Bijgewerkt: 30 november 2021

Samen voor Amstelveen!

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
14-11-2014

Toespraak van Esther Veenboer, fractievoorzitter van PvdA-Amstelveen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 12 november 2014 in Amstelveen:

'Zo gingen wij afgelopen maart van dit jaar de verkiezingen in, met als speerpunten Wonen, Zorg en Participatie, maar verloren wij stemmen. Samen voor Amstelveen ! Zo stelden wij ons na de verkiezingen op, constructief en bereid om verantwoording te dragen.

Samen voor Amstelveen ! Zo namen wij zitting in het huidige college en hebben we samen met de coalitiepartijen die verantwoordelijkheid op ons genomen om mee te helpen aan het realiseren van onze speerpunten. Vandaag beschouwen we, de huidige stand van zaken in Amstelveen, het eerste half jaar van dit college, en het financiële kader voor de komende jaren.

De PvdA is van mening, dat het huidige college voortvarend en doortastend van start is gegaan. Voorbereidingen op de nieuwe zorgtaken zijn voltooid. De raad is daar, waar mogelijk steeds geïnformeerd en er is veel informatie gedeeld. We kijken dan ook gespannen maar met vertrouwen uit naar het leer en transformatie jaar 2015. Maar er zijn ook zaken waar we kritisch moeten zijn. Daar kom ik in de loop van mijn betoog over te spreken.

In de zorg zal zelfredzaamheid en zelfstandigheid gestimuleerd worden. Daar is wel iets voor nodig. Een participatiesamenleving is een samenleving, waar in iedereen meedoet en meetelt! Zelfredzaamheid betekent voor de PvdA dan ook niet zoek het zelf maar uit. Dat er extra aandacht voor mantelzorgers is zijn wij content mee. Erkenning voor wat je doet en bijdraagt is belangrijk voor mantelzorgers en vrijwilligers! Bij de uitvoering moeten we in het aankomende leer en transitiejaar kritisch zijn en blijven. Voortdurend blijven beschouwen, of een voorziening participatie bevorderend is!

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Esther Veenboer, fractievoorzitter van PvdA-Amstelveen tijdens haar toespraak


Een kritisch punt is, dat mijn fractie al meerdere malen heeft gevraagd om inzicht in het aantal GR dat is aangegaan ihkv het sociaal domein. Evenals de democratische legitimatie, nl afspraken maken met Raad over momenten en wijzen van controle die de Raad hierop heeft. Echt een tekortkoming! De motie die de VVD daarover indient dienen wij om die reden mede in. Maar daar, waar de overheid zich terugtrekt, stapt de samenleving niet altijd in. Ook daar moeten we alert op zijn.

Daarnaast ligt de focus nu nog erg op sociale participatie, voor meepraten, de politieke participatie is nog te weinig aandacht. Om te meten, of we ons beleid succesvol is en te kunnen sturen op de effecten moeten we goed weten, of de ingekochte zorg ook daadwerkelijk het welbevinden verhoogd. Dit zou de PvdA graag terug zien in rapportages. Zoals ik al eerder aangaf is het een risico, dat daar waar de overheid zich terugtrekt de samenleving niet altijd instapt.

Uilenstede is zo’n zorgenkindje. Omdat Griffioen niet aan de subsidievoorwaarden voldeed en (nog geen ombuiging in denkwijze laat zien) ook nog eens over een paar jaar verdwijnt was het intrekken van de subsidie in de WMO nota begrijpelijk. Maar ook op Uilenstede moeten we inzetten op sociale samenhang. We zullen daarover een motie indien, samen met D66, CDA en de SP. Motie “sociale samenhang in Uilenstede “ Met betrekking tot de jeugdhulp is het college op tijd met contracteren en organisatie. Onze wethouder geeft ook eerlijk aan, dat het ontbreken van een exact beeld om hoeveel jeugd in Amstelveen het gaat, er spanning zou kunnen ontstaan. Over de crisisopvang in de jeugd maakt de PvdA zich daarom zorgen. Dit zijn taken die de gemeente nog nooit heeft uitgevoerd. Recent onderzoek toont aan, dat de eerste 48 uur en de crisisplannen de eerste 4 wekengoed geregeld zijn, maar dat er aanleiding is om aan te nemen dat er bij afschaling naar de reguliere zorg een grote kans is op recidive. Dit kan mogelijk en lacune zijn.

Iets wat we ten tijde van het vaststellen van de nota nog niet hebben voorzien. Ik wilde daar eerst een motie over indienen, maar heb besloten deze motie aan te houden en eerst de vraag aan de wethouder te stellen. Heeft u dit probleem in het vizier, wat kunt u er aan doen, wat gaat u er aan doen? De PvdA vindt in deze onzekere tijd het verstandig dat er financiële buffers zijn opgenomen en dat er voorzichtig wordt omgegaan met de algemene reserve. Eerst analyse, eerst de feiten, dan pas nieuw beleid.

 Dit college geeft prioriteit aan fietsers en voetgangers en werkt hard aan deze verkeersstructuur; Maar Wethouder, ik weet nog wel een paar plekken, waar de verkeersinrichting beter kan, of beter aangegeven kan worden. Bij het gereedkomen van de nieuwbouw van verschillende basisscholen in de komende periode verwacht ik, dat voor de opening de verkeerssituatie goed is bekeken en zodanig is ingericht, dat het leidt tot het meest veilige gedrag.

Met betrekking tot het onderwijs zal worden ingezet op hoogbegaafden en excellente leerlingen. Voor de PvdA betekent, dat excellenten op alle opleidingsniveau’s. Hier komen naast de hoogbegaafde toekomstige professoren, ook de beste automonteurs, kapsters van school en alles wat daar tussen zit. Dit college zet zich in om het studentencomplex Uilenstede om te vormen tot een moderne campus met alle noodzakelijke en wenselijke voorzieningen. De PvdA wenst het college alle wijsheid en steun toe daar, waar het gaat om contacten met Rijk en Schiphol aangaande LIB. Daar pleitten wij voor in ons verkiezingsprogramma.

Dit college zet in op een vernieuwende woonvisie die helemaal aansluit bij bovenstaande. De PvdA wil graag ruimte maken voor verduurzaming en duurzame plannen bij woningbouw. De Pvda zet in op doorstroming van de woningmarkt, en vraagt dit college dan ook echt zich in te zetten op het realiseren van niet te dure huur en koopwoningen. De sociale woningvoorraad is op peil, het probleem zit in de doorstroming. Daarom roepen we het college op om deze voorraad actief op peil te houden, maar ook de woningen bewoonbaar te houden (er is veel achterstallig, Amstelveen onwaardig onderhoud).

De PvdA maakt zich wel zorgen om de wachtlijsten voor sociale huurwoningen. De PvdA roept dit college op om niet weg te lopen voor deze problematiek. Zoal wij in ons verkiezingsprogramma aan de orde stelden, zal de gemeente de regie nemen in een open en brede maatschappelijke discussie, leidend tot een nieuwe gedragen toekomstvisie op de ontwikkeling van Amstelveen en de Amstelveense gemeenschap. De PvdA zal inzetten op verjonging van de bevolking, aandacht voor internationalisering van de bevolking, moderne vormen van werkgelegenheid, ZZP-ers, nieuwe gewenste woonvormen en openbaar vervoer dat daarbij hoort.

Het Stadshart moet binnen die huidige contouren ook kunnen ontwikkelen, maar passen binnen die visie op de stad. Samen werken aan de toekomst, financiën op orde, zorg gegarandeerd, betaalbaar bewoonbaar en mooi duurzaam Amstelveen. De PvdA heeft vertrouwen in dit college en zal zich kritisch en constructief blijven opstellen.

Samen voor Amstelveen.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS