Bijgewerkt: 28 november 2021

Toespraak van Jacqueline Koops fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: Jacqueline Koops
13-11-2014

Toespraak van Jacqueline Koops fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 12 november 2014 in Amstelveen:

'Voorzitter,

2015 wordt een belangrijk jaar. Gemeenten staan voor grote veranderingen, vanaf 1 januari krijgen we er zware taken bij op het gebied van Jeugd, ondersteuning en participatie. De vorige raadsvergadering hebben we deer uitgebreid stilgestaan bij Wmo en jeugd. De volgende vergadering zal zich richten op de decentralisatie van de participatie cq werk. Kortom, met z'n allen zijn we hard aan het werk om dat alles te realiseren. Meer dan ooit krijgen we grote zorgtaken voor kwetsbare mensen erbij. Kwetsbare mensen, ze zijn er in alle soorten en maten.

Het opkomen voor deze mensen is voor de ChristenUnie een Bijbels principe. Overal in de Bijbel, van voor tot achter, wordt opgeroepen om recht te betrachten aan kwetsbaren, zoals vreemdelingen, wezen en weduwen, in die tijd waren, dat de meest kwetsbare groepen, aangezien vreemdelingen vaak slaven werden behandeld. Ook wezen en weduwen hadden geen rechtspositie en geen vast inkomen. De Bijbel geeft daaromtrent vele voorschriften om hun positie te versterken. Slaven bijvoorbeeld. Zij moesten elk jubeljaar worden vrijgelaten. Voor die tijd zeer radicaal.

In onze tijd natuurlijk ondenkbaar, dat er überhaupt slaven waren. Hier hebben we de slavernij 150 jaar geleden afgeschaft. Is alles dan nu zo goed geregeld in ons land? Nee, er zijn mensen onder ons, die geen rechten hebben. Geen bed, geen bad en geen brood. We veroordelen ze tot criminaliteit, of tot uiterste wanhoop. Over 150 jaar kijken we terug en denken bij onszelf: hoe konden we dat doen. Ik heb het nu natuurlijk over uitgeprocedeerde asielzoekers die niet terug kunnen naar het land van herkomst. De ChristenUnie zal daarover straks een motie indienen, samen met GroenLinks en de SP. Het gaat erom, dat uitgeprocedeerde asielzoekers iig een bed voor de nacht, en brood voor overdag hebben. Aansluiten bij de voorzieningen die wij nu hebben voor dak- en thuislozen lijkt het meest pragmatisch. Ze zijn immers ook dak- en thuisloos. Op verzoek van D66 is de motie beperkt tot uitgeprocedeerde asielzoekers die niet terug kunnen naar land van herkomst. Dus niet-willers krijgen vooralsnog geen opvang.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Jacqueline Koops, fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen spreekt de leden van de gemeenteraad toe


Om nog even in het sociale domein te blijven hangen, we moeten oppassen, dat we ons ambitieniveau in het sociale domein niet verliezen. Eerst waren het grote kansen en uitdagingen om alles anders te gaan doen. Het zou n echte transitie worden. Maar die transitie kwam steeds meer op de achtergrond. Nu zijn we al blij als we zorgcontinuiteit hebben. 2015 wordt dus ook het jaar van innoveren en experimenteren, de vinger aan de pols houden, monitoren, bijsturen.

Er valt nog veel meer te zeggen over het sociale domein, maar voorzitter, ik wil de discussie van de vorige raadsvergadering niet overnieuw doen. Nog een enkele vraag die dan niet de Wmo of jeugd betreft: hoe staat het met de peuterspeelzalen? Voorzitter, dat woord mag ik eigenlijk niet zeggen, ze zouden immers volgens GroenLinks niet meer bestaan, maar ja, ik breng nog steeds elke ochtend mijn zoontje naar de peuterspeelzaal! Als ik zeg, kom ik breng je naar je'peuterprogramma', weet mijn zoontje niet wat ik bedoel. Hoe lopen de peuterprogramma's? En ook de VVE en Opstapje en Opstap, we zullen meer nodig hebben dan taaiverbetering van de leidsters, ik vraag me af of we dit überhaupt nodig hebben. Kan het geld, dat we hiervoor van het Rijk krijgen dan ingezet worden voor andere zaken die de VVE betreffen? Bijvoorbeeld meer samen met ouders doen, of de doorgaande leerlijn verstevigen? Of de realisering, evaluatie en borging van doelstellingen in de VVE? En hoe zijn de vordering ter zake laaggeletterdheid?

Ik stap over op financiën

De ChristenUnie staat voor een sluitende begroting. We moeten elk jaar zorgen voor een evenwicht tussen inkomsten en uitgaven: een reëel sluitende begroting is dan ook de norm. Dat is ook de voorbeeldfunctie die we hebben naar onze burgers. Dit jaar ligt er geen sluitende begroting, maar toch wordt structureel tot twee miljoen uitgetrokken voor nieuw beleid. Terwijl de bezuinigingen, vooral op dit raadhuis niet mals zijn. Het bedrijfsrestaurant wordt gesloten. Wat dan? De medewerkers moeten om hun werk goed te doen, goed gefaciliteerd worden. Voorzitter, dat vinden wij een moeilijk zaak. Er worden andere keuzes gemaakt dan de ChristenUnie zou doen. Er wordt nu elk jaar 500.000 euro verstrekt aan scholen om hun kwaliteit op te krikken. Was het dan zo slecht gesteld met de kwaliteit van die scholen? En gaat het dan helpen? Bijvoorbeeld de uitbreiding van lesuren leidt niet an zich voor een hogere kwaliteit. Vraagtekens dus.

Wat verder financiën betreft: De ChristenUnie wil best meewerken aan bezuinigingen, maar stelt wel een paar grenzen:

- die posten die rechtstreeks te maken hebben met het lenigen van de nood van individuele burgers moeten zoveel mogelijk buiten schot blijven; en - als het gaat om kerntaken van de overheid, zoals veiligheid, is terughoudendheid bij het terugbrengen van het budget op zijn plaats. Voorzitter, daar bent u het vast mee eens.

De ChristenUnie vindt, dat met name bespaard kan worden op projecten die voor de Amstelveense samenleving niet van direct belang zijn of waarvoor de overheid geen primaire verantwoordelijkheid heeft. Wat wij zoveel mogelijk willen beperken is: de subsidiëring van organisaties en activiteiten die ook met privaat geld kunnen worden bekostigd;

En dan denkt de Christenunie óók aan cultuur, private financiering daarvan werkt goed, kijk naar de VS. Binnenkort presenteert wethouder Veeningen het nieuwe cultuurbeleid en dan zullen we verder inhoudelijk met elkaar hierover discussiëren. De gemeente heeft een aantal belangrijke kerntaken, zoals veiligheid, maatschappelijke ondersteuning, ruimtelijke ordening en afvalinzameling. Ook bij die taken vinden wij het belangrijk om zoveel mogelijk samenwerking met de samenleving (burgers, bedrijven, organisaties, kerken, scholen enz.) te zoeken.

Wij hechten er ook aan, dat door ons gesubsidieerde instellingen dit ook doen. Dus de samenwerking met de maatschappij, vrijwilligers, het netwerk, zoeken. Het is voor ons dan ook niet te pruimen dat Vita door de wethouder op de vingers is getikt, in feite omdat zij geld overhielden door de inzet van vrijwilligers. Onbegrijpelijk. Eens, maar nooit weer. Instelingen die hetzelfde presteren met minder

financiële middelen zouden wij juist op eea wijze moeten belonen. Nu heb je de perverse prikkel dat potjes "moeten" worden opgemaakt, "want anders krijgen we volgend jaar minder geld". Dat is ongewenst.

De ChristenUnie wil investeren in de kracht van de samenleving. De ontwikkeling moet zijn: minder overheid, meer samenleving. Maar dan wel op een nette manier. De perikelen rondom het Noorddamcentrum verdienen zeker geen schoonheidsprijs. Met het mes op de keel moet daar een bewonersinitiatiefgroep in elkaar worden gezet. Als die big er niet komt, krijgen ze geen geld voor sociale samenhang. Omgekeerde wereld, het beleid is juist andersom. Laat dat ook lx maar niet meer, zijn.

De ChristenUnie pleit er ook voor, dat alleen evenementen plaatsvinden die een draagvlak hebben bij 50% van de omwonenden. Dat geldt met name heel sterk voor Serious Request: omwonenden zullen daar veel last van hebben en daarom is een draagvlak bij hen erg belangrijk. Als er geen voldoende draagvlak is, kan het evenement, hoe goed ook, niet doorgaan.

Dan nog even enkele grote dossiers. De A9. Nut en noodzaak van de verbreding staan wat de ChristenUnie betreft nog steeds ter discussie. Eerst de knelpunten A4/A9 oplossen en dan bekijken, of verbreding nog nodig is. De ChristenUnie pleit vanwege de volksgezondheid (80 km per uur op de Amstelveense A9 leidt tot 2,5 x minder uitstoot van fijn stof en CO2 dan bij 100 km per uur) voor een maximale snelheid van 80 km per uur. Dat zal niemand hier zijn ontgaan.;-) Een gezamenlijke actie vd voltallige raad, bijv een gezamenlijke brief naar de Minister, zou een goed idee zijn.

De ChristenUnie is n echte fietspartij. Wij komen op voor de belangen van fietsers. Wij willen een goed netwerk van geasfalteerde fietsroutes. Daarbij hoort een goed onderhoud van de fietspaden door de gemeente. We zeiden het al in de commissie. De wethouder is naar eigen zeggen daar heel druk mee, dus we wachten het resultaat met spanning af.

De ChristenUnie pleit voor een woningmarktbeleid, waarin onder de regie van de gemeente samen met de woningcorporaties en andere huiseigenaren een beleid wordt ontwikkeld, waarbij de wachtlijsten eindelijk veel korter zullen gaan worden. Daar is een goed doorstromingsbeleid voor nodig. Het college gaat verder op die ingeslagen weg en wij hopen, dat er deze periode eindelijk eens goede resultaten worden bereikt.

We komen tot een einde. Er valt zoveel te zeggen, maar dan wordt het misschien maar saai. Nog 1 ding. Een klein ding, maar bij sommigen grote irritatie veroorzakend. U denkt natuurlijk meteen aan hondenpoep op straat en speelveldjes... Nou, goed zo, een goed politicus weet wat met stip op nummer 1 irritatie staat. Maar wij krijgen ook klachten van Amstelveners over de plastic afvalinzameling. Bij herhaling zelfs. Blijkbaar zijn er bewoners die al dagen van tevoren hun zakken met plastic buiten hangen. College, kunt u daar iets aan doen? Voorzitter, met al deze onderwerpen van groot naar klein, sluit ik af. Eerste termijn dan he.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS