. De VVD wil zuinig omgaan met overheidsgeld. Niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Geen lasten van nu doorschuiven naar volgende generaties. Want de VVD is zich ervan bewust dat iedere euro die de gemeente uitgeeft belastinggeld is. De VVD streeft naar een schuldenvrije gemeente. Belastinggeld is verdiend door onze ondernemers en inwoners. Daarom wil de VVD steeds bekijken of wat we als gemeente doen nog zinvol en noodzakelijk is, in het bijzonder geen geld verspillen bij grote projecten. Voordat we nieuw geld uitgeven, kijken we of het niet met bestaande middelen kan. De VVD wil, dat de gemeente meer inkomsten gaat genereren door commerciële exploitatie. Uiteraard met behoud van de Amstelveense identiteit en uitstraling. Maar ook het geselecteerd intensiveren van toerisme kan extra geld opleveren.

  • ZORG/WMO Onder Zorg verstaat de VVD zorg voor jong en oud, al dan niet passend binnen de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De VVD wil een gemeente, waarin mensen zelfredzaam zijn en zich vrij kunnen ontplooien. Dat betekent ook dat mensen die (tijdelijk of permanent) niet volledig zelfstandig kunnen functioneren, ondersteuning behoeven. Voor een deel moet de gemeente die ondersteuning bieden. Het uitgangspunt bij hulpverlening moet daarbij zijn: één gezin, één hulpverlener, één plan. De VVD is voorstander van het principe: de gebruiker betaalt. Binnen de wettelijke mogelijkheden is de VVD daarom voor het heffen van eigen bijdragen.

  • WERK EN INKOMEN De VVD wil, dat iedereen die kan werken, ook werkt. De beste sociale voorziening is een betaalde baan. De gemeente ondersteunt mensen die buiten hun schuld hun baan verliezen. Uitkeringen zijn in beginsel altijd tijdelijk. Wie in een uitkeringssituatie belandt, moet zo snel mogelijk weer aan het werk. Alleen voor mensen die echt niet kunnen werken is er langdurige ondersteuning. De VVD wil, dat iemand die van een uitkering naar een baan gaat, er financieel merkbaar op vooruit gaat. Armoederegelingen die dit belemmeren (de zogenoemde armoedeval) wil de VVD afschaffen.

  • RECREATIE EN TOERISME Recreatie en toerisme kunnen nog belangrijkere dragers van de lokale economie van Amstelveen worden. Amstelveen beschikt over diverse recreatiemogelijkheden zoals groene fietsroutes, wandelroutes, winkelen, museumbezoek, speeltuinen, kinderboerderij(en) en verschillende faciliteiten in het Amsterdamse bos. De VVD wil in Amstelveen meer type recreatie mogelijk maken, zoals bijvoorbeeld het initiatief voor een strand aan de Amstelveense Poel en het VVD initiatief voor de landijsbaan. Amstelveners kunnen hierdoor meer van hun stad genieten. De VVD verwacht, dat de gemeente een actieve rol speelt bij de citymarketing van Amstelveen, zodat de attracties van Amstelveen voor toeristen en dagjesmensen binnen handbereik komt en ondernemers hiervan kunnen profiteren.

  • Foto Amstelveen
   (Foto Amstelveenweb.com - 2017)

   Herbert Raat lijsttrekker en Hanny Guit vicevoorzitter VVD-Amstelveen in gesprek met journalist Johan Th. Bos


  • DUURZAAMHEID EN MILIEU De VVD vindt duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt bij het inzamelen en verwerken van afval en ziet duurzaamheid als een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van economisch rendement. De VVD wil duurzaamheid stimuleren. Niet door te subsidiëren, maar door minder regels en eenvoudige procedures.

  • UITGAAN EN CULTUUR De VVD vindt, dat de gemeente een regierol heeft in het stimuleren van kunst en cultuur omdat het vorm en inhoud geeft aan de samenleving. Een goed cultuuraanbod, dat grotendeels vanuit de markt wordt gefinancierd, heeft bovendien een positief effect op de aantrekkingskracht van onze gemeente. Inmiddels behoren diverse culturele instellingen tot de Nederlandse top en zetten Amstelveen hoog op de Nederlandse (cultuur)kaart. Amstelveen mag hier trots op zijn. Zo geniet het Cobra Museum inmiddels nationale bekendheid maar kunnen andere Amstelveense cultuuraanbieders, zoals het Museum Jan van der Togt zich nog meer profileren en ontwikkelen.

  • INTEGRATIE De VVD staat voor een tolerante samenleving, waarbij iedereen meedoet. Bij de VVD staat niet je afkomst maar je toekomst centraal, niet je geloof, maar je gedrag. En niet de groep maar het individu. Subsidies die deze tolerantie ondermijnen passen niet bij dit uitgangspunt. De VVD wil, dat de gemeente een actief beleid voert om de inburgering van immigranten in de samenleving te bevorderen. In het bijzonder het beheersen van de Nederlandse taal is van belang. De VVD is tegen doelgroepenbeleid. Integratiefrustrerende activiteiten worden niet gesubsidieerd en niet getolereerd. De VVD verwerpt en bestrijdt discriminatie. De VVD eist van inwoners van Amstelveen, dat zij zich aan de regels aanpassen en zich hieraan houden. De gemeente werkt mee aan het landelijk vastgestelde immigratie- en asielbeleid. Er is geen opvang voor uitgeprocedeerden die niet willen meewerken aan hun terugkeer naar het land van herkomst. Lees ook het volledige partijprogramma (pdf 31 pagina’s).



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.