Bijgewerkt: 3 juli 2022

SP vragen over de stijgende kosten van de Jeugdzorg in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
10-02-2021

De SP-Amstelveen wil van het College B en W weten wat de resultaten zijn van de onderzoeken die het college heeft laten uitvoeren naar de stijgende kosten in de jeugdzorg. Het onderzoek wat klaar zou zijn eind 2020, maar dat de gemeenteraad nog steeds niet heeft gekregen van wethouder Frank Berkhout (D66).

Wil Roode: 'Het is goed dat de wethouder onderzoek laat doen naar stijgende kosten in de jeugdzorg. Dat wil de SP uiteraard ook. Maar dat ik nu als woordvoerder Jeugd moet gaan vragen, waarom de resultaten niet bekend zijn gemaakt zodat we niet weten wat de oorzaken zijn van de kostenstijging vindt de SP niet zo netjes. We hebben nota bene eind november 2020 nog een presentatie gekregen van de wethouder met een tijdschema, waarin staat dat in maart 2021 de aanbesteding al op TenderNed wordt geplaatst. De wethouder heeft de raad evenmin geïnformeerd over een mogelijke vertraging die de onderzoeken hebben opgelopen.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Wil Roode burgerraadslid van SP-Amstelveen


Het college wil nu zonder andere partners jeugdhulp gaan inkopen. Want samen met andere gemeenten zou te duur zijn. Dat kan, maar de SP weet niet eens welke onderzoeksvragen er zijn meegegeven door het college. Bijvoorbeeld of de toegang van de toename van trajectduur van toepassing is op alle jeugdigen die instromen of zijn er verschillen? Maar voor de SP is het veel belangrijker om te weten of de toename van jeugdhulpverlening te verklaren is door sociaaleconomische omstandigheden of door andere factoren.

Wil Roode: 'Omdat Amstelveen zelfstandig de jeugdzorg wil gaan inkopen gaat dit nogal wat geld kosten. Alleen al voor dit jaar 88.000 euro en jaarlijks nog eens 160.000 euro omdat er personeel aangetrokken moet worden. We willen als SP vinger aan de pols kunnen houden. Wij willen eerst de uitkomsten van de onderzoeken naar de kostenstijging in de jeugdzorg afwachten voordat er een drastische wijziging wordt doorgevoerd.'

Amstelveen, 7 februari 2021. Schriftelijke vragen conform art. 36 van het Regelement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Amstelveen.

Onderwerp: Inkoopprocedure specialistische Jeugdhulpverlening.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Marina Casadei gemeenteraadslid van de SP-Amstelveen


Inleiding

Het college checkt op regionaal niveau de grote gecontracteerde jeugd aanbieders (segment C) Zie hiervoor de collegebrief d.d. 10 november 2020 nr. Z20-077946. Als er aanbieders zijn, waarbij twijfels zijn over de winsten wordt er een verklaring gevraagd en als nodig vervolgstappen ondernomen zoals een materiële controle. Gebleken is dat er een aantal keer aanvullende acties richting aanbieders hebben plaatsgevonden. Het college heeft Significant opdracht gegeven onafhankelijk onderzoek te laten doen ten aanzien van de kostenstijging en hoe de populatie en de kosten die zich verhouden tot andere gemeenten. De resultaten zouden eind 2020 beschikbaar zijn. Op 26 november 2020 heeft de wethouder een presentatie gehouden voor commissieleden van Burgers & Samenleving ten aanzien van de hoofdlijnen van de inkoopprocedure specialistische jeugdhulp 2022. In dit plan wordt verwezen naar de uitkomsten van actuele onderzoeken, waarin onder meer het onderzoek van Significant. Het college is van plan de publicatie van de aanbesteding op TenderNed in maart 2021 te plaatsen.

Vragen

1) Welke aanbieders zijn aanleiding geweest voor onderzoek?

2) Heeft het college het rapport van Significant ontvangen? Zo ja, gaat het college deze onderzoeksresultaten per omgaande aan de raad sturen?

3) Welke andere actuele onderzoeken hebben plaatsgevonden? Kan de raad ook van deze onderzoeken de resultaten toegestuurd krijgen?

4) Zijn er ook andere controle middelen ingezet? Zo ja, welke middelen?

5) De SP verzoekt het college de ambtelijke uitwerking van de inkoopdocumenten ter inzage en controle te verstrekken. Wil het college ervoor zorgdragen dat dit zo spoedig mogelijk gebeurt?

6) Hoe ziet het programma van eisen eruit? Kan het college deze te verstrekken aan de raad?

7) De SP haar wil graag haar controlerende taken uitvoeren. Wil het college daarom ervoor zorgdragen dat alle gevraagde stukken uiterlijk vier weken voorafgaande aan mogelijke plaatsing op TenderNed verstrekt worden aan de raad?

Vriendelijke groet, Marina Casadei raadslid SP-Amstelveen, woordvoerder Cultuur, minimabeleid, onderwijs, zorg en WmoAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.