Bijgewerkt: 28 november 2021

SP wil de marktordening in de zorg herschikken

Nieuws -> Politiek

Bron: Centraal Planbureau
11-09-2015

De Socialistische Partij (SP) vraagt het Centraal Planbureau (CPB) om de economische effecten van een alternatief voor de financiering van het zorgstelsel te bepalen. De SP is ook voorstander van een herschikking van de marktordening in de zorg. Die plannen zijn geanalyseerd in de publicatie ‘Zorgkeuzes In Kaart’ en komen in deze CPB Notitie niet ter sprake.

Voorts is de partij voorstander van het terugdraaien van de Hervorming Langdurige Zorg en het ongedaan maken van de daarmee gepaard gaande besparingen van circa 3 miljard euro (MEV2015, p. 66). De vereiste stijging van de belasting- en premietarieven om deze besparing ongedaan te maken zijn niet in de onderhavige analyse verwerkt. Verder is gerekend met het voornemen van de partij om enkele pakketmaatregelen voor de curatieve zorg terug te draaien.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2012)

Emile Roemer (1962) is een politicus namens de Socialistische Partij is hij sinds 2006 lid van de Tweede Kamer. Sinds 2010 is hij de fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer


In deze CPB-Notitie presenteren we een zogenaamde ex-ante beleidsanalyse van het alternatief, wat wil zeggen, dat we verschillende (ex-post) economische effecten van het alternatief niet meenemen. Zo worden de arbeidsmarkeffecten van de varianten voor de belasting- en premieheffing buiten beschouwing gelaten, waarbij we wel kwalitatieve opmerkingen maken over het effect op de werkgelegenheid en de (ex-post) belastinginkomsten. Lees het rapport: SP-alternatief voor de financiering van de zorg (pdf 10 pagina’s)

De belangrijkste veranderingen volgens de SP:

-De zorgtoeslag wordt afgeschaft, het budget gaat als rijksbijdrage naar de Zvw en wordt gebruikt ter verlaging van de nieuwe inkomensafhankelijke ziektekostenpremie.

-De rijksbijdrage in verband met kinderpremies blijft gehandhaafd op het niveau van CEP2014.

-De nominale premie wordt 150 euro per volwassene per jaar en is bedoeld ter dekking van de uitvoeringskosten van verzekeraars.4 Hierdoor is de nieuwe ziektekostenpremie niet geheel inkomensafhankelijk.

-Voor de heffing van de bestaande inkomensafhankelijke bijdrage (iab) en van de nieuwe inkomensafhankelijke ziektekostenpremie geldt geen (maximale) premiegrens meer.

-Voor de heffing van de nieuwe inkomensafhankelijke premie geldt een franchise ter hoogte van het wettelijk minimumloon (wml).

-Het eigen risico wordt afgeschaft.

-Het basispakket wordt uitgebreid met fysiotherapie, tandzorg en GGZ, waarbij de verminderde aanspraken op deze drie vormen van zorg worden teruggedraaid.

-Het gaat om fysiotherapie voor zover doorverwezen door de arts en tandzorg conform het huidige pakket voor kinderen in het basispakket. De uitbreiding van het basispakket leidt tot hogere Zvw-premies en tot lagere premies voor aanvullende verzekeringen c.q. minder eigen betalingen. De Zvw-uitgaven en premies stijgen met 2,5 mld. De private uitgaven aan zorg dalen met 1,8 mld euro.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS