Bijgewerkt: 4 maart 2024

Schriftelijke vragen over toenemende geluidoverlast Schiphol

Nieuws -> Politiek

Bron: GL / D66-Amstelveen
14-02-2012

Geacht College,

Vorige week ontving Amstelveen een bedrag van 5 miljoen euro van de Stichting Leefomgeving Schiphol, die projecten subsidieert die de leefbaarheid in het gebied rond de luchthaven verbeteren. Dit heuglijke feit is een rechtstreeks gevolg van de afspraken over de groei van Schiphol en de leefbaarheid in de regio, gemaakt aan de zogenaamde Alderstafel.

Tegelijkertijd krijgen wij meer en meer verontrustende signalen dat van andere afspraken gemaakt aan de Alderstafel bitter weinig terecht komt. En vliegtuigoverlast is nog steeds een van de grootste klachten van Amstelveners. Wij waarderen dan ook, dat u dhr. Alders heeft uitgenodigd voor een bijeenkomst met de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur.

Ter voorbereiding van die bijeenkomst stellen wij u namens de fracties van GroenLinksnks en D66 de onderstaande vragen ex art 33 Gemeentewet. Uit recente cijfers, o.a. van BAS blijkt, dat in 2011 op de Buitenveldertbaan 30% meer gevlogen werd, dan in het jaar 2010. Dit is bovendien ruim 60 % meer dan de prognose van 27.000 vluchten bij totaal 450.000 vluchten op heel Schiphol zoals in 2008 aan de Alderstafel afgesproken.

Het percentage vluchten op de Buitenveldertbaan van het totaal aantal vluchten op Schiphol neemt vanaf van 2007 steeds maar toe: van 7% in 2007 naar in 2011 al weer 10%. Dit is overigens bij de andere banen niet het geval. Wij kunnen ons niet voorstellen, dat deze langjarige stijgende trend steeds opnieuw het gevolg is van incidentele oorzaken, zoals baanonderhoud of weersomstandigheden.

van Wijnen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Tessa van Wijnen, raadslid van GroenLinks-Amstelveen


Dit stijgende percentage is bovendien niet in overeenstemming met het feit, dat de Buitenveldertbaan de minst preferente baan zou moeten zijn. De vereniging Behoud Leefmilieu Regio Schiphol (BLRS), waarin 17 regio Platforms zijn vertegenwoordigd, heeft bovendien een analyse gemaakt van het preferente vliegen (Vliegen Volgens Afspraak - WA). Deze analyse laat zien, dat ruim 40% van de tijd onterecht een 2e start- of landingsbaan werd bijgezet.

1. Kunt u aangeven, waarom volgens u in de afgelopen jaren stelselmatig meer gevlogen is op de Buitenveldertbaan en de afspraken gemaakt aan de Alderstafel over juist vermindering van het aantal vluchten op de Buitenveldertbaan dus bij lange na niet nagekomen worden?

2. Kunt u aangeven in hoeverre u het niet nakomen van de gemaakte afspraken aan de Alderstafel over vermindering van het aantal vluchten op de Buitenveldertbaan en zelfs duidelijk waarneembare tegengestelde trend van stijging van het aantal vluchten acceptabel acht?

3. Kunt u aangeven welke acties u in de afgelopen jaren ondernomen heeft naar aanleiding van de cijfers over het toenemende baangebruik van de Buitenveldertbaan en het niet nakomen van de afspraken van de Alderstafel op dit punt?

4. Kunt u met in achtneming van het voorgaande aangeven in hoeverre u het experiment Vliegen Volgens Afspraak (WA) op dit moment succesvol acht?

Ook vragen wij uw aandacht voor het verschil tussen het berekenen van vliegtuigoverlast en het meten van vliegtuigoverlast. Amstelveen beheert al sinds 1992 twee meetposten van Luistervink: één bij Uilenstede en één in Amstelveen-Zuid: Parlevinker. NOMOS (Lochard) is het geluidsmeetsysteem van Schiphol. Luistervink is het onafhankelijk meetsysteem van Geluidsconsult BV, dat samenwerkt met het grote geluidbureau DGMR.

Twee onafhankelijke onderzoeken (van RIVM en de Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid) tonen aan, dat nauwkeurig meten tegenwoordig goed kan en dat Luistervink aanzienlijk beter presteert dan het meetsysteem van Schiphol (NOMOS oftewel Lochard) op de volgende punten: betrouwbaarder, functioneler, goedkoper, sneller toepasbaar en onafhankelijk. Een goede zaak dus, dat Amstelveen gebruik maakt van dit Luistervink-systeem.

hendriksen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Lex Hendriksen, raadslid van D66-Amstelveen


Reeds in juni 2010 verzocht de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur aan de verantwoordelijk wethouder om de meetrapportages van Luistervink/Geluidconsult over 2009 en 2010 beschikbaar te stellen aan de commissie en op de gemeentelijke website. Om voor ons onverklaarbare reden wacht de wethouder hier nog steeds mee!

Amstelveen ging ooit tot aanschaf van de Meetpunten over,  omdat het Rijk slechts geluid berekent via een zeer ontoegankelijke rekenformule waarover veel te doen is. Luistervink/Geluidconsult meet sinds 2007 structureel hogere waarden dan berekende uitkomsten, zelfs overschrijdingen van de grenswaarden in de handhavingspunten. Het verschil tussen meten en berekenen lijkt dus elk jaar groter te worden en begint volgens onze fracties zeer onrustbarende vormen aan te nemen.

Als voor de handhaving alleen nog gebruik gemaakt zou worden van de berekeningen zou dat voor Amstelveen zeer negatieve consequenties kunnen hebben. Juist daarom vinden wij het onbegrijpelijk, dat de wethouder niet veel meer gebruik maakt van de instrumenten die hij in handen heeft en zich op basis daarvan zeer kritisch opstelt t. a. v. de voorgestelde handhavingsmethodiek op basis van slechts berekeningen.

5. In hoeverre onderschrijft u de conclusies van de genoemde onafhankelijke onderzoeken, dat het Luistervink systeem betrouwbaarder, functioneler, goedkoper, sneller toepasbaar en onafhankelijk is ten opzicht van het NOMOS systeem van Schiphol?

6. Kunt u aangeven, waarom u de meetrapportages van Geluidconsult van 2009 en 2010 nog steeds niet gepubliceerd heeft op de gemeentelijke website? En wanneer gaat u de meetrapportages van 2009, 2010 en 2011 nu wel publiceren?

7. In hoeverre deelt u onze zorgen over het verschil tussen de meetgegevens en de berekeningen over geluidoverlast?

8. In hoeverre bent u het met ons eens, dat de meetgegevens van Luistervink de beste basis vormen voor handhaving van de afspraken t.a.v. vliegtuiglawaai?

9. In hoeverre bent u bereid om aan de Alderstafel op basis van het verschil tussen meten en berekenen aan te dringen op een grondige evaluatie van de voorgestelde handhavingssystematiek?

10. In hoeverre bent u van plan en in staat om voldoende ambtelijke en bestuurlijk capaciteit beschikbaar te maken om deze problematiek in het vervolg prioritaire aandacht te geven en er daadwerkelijk bovenop te zitten, (zodat we bijvoorbeeld voorkomen dat er periodes van maanden zitten tussen het signaleren van de noodzaak van een gesprek met LVNL en het daadwerkelijke gesprek)?

Met vriendelijke groet, namens de fractie van GroenLinks-Amstelveen, Tessa van Wijnen en namens de fractie van D66-Amstelveen, Lex Hendriksen

Luistervink-systeem?

Monitorsysteem 'Luistervink' is een automatisch werkend onbemand 1-microfoon monitorstation voor vliegtuiglawaai, dat is ontwikkeld door OMEGAM en voortgezet en verbeterd door Geluidconsult b.v.

Het maakt gebruik van enkele geavanceerde meettechnieken om het vliegtuiglawaai onder alle weersomstandigheden zo zuiver mogelijk te meten, zonder ongewenste andere geluiden mee te meten. De meetresultaten geven de geluidsbelasting per maand en per jaar in Kosteneenheden, Lden en LAeq aan. Door de combinatie van microfoonhuis en het Groningse geluidsherkenningsmodel behoort de Luistervink 2004 tot de meest geavanceerde en nauwkeurigste meetinstallaties.

Lden= De Lden (Engels: Level day-evening-night) is een maat om de geluidsbelasting door omgevingslawaai uit te drukken. Met ingang van 2004 werd het gebruik van de Lden in alle Europese landen verplicht. Dit hing samen met de implementatie van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai.

LAeq= Equivalent A-weighted Level. In deze geluidmaat zijn over een periode variërende geluidniveaus gemiddeld tot één waarde. Het gemiddelde geluidsniveau over lange tijd wordt vaak weergegeven als een equivalente waarde, de LAeq. Maar ook de geluidshinder heeft geen evenredige relatie met dit equivalente niveau. Bij hogere niveaus wordt de hinder sterker, dan je op grond van een lineair verband met het equivalent niveau zou verwachten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.