Bijgewerkt: 4 december 2021

SP: Geen weg door de Bovenkerkerpolder voor golfterrein

Nieuws -> Politiek

Bron: Remine Alberts
04-10-2011

De gemeente Amstelveen mag niet zijn zin doorzetten om een weg dwars door de Bovenkerkerpolder aan te leggen. De SP roept het provinciebestuur op om niet nog meer verstoring van het natuur- en stiltegebied te accepteren en de mogelijke aanleg van een weg naar het omstreden golfterrein te blokkeren.

Fractievoorzitter Remine Alberts: “Het provinciebestuur heeft eerder het verzet tegen een golfbaan gestaakt, maar nu moet het bestuur niet ook nog een weg ernaartoe accepteren.”

De aanleg van een golfterrein in de Bovenkerkerpolder is al jaren een omstreden kwestie. De aanleg zou niet mogelijk zijn, omdat het terrein gepland was in een erkend natuur- en stiltegebied en aan de rand van het Groene Hart. Ondanks al het verzet, wordt het terrein toch aangelegd. Dit werd mogelijk, doordat de provincie het eerdere verzet staakte.

Nu de aanleg van het golfterrein is begonnen, is ook de discussie over een weg naar het terrein toe opnieuw losgebarsten. De gemeente Amstelveen wil in plaats van de bestaande weg via Amsteldijk-Zuid een nieuwe weg via de Bovenkerkerpolder aanleggen.

Alberts: “Die golfbaan op zich was al een ernstige verstoring van beschermd natuurgebied. De weg die Amstelveen nu wil maakt die verstoring alleen maar erger. Ik vraag mij af of men daar wel weet wat ‘beschermd natuurgebied’ betekent.”


Schriftelijke vragen van de SP over de golfbaan in de Bovenkerkerpolder

Haarlem, 4 oktober 2011.

Inleiding

In het verleden heeft de SP zich verzet tegen de aanleg van een golfbaan in de Bovenkerkerpolder in de gemeente Amstelveen. De Bovenkerkerpolder is een erkend natuur- en stiltegebied en grenst aan het Groene Hart. Aanvankelijk waren ook Gedeputeerde Staten van Noord-Holland geen voorstander van de aanleg van deze golfbaan. Toch hebben Gedeputeerde Staten hun verzet tegen de aanleg van de golfbaan gestaakt. De aanleg van de golfbaan is in volle gang en een deel is al klaar.

Nu ontstaat er discussie over de ontsluitende weg naar de golfbaan voor gemotoriseerd verkeer. In plaats van de bestaande ontsluiting via de Amsteldijk-Zuid, wil de gemeente Amstelveen een nieuwe ontsluiting via de Bovenkerkerpolder aanleggen.

Vragen

1.         Vinden Gedeputeerde Staten het nog steeds onwenselijk, dat er een golfbaan in het natuur- en stiltegebied Bovenkerkerpolder wordt aangelegd?

2.         Waarom hebben Gedeputeerde Staten hun verzet tegen de aanleg van de golfbaan gestaakt?

3.a.      Was er op het moment, dat Gedeputeerde Staten hun verzet tegen de aanleg van de golfbaan staakten duidelijkheid over de ontsluitende weg naar de golfbaan?

3.b.      Zo ja, welke ontsluiting was voorzien?

3.c.      Zo nee, waarom bestond hier geen duidelijkheid over?

4.         Zijn Gedeputeerde Staten het met de SP eens, dat het onwenselijk is dat de gemeente Amstelveen mee wil werken aan een extra ontsluiting van de golfbaan, door de Bovenkerkerpolder? Graag toelichten.

5.         Welke mogelijkheden heeft de provincie om de aanleg van deze extra weg te voorkomen?

6.         Zijn Gedeputeerde Staten van plan zich te verzetten tegen de aanleg van een extra ontsluiting van de golfbaan? Graag toelichten.

7.         Bij inwoners van Amstelveen bestaat het vermoeden, dat de aanleg van bedoelde extra ontsluiting van de golfbaan een opmaat is voor een nieuwe weg tussen de A9 en de omgelegde N201. Wat is het standpunt van Gedeputeerde Staten over zo’n nieuwe weg, dwars door de Bovenkerkerpolder?

8.         In het antwoord d.d. 23 november 2010 op de schriftelijke vragen van de SP van 3 november 2010 over een nieuwe weg door de Bovenkerkerpolder antwoordden Gedeputeerde Staten:

Uit de probleemanalyse zijn vijf trajecten naar voren gekomen als knelpunt. Het betreft de N201 tussen de A4 en Heemstede, de Fokkerweg tussen de tunnel in de nieuwe N201 en de A9, de N231 tussen de nieuwe N201 en Vrouwenakker, de Zijdelweg (N521) tussen Uithoorn en Amstelveen en de Bosrandweg (N231) Besloten is mogelijke oplossingsrichtingen voor deze knelpunten verder uit te werken.

Deze oplossingsrichtingen zijn geschetst in de eindrapportage, die recent is opgeleverd en is besproken met de bestuurders van de betrokken gemeenten. Het college zal in overleg met die gemeenten een standpunt bepalen. Eén of meerdere van deze “knelpunten” hebben betrekking op het gebied tussen de omgelegde N201 en de A9.

a.         Wat is de uitkomst van de gesprekken die Gedeputeerde Staten hebben gevoerd met de gemeentebesturen van Amstelveen en Uithoorn over bovengenoemde “oplossingsrichtingen”?

b.         U antwoordde, dat u in overleg met de desbetreffende gemeenten een standpunt zal bepalen. Wat is hiervan op dit moment de stand van zaken (tijdpad en inhoud van het standpunt) ten aanzien van de gemeenten Amstelveen en Uithoorn?

Remine Alberts, gemeenteraadslid SP-AmsterdamAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.