Bijgewerkt: 3 december 2023

SP-Amstelveen vragen over de inburgering van de statushouders

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
07-06-2017

De SP-Amstelveen heeft enkele vragen met betrekking tot de inburgering van statushouders. Als SP vinden wij het belangrijk, dat deze vluchtelingen goed inburgeren en de Nederlandse taal goed te leren. Het biedt ze meer kansen op de arbeidsmarkt. Mensen die gemotiveerd zijn om in te burgeren krijgen volgens henzelf hiervoor onvoldoende de ruimte. Statushouders die amper een week in Amstelveen zijn gehuisvest worden regelrecht doorgestuurd naar Matchez die ze moet bemiddelen naar fulltime werk, ondanks het feit dat er nog niet is voldaan aan de inburgeringsplicht.

Wat vindt de wethouder ervan, dat getraumatiseerde vluchtelingen onder druk worden gezet om te werken en als ze dat niet doen hun uitkering voor drie maanden kwijt zijn?

Als cliënten van de afdeling Werk en Inkomen zowel onder de participatiewet als onder de inburgeringswet vallen wat is dan leidend? Er zijn gemeenten die het belangrijk vinden, dat inburgeraars eerst de Nederlandse taal goed beheersen. Het maakt het makkelijker om daarna aan de slag te gaan. Klopt het, dat Amstelveen er voor kiest om statushouders liever in een niet-Nederlandstalige omgeving te laten werken dan ze te motiveren om hun inburgeringstraject zo goed mogelijk te doorlopen?

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Marina Casadei gemeenteraadslid van SP-Amstelveen


Cultuuragenda. Vorig jaar is rond deze tijd de cultuuragenda besproken. De SP-Amstelven had toen vragen over het te ontwikkelen aanbod voor expats. Een van de speerpunten van de cultuuragenda. Omdat het college op dat moment niet goed wist waar de behoeftes van de expats liggen op cultureel gebied is ons toegezegd dat hiernaar onderzoek zou worden gedaan. De SP vraagt daarom: is dit onderzoek naar de behoeftes van expats op cultureel gebied inmiddels afgerond? Zo ja kan de wethouder de resultaten daarvan met ons delen. Zo niet, wat is hiervan de reden?

Onderzoek Weten is nog geen doen van WRR. Via de media hebben wij in april 2017 kennis genomen van de onderzoeksresultaten die de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid heeft gedaan naar de belemmeringen die mensen ondervinden om in het kader van de participatiewet in actie te komen.

De WRR stelt hierin, dat de mate van redzaamheid niet zozeer te maken heeft met opleidingsniveau, maar dat er veel andere factoren meespelen. Dat kunnen in de persoon gelegen factoren zijn, maar ook stress en levensomstandigheden, waarin mensen leven.

Simpelweg de regels volgen in de benadering van cliënten heeft daarom lang niet altijd het gewenste resultaat. Passiviteit van de cliënt hoeft dus niet per se te betekenen, dat cliënt onwillig is en kan duiden op onvermogen of overbelasting.

Heeft het college kennisgenomen van dit onderzoek? Zo ja, wat gaat het college ondernemen om medewerkers met cliëntcontacten (zoals medewerkers van Werk en Inkomen) hierop bij te scholen? Geeft het onderzoek ook aanleiding om de beleidsregels aan te passen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? De vragen van SP-Amstelveen worden op woensdag 7 juni 2017 tijdens de commissievergadering Burgers en Samenleving worden gesteld.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.