Bijgewerkt: 2 december 2021

Toespraak van Frank Berkhout fractievoorzitter van D66-Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
13-11-2014

Frank Berkhout, fractievoorzitter van D66-Amstelveen sprak op 12 november 2014 de leden van de gemeenteraad toe:

'Voorzitter, geachte leden van de Raad, leden van het college, luisteraars thuis. Het gaat op een aantal punten de goede kant op met Amstelveen. En nee, dat is niet alleen, omdat D66 is toegetreden tot het college van Burgemeester en Wethouders, maar omdat het écht langzaam beter gaat. Beter met onze economie, met de lokale woningmarkt en met het op orde brengen van onze gemeentelijke financiën. In de begroting en het uitvoeringsprogramma staan veel nieuwe initiatieven.

Voor 2015 en 2016 is er een sluitende begroting, maar voor 2017 en verder is dit niet het geval. Het had het college gesierd wanneer naast duidelijkheid over de nieuwe initiatieven ook over de noodzakelijke bezuinigingen al meer duidelijk zou zijn. Ik begrijp, dat u daar meer tijd voor nodig heeft. Bij de kadernota 2016 moet deze duidelijkheid wat ons betreft er echt zijn. Aan de reorganisatie van het fysieke domein en de slepende tekorten bij de bouwleges is te zien, dat het veel tijd kost om ombuigingen echt te realiseren. Kan de Wethouder Financiën ingaan op de vraag, hoe hij het meerjarenperspectief ziet voor de gemeente? Is hij het met ons eens dat het meerjarenbeeld ons dwingt om ook in deze periode nog flinke financiële keuzes te maken?

Er moet veel gebeuren de komende jaren. Op het sociaal domein staat de gemeente voor een zeer grote opgave. Er zal veel energie gaan zitten in het goed uitvoeren van deze verantwoordelijkheid die door het Rijk bij gemeenten is neergelegd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Frank Berkhout, fractievoorzitter van D66-Amstelveen tijdens zijn toespraak


Daar is in de voorgaande raadsvergadering uitvoerig bij stil gestaan. Het goed inrichten en beheersen van deze transitie zal al een prestatie van formaat zijn, die wij niet onderschatten Deze coalitie kiest ervoor de noodzakelijke zorg voor mensen die het nodig hebben te garanderen De transitie in het sociale domein is wat D66 betreft een uitgelezen kans om toekomstbestendigheid in de zorg voor kwetsbare Amstelveners ook op langere termijn te waarborgen.

Voorzitter,

Op een aantal belangrijke punten vinden wij, dat het anders moet in Amstelveen. Dat vinden wij omdat wij zorgen hebben over de kwaliteit, of omdat dat de gewenste verbetering uitblijft. Op deze, soms lang lopende dossiers willen we het beleid hervormen en het anders doen. Daar hebben wij op hoofdlijnen afspraken over gemaakt in het collegeakkoord en die zien wij in het college uitvoeringsprogramma terug.

Ik loop de belangrijkste 3 veranderingen met u langs:

l. Meer aandacht en structureel geld voor onderwijs

2. Hervormen van het beleid voor werk en inkomen

3. Een verandering in houding en werkwijze binnen het raadhuis.

De oplettende luisteraar herkent hier direct onze verkiezingsslogan: Meer banen, minder regels en beter onderwijs, in en dat is, inderdaad, geen toeval.

Voorzitter, het zal niemand verbazen, dat wij blij zijn met de extra, STRUCTURELE, middelen voor onderwijs. Wij vinden goed onderwijs één van de belangrijkste zaken in een mensenleven. Onderwijs bepaalt mede wat voor werknemer, vader of buurman hij later wordt. Goed onderwijs hangt voor D66 onlosmakelijk samen met een goede arbeidsmarkt en een goedlopende economie. Goed onderwijs is een kwestie van lange adem. Of het nu om schoolgebouwen, of om de kwaliteit van onze leraren gaat, daar is blijvende aandacht voor nodig. Wij kunnen onze scholen helpen door bijvoorbeeld op het gebied van techniek, of ICT weer een vakleerkracht voor de klas te krijgen. De gemeente kan daarin faciliteren, zodat scholen dat niet allemaal zelf hoeven regelen. Ook extra aandacht voor voorschoolse educatie voor kinderen van expats helpt bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op basisscholen.

