Bijgewerkt: 25 mei 2024

SP over het openbaar vervoer in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
20-07-2011

In Amstelveen dreigen belangrijke verslechteringen in het openbaar vervoer

SP stelt vragen over de betrokkenheid van het college bij de dienstregeling 2012 van het GVB en Connexxion

Openbaar vervoer is een belangrijke maatschappelijke voorziening. De regering bezuinigt echter op het stads- en streekvervoer. De Stadsregio Amsterdam bezuinigt ook op de bijdragen voor de Amsterdamse openbaar vervoerconcessies. Voor Amstelveen gaat het om de concessie Amsterdam (GVB) en de concessie Amstelland-Meerlanden (Connexxion).

In Amstelveen dreigen belangrijke verslechteringen in het openbaar vervoer. Over aanpassingen in de lijnvoering en dienstregeling voert het college van burgemeester en wethouders al geruime tijd overleggen met de vervoerbedrijven en naar wij aannemen ook met de Stadsregio.

Adriaans  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Patrick Adriaans, gemeenteraadslid SP-Amstelveen


Het verbaast de SP inhoudelijk in hoge mate, dat het college hier al die tijd de gemeenteraad niet over informeert. Daarnaast heeft het college formeel een actieve informatieplicht naar de gemeenteraad (artikel 169 lid 2 gemeentewet). Schijnbaar vindt dit college het niet belangrijk, hoe de gemeenteraad hier over denkt.

Straks worden de inwoners van Amstelveen en de gemeenteraad geconfronteerd met een definitief eindbeeld en is er geen tijd en zijn er geen mogelijkheden meer om zaken te verbeteren. De SP vind dat alles behalve wenselijk. Daarom heeft de SP de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W van Amstelveen:

1. Sinds welke datum is het college in gesprek met verschillende belanghebbenden over de dienstregeling 2012 en de dreigende bezuinigingen op het openbaar vervoer en de consequenties voor de inwoners Amstelveen?

2. Hoeveel overleggen zijn er sinds die datum geweest en met wie heeft het college overleggen gevoerd? Graag een lijstje met data en overlegpartners overleggen.

3. Hoeveel versies van concept-vervoerplannen (voorstellen voor lijnvoering en dienstregeling) zijn er inmiddels voorbijgekomen in de loop van 2011?

4. Wat is de inhoudelijke reactie van het college op deze voorstellen geweest? Graag de brieven en/of gesprekverslagen hiervan bijvoegen.

5. Vindt het college het belangrijk, dat adviezen over wijzigingen en bezuinigingsvoorstellen – die het college namens de gemeente Amstelveen aan de vervoerders verstrekt – op draagvlak in de Amstelveense gemeenteraad kunnen rekenen?

a. Zo ja, waaruit blijkt, dat u dat brede draagvlak nastreeft?

b. Zo nee, waarom laat u na de gemeenteraad te betrekken bij uw advisering aan de vervoerbedrijven?

6. De gemeentewet bepaalt, dat u een actieve informatieplicht naar de gemeenteraad heeft. Kunt u inhoudelijk uiteenzetten op welke manier u ten aanzien van het onderhavige onderwerp uitvoering geeft aan artikel 169 lid 2 van de gemeentewet?

7. Van welke concrete wijzigingen en verslechteringen – die van invloed zijn voor openbaar vervoerreizigers die in, vanuit en naar Amstelveen reizen – is sprake in de meest recente versies van de vervoerplannen van het GVB en Connexxion?

a. Van welke data zijn die meest recente vervoerplannen?

8. Wat zijn de volgende stappen in het proces?

9. Hoe gaat u in de komende maanden de gemeenteraad betrekken bij en informeren over wijzigingen en bezuinigingen op het openbaar vervoer in Amstelveen? Het betreft hier de bezuinigingen 2012 van de stadsregio en de dienstregeling 2012.

10. Hoe gaat u de komende jaren de gemeenteraad betrekken bij en informeren over wijzigingen en bezuinigingen op het openbaar vervoer in Amstelveen? Het betreft hier de bezuinigingsplannen vanaf 2013 van de stadsregio en de dienstregelingen 2013 e.v.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.