Bijgewerkt: 25 mei 2024

Sloopvergunning voor 34 woningen in Amstelveen?

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
29-06-2011

Het college van B en W van Amstelveen nodigt in een brief de bewoners aan de Jan Lievensweg en Graaf Aelbrechtlaan uit voor een informatieve inloopbijeenkomst op 7  juli 2011. In dezelfde brief deelt B en W de bewoners mede, dat het college van B en W instemt met het voorstel van Woongroep Holland om 34 (senioren)woningen te slopen aan de Jan Lievensweg en de Graaf Aelbrechtlaan. Deze beslissing is genomen op basis van een onderzoek gedaan door WGH en door een quick scan welke door B EN W  is uitgevoerd.

Of hiermee daadwerkelijk een sloopvergunning is afgegeven is onduidelijk. Evenmin is duidelijk op welke gronden deze beslissing is genomen. Deze informatie is echter van groot belang voor de belanghebbende, die eventueel bezwaar willen maken tegen de sloopvergunning.

Sloop Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Joep van Erp, fractievoorzitter van SP-Amstelveen


De SP verzoekt daarom B en W  het onderzoek van WGH en de quick-scan van B en W  in de openbaarheid te brengen. Hiervoor heeft de SP vragen gesteld aan het college van B en W . (Zie voor deze vragen de bijlage)

WGH heeft de betrokken bewoners beloofd voor deze zomer een bezoek te brengen om ze te informeren. Deze belofte is de WGH helaas niet nagekomen. De SP benadrukt nogmaals, dat het hier gaat om een kwetsbare groep mensen en betreurt de handelswijze van de WGH.

Met de sloop van deze 34 woningen zal het bestand sociale huurwoningen worden aangetast. Dit komt niet overeen met de het collegeprogramma. In het collegeprogramma wordt beloofd de kernvoorraad op peil te houden.


Betreft: schriftelijke vragen, ex art. 33 van het RvO, van de SP over het verlenen van een vergunning om 34 woningen te slopen aan de Graaf Aelbrechtlaan en Jan Lievensweg.

Amstelveen, 29-06-2011.

Aan het college van B en W van Amstelveen,

Inleiding:

In uw brief van 27 juni (Z-2010/046342) aan de bewoners aan de Jan Lievensweg en Graaf Aelbrechtlaan, waarin u de bewoners uitnodigt voor een inloopbijeenkomst op 7  juli a.s. deelt u de bewoners mede dat het college van B en W instemt met het voorstel van Woongroep Holland om 34 woningen te slopen aan de Jan Lievensweg en de Graaf Aelbrechtlaan. Deze beslissing is genomen op basis van een onderzoek gedaan door de WGH en door een quick scan door u uitgevoerd.

Sloop Amstelveen
(Foto SP-Amstelveen - 2011)

Een woning, dat op de slooplijst van Woongroep Holland staat


De volgende vragen:

Kunt u per omgaande aan de raadsleden van Amstelveen doen toekomen:

1. Quick scan onderzoek, waarop u uw beslissing heeft gebaseerd?

2. Onderzoek van de WGH, waarop de WGH haar voorstel voor sloop heeft gebaseerd?

3. Is er voor de sloop een vergunning afgegeven?

Zo ja,

3.a. Kunt u per omgaande deze aan de raadsleden doen toekomen?

3.b. Wanneer en waar is deze sloopvergunning gepubliceerd?

3.c. Heeft u de belanghebbenden op de hoogte gebracht dat er de mogelijkheid bestaat  bezwaar te maken tegen deze sloopvergunning?

Zo nee,

3.d. Wanneer wordt deze sloopvergunning afgegeven en openbaar gemaakt?

4. Bent u op de hoogte van het feit, dat de meeste bewoners van deze woningen op hoge leeftijd zijn en niet in het bezit zijn van een auto?

5. Bent u net als de SP van mening dat u of WGH voor deze bewoners het vervoer moet regelen en bekostigen van hun woonadres naar het gemeentehuis en vice versa op 7 juli, zodat iedereen de mogelijkheid krijgt deze informatieavond te kunnen bijwonen? Woongroep Holland heeft immers eerder beloofd de mensen thuis te bezoeken en te informeren.

6. Zo nee, waarom niet?

7. Houden u en WGH er rekening mee dat de meeste betrokken bewoners niet beschikken over en overweg kunnen met internet?

7.a. Zo ja, waaruit blijkt dat?

7.b. Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet, SP-fractie, Joep van Erp.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.