Bijgewerkt: 30 november 2021

Standpunt Amstelveense politiek over uitbreiding van de A9

Nieuws -> Politiek

Bron: Amstelveense politieke partijen
11-05-2012

Een brief van de Amstelveense fracties van PvdA; CDA; VVD; GroenLinks en D66 van de Amstelveense Gemeenteraad aan de voorzitster van de Tweede Kamer en de vaste Kamercommissie IM.

raadzaal Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De raadzaal van de gemeente Amstelveen in het raadhuis


Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal

(in afschrift aan alle politieke partijen)

Geachte mevrouw de voorzitter,

De voorgenomen verbreding van de A9, in combinatie met de aanleg van een tunnel, houdt de gemoederen bestuurlijk en in onze stad nog volop bezig. Zoals bekend, heeft het huidige college van Amstelveen het standpunt ingenomen, dat de eerder toegezegde  100 miljoen voor een tunnel bij een verbreding van de A9 door de bebouwde kom van Amstelveen beslist niet haalbaar is. Wij steunen dat standpunt volledig.

Wij maken ons echter grote zorgen, dat dit zou kunnen betekenen, dat Amstelveen geconfronteerd wordt met een verbreding zonder tunnel. Vanuit milieu- en leefbaarheidsoogpunt kan en mag daar in onze absoluut geen sprake van zijn. Wij stellen ons al langer op het standpunt ‘geen verbreding zonder tunnel’.

In geval de overheid geen geld kan, of wil uittrekken voor een ondertunnelde verbrede A9 doen wij een klemmende oproep aan alle verantwoordelijken om de verbreding van de A9 op het trajectdeel door Amstelveen voorlopig geheel te schrappen met tegelijkertijd een extra investering in verbetering van het openbaar vervoer.

Wij zijn er van overtuigd, dat deze oplossing de mobiliteitsproblematiek ook zal wegnemen, tegen lagere kosten, met veel minder overlast voor bewoners en bedrijfsleven en in plaats van méér, juist tot minder milieu- en leefbaarheidsproblemen zal leiden. Graag lichten wij in deze brief deze klemmende oproep toe.

Ten eerste de onmogelijkheid van Amstelveen om de eerdere gedane toezegging voor een bijdrage van 100 miljoen na te komen. Dit bedrag blijkt primair onmogelijk op te brengen, gezien de door het ministerie veranderde opzet van de tunnel en de aan en afvoerwegen, waardoor de verdiencapaciteit zeer sterk negatief beïnvloed wordt.

Daarnaast speelt vanzelfsprekend de economische crisis met als gevolg een teruglopende grondexploitatie een cruciale rol. Een middelgrote stad als Amstelveen kan een dergelijk financieel risico nu niet dragen. Het ministerie dreigt nu echter de weg wel te gaan verbreden, maar dan om de kosten te drukken, bovengronds te laten lopen, of in een half verdiepte open tunnelbak. Wij achten dit een zeer onwenselijke oplossing.

Steeds meer medisch onderzoek toont aan, dat de gezondheid van de bevolking sterk verslechtert binnen een straal rond een snelweg. Niet alleen wonen er Amstelveners direct langs de snelweg, er staat in Amstelveen zelfs een aantal scholen pal naast deze snelweg. Uit wetenschappelijks studies blijkt de ontwikkeling van de longen bij kinderen, wonend, of naar school gaand, naast een snelweg veel slechter te zijn met alle gezondheidsproblemen op latere leeftijd. 

Bij volwassenen neemt de kans op vormen van dementie toe bij het wonen dichtbij een snelweg. Dit zijn nog maar enkele negatieve gevolgen van zo’n snelweg dwars door een stad, naast anderen zoals geluid- en stankoverlast. Steeds blijkt weer, dat de levensverwachting sterk achteruitgaat rond een snelweg.

Ook vanuit financieel perspectief achten wij een bovengrondse verbreding een slechte oplossing. De congestie op het trajectdeel door Amstelveen wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de slechte doorstroming op de knooppunten Holendrecht (A2/A9) en Badhoevedorp (A4/A9). Een financiële investering in het aanpakken van die knooppunten lijkt ons een verstandige investering.

Maar de benodigde investering voor de verbreding van de A9 door Amstelveen lijkt in een tijd van sterk teruglopende overheidsfinanciën en de noodzaak voor forse bezuinigingen een weinig steekhoudende. Het zou veel logischer zijn, de schaarse middelen te investeren in de verbetering van het openbaar vervoer op dit traject, dat druk weg zou kunnen nemen op het gehele wegverbinding tussen Schiphol en Almere.

Bijvoorbeeld kan hier gedacht worden aan een vorm van lightrailvervoer tussen Almere en Schiphol via Amsterdam Z.O. en Amstelveen. Dit zal het aantal auto’s op de A9 aanmerkelijk kunnen verminderen, zodat een verbreding niet nodig zal blijken. Zo nodig kan met zeer simpele en weinig investering vragende maatregelen als een spitsstrook in combinatie met een verlaging van de maximum snelheid nog verdere positieve effecten op de doorstroming behaald kunnen worden.

En tenslotte achten wij het ook vanuit economisch perspectief zinvol om de verbreding van de A9 voorlopig geheel te schrappen. Zowel het lokaal als regionaal bedrijfsleven heeft haar zorg uitgesproken over de overlast die de vele geplande wegwerkzaamheden in onze regio met zich mee zullen brengen.

De bereikbaarheid van bijvoorbeeld Schiphol, de Bloemenveiling en het Stadshart Amstelveen zullen sterk verslechteren in de periode, waarin al deze wegwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Het nu schrappen van de verbreding van de A9 zou ook in dat licht een oplossing bieden.

Wij hopen met deze brief vanuit ons standpunt ‘geen verbreding zonder tunnel’ u nieuw perspectief te hebben geboden hoe bij de komende formatie

(1) een belangrijke financiële besparing gerealiseerd kan worden,

(2) een bestuurlijk hoofdpijndossier van tafel gehaald kan worden,

(3) toename van milieu- en leefbaarheidproblematiek in Amstelveen ten gevolge van bovengrondse verbreding voorkomen kan worden,

(4) bereikbaarheidsproblemen ten gevolge van langdurige wegwerkzaamheden voorkomen kunnen worden,

(5) een zinvolle impuls gegeven kan worden aan alternatieven voor automobiliteit op de as Schiphol-Almere en

(6) de mobiliteitsproblematiek zo effectief en efficiënt aangepakt kan worden. Wij rekenen op uw steun voor deze aanpak.

Dolf Veenboer, namens PvdA Amstelveen

Sander Mager, namens GroenLinks Amstelveen

Kees Noomen, namens VVD Amstelveen

Ben Jonker, namens CDA Amstelveen

Rien Alink, namens D66 AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS