Bijgewerkt: 28 november 2022

SP: Streep door verbreding A9 stapje dichterbij

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
02-03-2011

Het afblazen van de verbreding van de A9 is weer een stapje dichterbij gekomen na het raadsdebat van afgelopen maandag op 28 februari 2011. Het college heeft op 15 februari de overeenkomst over de verbreding en ondertunneling opengebroken. De gemeente gaat nu niet 100 miljoen euro uitgeven aan de tunnel.

Het standpunt van de SP is sinds de gemeenteraadsverkiezingen niet veranderd: geen gemeentegeld in het A9-project en geen verbreding van de snelweg zonder tunnel. De extra raadsvergadering is aangevraagd door PvdA, D66, GroenLinks en SP. Als het aan wethouder Raat (VVD)  had gelegen, had de gemeenteraad pas op 23 maart over het openbreken van het contract gesproken.

van erp Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Joep van Erp, fractievoorzitter van de SP-Amstelveen tijdens de raadsvergadering op 28 februari 2011


Over de manier, waarop het college de gemeenteraad – en dan met name de oppositie – niet betrekt bij de gang van zaken is de SP niet tevreden en de SP vindt, dat de collegepartijen de tunnelbelofte breken die zij nog niet eens één jaar geleden aan de kiezers hebben gedaan.

Geen gemeentegeld in het A9-project en geen verbreding van de snelweg zonder tunnel is  ons doel. Daarom steunde de SP de motie van PvdA, D66 en GroenLinks niet, om toch verder te gaan met het A9-project mits de 'businesscase' sluit. Dat zou betekenen, dat de snelweg toch verbreed wordt – wat wij niet willen – en dat de gemeente alsnog vele tientallen miljoenen kwijt zal zijn aan het project. De SP wil verder het Amstelgebied en de Poel groen houden. Ook mag de tunnel pas voorbij de Operabuurt boven de grond komen.

Elke stap, die wij kunnen zetten om dichter bij dit doel te komen zal de SP niet nalaten, of het nu samen met de oppositiepartijen is, of met de collegepartijen. De SP steunde, samen met de andere oppositiepartijen, een motie van VVD, BBA, CDA, CU en OCA om minder geld aan het A9-project te besteden. Ook is in de motie verwoord, dat verbreding zonder tunnel niet gewenst is. Daarmee komt de realisatie van ons verkiezingsprogramma een stapje dichterbij.

Hierbij kunt u de toespraak van de heer Van Erp van SP Amstelveen lezen, dat hij op 28 februari 2011 had voorgelezen in de raadzaal van de gemeente Amstelveen:

'De oppositie' in de gemeenteraad van Amstelveen vindt, dat de A9 onder de grond moet. Dit hebben we meerdere malen in de pers mogen vernemen. Dit naar aanleiding van het besluit van het Amstelveense college, dat de gemeente geen 100 miljoen euro wil steken in de tunnel.

Overigens dit in tegenstelling tot de beloften van veel partijen in de verkiezingscampagne. Met de oppositie werd de PvdA GL en D66 bedoeld Maar de oppositie in Amstelveen kent nóg een partij, de SP. Voor de duidelijkheid :

Het standpunt van de SP was en is nog steeds hetzelfde en duidelijk. Ten eerste: verbreding van de A9 is niet wenselijk en niet nodig. Investeer in OV en hanteer op de A9 een 80 km zone en met slim gebruik van spitsstroken en matrixborden. Zo voorkom je ook, dat straks Schultz de maximum snelheid gaat verhogen en dat er met 130 km door Amstelveen gereden gaat worden.

Ten tweede: als hetRijk toch besluit de snelweg te verbreden, en dit dus de gemeente Amstelveen door de strot wordt gedrukt, dan werkt de gemeente daar alléén aan mee, als de weg ondertunneld wordt.

Ten derde: dit is een Rijksproject, dus de gemeente betaalt geen cent aan de verbreding en de tunnel. Het tegengaan van geluidshinder en fijn stof is blijkbaar niet van belang voor de bewoners van de Opera buurt. In de plannen komt de tunnel midden in deze buurt naar boven.

Ten vierde: Mocht de tunnel aangelegd worden, dan komt de A9 komt pas voorbij de Operabuurt boven de grond. Elk besluit welke deze richting uit gaan zullen we ondersteunen en elk ander besluit zal de SP niet steunen.

De SP betreurt het, dat de raad niet betrokken is geweest bij het besluit van het college om het contract open te breken. Hiermee is de oppositie feitelijk buiten spel gezet. Het is daarom, dat de SP mede heeft gevraagd deze extra gemeenteraad in te lassen. In de pers en in de brief van 15 februari aan de raad Overeenkomst Stroomlijn Alternatief en in het debat van afgelopen donderdag bij monde van wethouder Raat stelt dit college de verbreding ter discussie. Alles bij elkaar reden genoeg om de raad te consulteren. Dit is niet gebeurd.

Eerste vraag is dan ook, waarom dit zo gebeurd is. Waarom is de wethouder niet eerst te rade gegaan bij deze raad alvorens overal te lopen roeptoeteren? Volgens de SP de was dat de enige juiste weg. De SP ondersteunt echter wel dit college om die 100 miljoen gemeentegeld van tafel te krijgen. Want deze 100 miljoen zal tot in de verre toekomst als een molensteen om de nek van Amstelveen hangen.

Primaire zorg van deze gemeente is nog altijd het op peil brengen en/of houden van de culturele voorzieningen onderwijsinstellingen, de veiligheid en de WMO ed. De gemeente Amstelveen is geen onderneming!! Met dit project neemt de gemeente een te groot risico. Met belastinggeld wordt dit risico genomen . Dat kan niet! Schoenmaker blijf u bij uw leest.

Als het Rijk zo nodig de A9 verbreed wil hebben, zal het rijk de risico's moeten dragen en niet de inwoners van Amstelveen! Geen gemeentegeld in de tunnel. En daarmee voorkomen we ook, dat de noordelijke oevers van de Poel en gedeelte van het Amstelland 'ontwikkeld' worden tot villawijken. (urban village) Het geld moet toch op enigerlei wijze terugverdiend gaan worden.

Voor de SP behoren deze gebieden beschermd te blijven als natuurgebied en voor iedereen toegankelijk. Dan nog aandacht voor de bewoners van het Oude Dorp. Het zal de mensen in het Oude Dorp veel pijn doen. Wij hebben meerdere keren met de bewoners gesproken, een aantal moest hun huis uit. Ze moesten vlug beslissen voor een woning in de nieuwe wijk in Bovenkerk die net gebouwd en klaar was. Nu blijkt dit allemaal niet nodig te zijn geweest. Hoe zullen zij zich voelen?

Nu nog de vraag: Wat wil het college wel: Alleen onderhandelen over de hoogte van de bijdrage?

Of: Verbreding met tunnel gefinancierd door rijk en provincie?

Of: Is verbreding zonder tunnel bepreekbaar voor dit college? Gezien het milieu eisen kan van de laatste optie geen sprake zijn! Wat is het uitgangspunt van dit college? Wat gaat de wethouder doen om er zorg voor te dragen, dat er geen wegverbreding van de A9 komt die tot nog meer overlast leidt voor de bewoners van Amstelveen?Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.