Wij vinden het jammer, dat de gelden voor het onderwijs in het voorstel zijn gefaseerd. En toch daag ik de wethouder uit om snel met voorstellen te komen en een vliegende start te maken met de uitvoering. Wij zijn blij, dat de Wethouder de besteding van dit geld samen met de leraren en de scholen gaat bepalen. Want elke school is verschillend.

De D66 fractie vindt het wel belangrijk, dat zoveel mogelijk van dit geld in het klaslokaal terechtkomt. Nu lijkt het in de plannen, of er vooral een coördinator wordt aangesteld. Kan de wethouder daarop ingaan? Voorzitter, het tweede belangrijke thema is de hervormingen bij werk en inkomen. Het hebben van een aantrekkelijk vestigingsklimaat, voldoende werkgelegenheid en een goede bereikbaarheid is belangrijk voor Amstelveen. Daar hoort een goed functionerende arbeidsmarkt bij.

Een arbeidsmarkt met goed opgeleide medewerkers en een systeem, dat mensen stimuleert te gaan werken en NIET een systeem, dat dit belemmert. Ook hier geldt, dat wij gaan voor oplossing op langere termijn. Wij geloven, dat mensen uiteindelijk beter af zijn met een betaalde baan, dan in een uitkering. Wij willen, dat het college de herijking van het minimabeleid voortvarend oppakt. Dat er meer aandacht komt voor het verkleinen van de armoedeval en dat zij werk gaat maken van de ambitie om mensen aan het werk te helpen.

D66 wil het lokale vestigingsklimaat verbeteren door Amstelveens sterke punten goed uit te dragen en te focussen op die markten, waarop wij het verschil werkelijk kunnen maken. Onze Citymarketing gericht inzetten. Daarin past dat wij bedrijven opzoeken en hen verleiden zich hier te vestigen. Daarin werken we samen in de regio, maar hebben we ook onze zeker onze eigen accenten. Ons mooie groen is, naast ons internationaal karakter, een unique sellingpoint, dat we meer moeten uitbuiten. Daarin moeten wij blijvend investeren. Daarom stellen wij door middel van een motie voor om het zwakke punt in het juryrapport van de Entente Florale aan te pakken en werk te maken van groene gebouwen in het Stadshart.

Voorzitter. Ik kom tot mijn derde punt: minder regels. Deze tijd vraagt om een andere werkwijze en om meer ruimte voor burgers, bedrijven en instellingen. Dat betekent niet, dat we alle regels moeten afschaffen. Maar wel een deel daarvan. Maar bovenal pleiten wij voor het afschaffen van het woord PRECEDENTWERKING in dit huis. Het verhoudt zich slecht met het woord MAATWERK, dat hier in deze raad zo vaak valt. Het gaat ons om een andere houding en een ander gedrag van de overheid.

Deze moet zich wérkelijk faciliterend opstellen ten opzichte van de Amstelvener. Vertrouwen geven en ook de regie soms uit handen durven geven. Dat betekent soms ook risico nemen En daarin ligt een grote uitdaging voor ons allemaal. Want de overheid kan niet alle maatschappelijke problemen oplossen en voor iedereen zorgen. De tijd van door de overheid maakbare samenleving is voorbij. Deze tijd vraagt om een andere overheid. Een overheid die zich vaker gelijkwaardig opstelt aan burgers. Die inkooprelaties aangaat. Die investeert in de basisvoorzieningen, zoals goed onderwijs. Maar die ook van burgers vraagt een bijdrage te leveren.

Voorzitter. D66 ziet de komende periode met vertrouwen tegemoet. Wij willen onze ambities met dit college waarmaken en nodigen ook de andere raadsfracties uit om constructief met dit college mee te denken en samen te werken om deze stad goed te besturen. Op voor ons belangrijke thema's ben ik ingegaan: Meer banen, minder regels en beter onderwijs.

Daarmee doe ik andere onderwerpen te kort. Dat betekent niet dat deze niet belangrijk zijn, maar wel dat mijn spreektijd eindig is. Bijvoorbeeld Duurzaamheid, het verminderen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het streven naar een energie-neutrale stad zijn voor D66 belangrijke punten. Daarom dienen wij de motie van CDA en GroenLinks mee in om het uitvoeringsprogramma hierop aan te scherpen. Ook zijn wij een warm pleitbezorger van de culturele voorzieningen en de vele evenementen in het Stadshart én het Oude Dorp. De wethouder heeft een herziening van de cultuurnota aangekondigd. Wij denken daar uiteraard graag over mee.

En tot slot voorzitter, Bestuurlijke Vernieuwing. Bij ons ligt die nota alweer een tijdje onder in de la, maar nu de VVD er over begint, kan ik natuurlijk niet achterblijven. Wij steunen de motie van de VVD van harte om tot een heroverweging van onze samenwerkingsverbanden te komen. Voor D66 is het essentieel, dat wij straks een duidelijke verantwoording afleggen over de behaalde  resultaten van dit college. Niet alleen aan de Raad, maar vooral ook aan de bevolking. Dat doen we wat ons betreft ruim, voordat men weer het stemhokje in moet. Wij zijn blij met de toezeggingen die het college op dit punt in de commissie heeft gedaan.

Voorzitter, dat was mijn betoog. Ik heb nog één onderwerp, waar ik nog iets over wil zeggen en dan lees ik het dictum van de motie nog voor. In april 2013 heeft de raad een motie aangenomen om te stoppen met gebruik van RoundUp. Voor een alternatieve manier van onkruidbestrijding zijn extra financiële middelen nodig. Deze extra middelen zijn in de begroting 2015 komen te vervallen. In berichtgeving op de gemeentelijke website en in een interview op RTVA maakte de wethouder het de afgelopen week helder dat hij ook in 2015 nog doorgaat met het gebruik van RoundUp. Dit leidt bij mij tot de volgende 3 vragen:

l. Kan de wethouder aangeven in hoeverre hij de motie 'stoppen met Roundup' heeft uitgevoerd en welke punten nog openstaan?

2. Kan de wethouder aangeven, waarom de jaarschijf 2015 is komen te vervallen?

3. Hoe denkt hij de motie verder uit te voeren?

Ik vind het geen juiste gang van zaken, wanneer de Raad een beleidswijziging, of de wijze waarop met een motie wordt afgedaan moet afleiden uit een getallenreeks in de begroting. Mijn fractie vindt, dat u dat op een andere manier had moeten doen, door bijvoorbeeld een raadsbrief te zenden waarin u dit uitlegt. Ik wil u verzoeken dat alsnog op korte termijn te doen en voorgaande vragen daarin mee te nemen. Daarnaast wil ik de wethouder vragen om aan de commissie RWN (van januari) een afbouwplan voor het gebruik van Round up te doen toekomen. Voorzitter, rest mij nog het dictum van de motie over verticaal groen voor te lezen:

Roept het college op:

- De bestuurlijke aandacht voor het aanbrengen van meer verticaal groen ook uit te breiden naar de jaren 2016, 2017 & 2018;

- Een visie en aanpak voor het stimuleren van verticaal groen en groene daken in Amstelveen op te stellen en deze ter bespreking aan te bieden aan de commissie;

- Bijzondere aandacht te laten uitgaan naar het aanbrengen van groen op het Stadsplein (hierbij valt te denken aan verticaal groen op de bibliotheek en de gemeentelijke gebouwen aan de Cultuurstrip en groene daken op de bovengrondse parkeerhuisjes).

Dank u wel.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS