Bijgewerkt: 3 december 2021

PvdA-Amstelveen is bijna klaar voor de verkiezingen

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen / Amstelveenweb
10-11-2009

De Partij van de Arbeid-Amstelveen heeft haar (concept) kandidatenlijst samengesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. Tijdens een bijeenkomst voor Amstelveense journalisten op maandag 9 november 2009 in het “Hotel de Veenen” maakten de leden van de commissie de kandidaten bekend.

De PvdA is aangenaam getroffen door het grote aanbod van zeer goede kandidaten. De partij is verheugd over de belangstelling voor een plaats in haar fractie vanuit brede kringen in de Amstelveense samenleving. Mannen en vrouwen jongeren en ouderen, autochtonen en allochtonen hebben zich aangemeld.

PvdA  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Koos Boering, voorzitter afdelingbestuur PvdA-Amstelveen, vertelt over het doel van de persbijeenkomst: verheldering van het conceptprogramma 2010-2014 en de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010


Hierdoor was het mogelijk een lijst samen te stellen, die vertrouwde kwaliteit en ervaring combineert met nieuw talent. Een lijst die bovendien een afspiegeling vormt van de Amstelveense samenleving. De PvdA staat hiermee borg voor continuïteit en stabiliteit en vindt tegelijkertijd aansluiting bij het Amstelveen van vandaag de dag.

PvdA  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Winnie Blok-Melai voorzitter van de Kandidaatstellingscommissie, lid afdelingsbestuur, oud raadslid en oud-wethouder vertelde, dat de commissie erg verheugd was over het grote aantal kandidaten en hun kwaliteiten


De lijst

A-lijst

1. Remco Pols (50)

Een stevige lijsttrekker, sterk in het debat en op de inhoud. Strategisch. Wethouderskandidaat die heeft aangetoond dingen te kunnen bereiken. Groot netwerker.

2.  DolfVeenboer(59)

Beoogd fractievoorzitter. Eveneens wethouderskandidaat. Ervaren, gedegen op inhoud, bindend, doortastend, vasthoudend.

3.  Cynthia Lionahr-Vernie (36)

Een zeer capabele nieuwkomer. Ervaring in leidinggeven. Ondernemend, kan luisteren, snel zaken oppakken en haar bevindingen goed en deskundig verwoorden. In staat draagvlak te creëren. Heeft oog en ideeën voor de omslag in communicatie naar een jongere generatie. Jeugd, vrijwilligers, verkeer, ondernemers.

4.  Jeroen Brandes (40)

Noemt zich een doener maar voelt zich thuis in politieke processen. Bevlogen nieuwkomer. Volhardend bij lange trajecten. Bekend met jeugd, sport, ouderparticipatie, vrijwilligers, WIW-trajecten, ruimtelijke ordening. Beweegt zich graag in de samenleving. Een belofte voor de toekomst.

5.  Esther Veenboer (43)

Huidig fractielid met brede verantwoordelijkheid in de commissie Burger en Samenleving. Bevlogen, goede presentatie, heeft op eigen kracht haar zaken georganiseerd. Zoals ondersteuning van mantelzorgers. Staat klaar voor een tweede periode.

6.  Guido Dennenbroek (52)

Een van onze vertrouwde fractieleden en stabiele factor. Kent Amstelveen door en door, sterk in externe contacten. Zit goed in de dossiers op het terrein van de 'harde sector' en weet alles van Schiphol.

7.  Mouad Zagdoud(31)

Een creatieve kandidaat met een scherp inzicht, een bevlogen levenshouding en gedreven in de praktische aanpak. Specialist op het gebied van diversiteit maar in staat zich snel in te werken op elk gebied. Sterk in het werken vanuit details naar visie. Een nieuwkomer met grote toekomstmogelijkheden.

8.  Merit Wagenaar (43)

Nieuwkomer. Strijdbaar, kan goed luisteren, is flexibel maar gaat er wél voor om haar punt te halen. Overtuigd behartiger van belangen van hen die dat zelf minder vanzelfsprekend kunnen. WMO, wonen en zorg, kinderopvang, emancipatie in brede zin.

9.  Roeland Smits (53)

Huidig fractielid. Commissie RO, wonen, verkeer. Specialist A-9 project. Sterk analytisch vermogen en scherpe inbreng in de Amstelveense bestuurlijke processen. Goed debater.

10. Petra van Mourik (45)

Een goede kandidate, gedegen en deskundig; heeft haar zaken goed onder controle. Wil een socialere aanpak van, bijvoorbeeld, het fraudebeleid.

11. Otto Schildknegt (50)

Sinds anderhalfjaar in de fractie en lid van de commissie Burger en Samenleving. Bescheiden, wars van elitair gepraat. Thuis op gebied van jeugd en veiligheid. Ondernemend.

12. Mieke Keijzer-Vos (56)

Kan goed luisteren, is bindend en maatschappelijk geëngageerd. Wil problemen benoemen, anders gaat de verkeerde partij ermee aan de haal met ongewenst effect. Een degelijke kandidate.

13. Kees Smit (56)

Capabel, kan zó instappen in de politiek. Kent alle hoeken van vergaderzalen. Degelijk, resultaatgericht, houdt van eerlijkheid en helderheid.

14. Ad Verkleij (58)

Een prima kandidaat met bestuurlijke sporen in de PvdA. Kiest voor praktische oplossingen boven symboolwerking. Kan zonder meer een goed fractielid zijn.

15. Cristina Gomez-Kentie (40)

Enthousiast, wil zich graag inzetten en meedoen met haar stad. Heeft goed zicht op positie van Amstelveen, ook voor bedrijven. In staat resultaten te bereiken. Thuis in internationale omgeving.

16. Andy Sardjoe (41)

Vindt 'meedoen' in de eigen woongemeente belangrijk. Wil bewoners zelf veel initiatieven laten ontplooien.

17. Martin Dijkstra (40)

Oud-afdelingsbestuurder. Pragmatische insteek. Kan zich het ambacht van raadslid makkelijk eigen maken.

18. Ronald Karten (58)

Wil graag een bijdrage leveren, juist nu, in het huidige tijdsgewricht waar verrijking is doorgeslagen. Belangstelling voor directe leefomgeving. Kennis van projectbewaking.

20. Herman Schepers (61)

Formuleert graag recht voor zijn raap. Wil de politiek meer kleur geven: "Politici weten niet alles, zij geven kleur".

21. Eleonora Dors (51)

Zou in de raad veel willen doen voor jongeren en vrouwen. Vindt dat de PvdA keuzes beter moet uitleggen.

22. Charlotte van Zummeren (49)

Oud-afdelingsvoorzitter. Met een netwerk in politiek Amstelveen. Een waardige lijstduwer.


B-lijst

Nachshon Rodrigues Pereira (23)

Ziet de lijst als een middel om een eigen positie te bewerkstelligen. Hij voelde zich gerechtigd en zou zich mogelijkerwijs opnieuw gerechtigd voelen om zijn eigen campagne te voeren los van het feit dat hij onderdeel uitmaakt van een lijst voor de PvdA. De zo verworven raadszetel in deze raadsperiode is onvoldoende waargemaakt.

Streven

De PvdA streeft naar deelname in een nieuw college van B en W. Zij heeft hiervoor twee potentiële kandidaten op haar lijst met een voortreffelijke staat van dienst. Het zijn de huidige wethouders Remco Pols en Dolf Veenboer. Zij staan op de plaatsen 1 en 2.

De lijst wordt vervolgd met twee nieuwkomers met potentie. Cynthia Lionahr-Vernie en Jeroen Brancles. Daarna volgen de bekende gezichten waar een gedegen kwaliteit achter schuilt van Esther Veenboer en Guido Dennenbroek.

Mouad Zagdoud is vervolgens een veelbelovende nieuwkomer, evenals Merit Wagenaar. Roeland Smits versterkt met zijn scherpe inbreng de gelederen van de ervarenen en Petra van Mourik zorgt voor nieuw elan.

"We kunnen wel twéé fracties goed vullen ". vat Winnie Blok-Melai. voorzitter van de kandidaatstellingscommissie, de kwaliteit van de kandidaten samen. Want na de eerste tien plaatsen volgen nog eens twaalf namen van stuk voor stuk capabele kandidaten.

Het advies is opgesteld door een speciaal daartoe in het leven geroepen commissie en het is overgenomen door het afdelingsbestuur. De ledenvergadering van de PvdA zal de kandidatenlijst definitief vaststellen op 25 november 2009.

PvdA  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Remco Pols wethouder wonen vertelde: 'Wij willen in het centrum van de stad aan de zone A9 veel woningen toevoegen en hebben onze ambitie neergelegd om de Noorder Legmeerpolder uit te breiden en zo de druk van de Bovenkerkerpolder af te nemen. Nu zijn we zo ver, dat wij een onderzoek zouden moeten doen, naar de vitaliteit van de landbouw in de Bovenkerkerpolder'.


PvdA kiest voor wonen, jeugd en mantelzorg

De PvdA kiest voor de komende raadsperiode voor betaalbaar wonen, een jeugdvriendelijke stad en stimulering van de mantelzorg. Dat zijn de drie prioriteiten die de sociaal-democraten in Amstelveen centraal stellen in hun conceptverkiezingsprogramma. Het concept-programma werd maandag 9 november samen met de concept-kandidatenlijst door de bestuursleden Koos Boering (voorzitter) en Winnie Blok (oud-wethouder), in aanwezigheid van de wethouderskandidaten Remco Pols en Dolf Veenboer, gepresenteerd.

Wonen in Amstelveen is voor veel mensen nog steeds te duur, vindt de PvdA. Daarom zet de partij in op de bouw van meer goedkope woningen: sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Opvallende maatregel daarbij is dat de sociaal-democraten ontwikkelaars willen gaan verplichten sociale huurwoningen te bouwen, of in ieder geval te financieren. De PvdA wil voorzetting en uitbreiding van de experimenten met koopwoningen voor starters.

Amstelveen heeft jongeren nog altijd te weinig te bieden, vindt de PvdA. De sociaaldemocraten bepleiten in de paragraaf jeugd van het verkiezingsprogramma daarom onder meer voor de bouw van nog een nieuw jongerencentrum in Amstelveen-Noorcl. Het vernieuwingsprogramma voor de scholen gaat, als het aan de PvdA ligt, onverkort door.

Het derde speerpunt van de sociaal-democraten is stimulering van de mantelzorg. Door de vergrijzing van de bevolking wordt dat steeds belangrijker. De PvdA wil onder meer afspraken maken met de Amstelveense werkgevers om tot een verbetering van de positie van mantelzorgers te komen. De gemeente moet daarbij als werkgever het voorbeeld geven, meent de PvdA.

PvdA  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Dolf Veenboer, wethouder onderwijs zei onder andere: 'Over de maximum snelheid van het autoverkeer bij de scholen, moet je hele goede afspraken maken met de politie, waarbij het zwaartepunt moet liggen op de handhaving. Je ziet, dat de ouders steeds grotere zorgen hebben, dat het steeds onveiliger wordt in verband met de verkeersontwikkelingen, dus wij zeggen: maak 30 km zones rond de scholen.


De PvdA kiest in het Amstelveens programma voor de zwakkeren in de samenleving. Die moeten bij de bezuinigingen als gevolg van de economische recessie waar mogelijk worden ontzien. En van kansen voor de gemeente zoals bijvoorbeeld de ondertunneling van de A9 zouden juist zij ook moeten profiteren.

De tien belangrijkste punten uit het concept-programma zijn:

1.   Meer inzetten op de bouw van betaalbare woningen, waarbij ontwikkelaars worden verplichten om sociale huurwoningen te bouwen, ofte financieren.

2.   Voorzetting en uitbreiding van de experimenten met koopwoningen voor starters op de woningmarkt.

3.   Het vernieuwingsprogramma voor scholen gaat onverkort door.

4.   Nog een jongerencentrum in Amstelveen-Noord.

5.   Afspraken met werkgevers om de positie van mantelzorgers te verbeteren, waarbij de gemeente het voorbeeld geeft.

6.   Een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur en andere kindvriendelijke verkeersmaatregelen bij scholen.

7.   Doortrekking van de Noord-Zuidlijn naar Amstelveen, met een nieuw knooppunt voor hoogwaardig openbaar vervoer (metro en Zuidtangent) ten noorden van het kruispunt van Beneluxbaan en A9.

8.   Krachtige ondersteuning van de ondertunneling van de A9. Het alternatief is immers een stinkende, lawaaierige, vervuilende en gezondheidbedreigende achtbaans snelweg dwars door de stad.

9.   Een onderzoek naar de vitaliteit van de landbouw en op basis daarvan een definitieve beslissing over de toekomst van de Bovenkerkerpolder.

10. Een complete heroverweging van de gemeentelijke participatie, de manier waarop de gemeente de inwoners bij haar beslissingen betrekt.

Het conceptprogramma is voorgelegd aan de leden van de PvdA-afdeling Amstelveen. Op 25 november 2009 is de ledenvergadering vanaf 20.00 uur in P60, waarop het definitieve programma wordt vastgesteld.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS