Bijgewerkt: 27 november 2021

Toespraak van Jan-Willem Groot, fractievoorzitter van CDA-Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: Jan-Willem Groot
13-11-2014

Toespraak van Jan-Willem Groot, fractievoorzitter van CDA-Amstelveen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 12 november 2014 in Amstelveen:

'Mevrouw de voorzitter,

Het jaar is nog niet ten einde, maar als we terugkijken was het voor Amstelveen een bewogen jaar. Hoogtepunt was de vreugdevolle Koningsdag in Amstelveen, dieptepunt was de vliegramp met de MH17, waarbij ook Amstelveense slachtoffers vielen te betreuren. Wij hebben veel respect voor de opvang van de nabestaanden, zowel hier in Amstelveen als landelijk. De nationale herdenking van afgelopen maandag in de RAI was wederom zeer waardig.

Voor ons ligt de begroting 2015 en het uitvoeringsprogramma van het nieuwe college. Hieruit blijkt, dat er gelukkig in Amstelveen nog veel mogelijk is om te realiseren. Het is goed om te beseffen, dat we hier mogen leven in een mooie gemeente met prima voorzieningen. Veel mensen hebben die luxe niet. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Graag wil ik een aantal onderwerpen met u de revue laten passeren.

Woningbouw

Het CDA vindt het van belang, dat de woningbouw in Amstelveen zich richt op de middeninkomens en de senioren. Daar zit de grote vraag. We zijn blij dat het college zich daarbij de actualisatie van de woonvisie ook op richt. De woningmarkt herstelt zich in Amsterdam en Amstelveen en we zien dat de projecten met een goed product en een goede prijs/kwaliteitsverhouding het heel goed doen. Zowel het project aan de Startbaan van Dura Vermeer als op Tulpenburg van Trebbe zijn zwaar overtekend. Dat betekent dat de vraag naar deze prijsklassen nog steeds groot is. De vraag naar middeldure huur blijft ook hoog, het aanbod daarentegen blijft daarbij achter. Hier liggen dus veel kansen voor komende woningbouwprojecten, ook bij de herbestemming van kantoren.

Maar er komen ook nieuwe uitdagingen op ons pad: zoals de nieuwe huisvestingswet in 2015 en de ontwikkelingen bij de woningcorporatie Eigen Haard. En het is van groot belang om de gevolgen van het LIB te beperken om te voorkomen, dat de regio niet op slot gaat. Wij steunen het college van harte in deze lobby. Het bouwen voor senioren en woonzorg units is een hot item, maar deze woningen moeten ook daadwerkelijk conform de wensen van de doelgroep gebouwd worden. Afgelopen jaren was de woningbouwproductie in Amstelveen hoog, hopelijk kunnen we dat vol houden.

Bij de kadernota hebben wij een motie ingediend en aangehouden die het college opriep om werk te maken van de Middenwaard en de Scheg. Dat zijn bepaald geen makkelijke projecten, maar het is goed om te zien, dat het college hiermee aan de slag is met verschillende marktpartijen. We praten hier in potentie over 900 woningen de komende jaren. Wij zullen daarom ook de motie bij deze intrekken, aangezien zij al uitgevoerd wordt. Reactivering van de motie kan altijd nog mocht dat nodig blijken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Jan-Willem Groot, fractievoorzitter van CDA-Amstelveen: 'Grote uitdaging voor de komende jaren zal zijn de decentralisaties in de zorg. Er is al veel over gesproken in de raad en in B en S. Meest ingrijpende is waarschijnlijk de hervorming van de langdurige zorg'


Onderwijs

De bouw van de scholen gaat onverminderd door. De laatste jaren heeft Amstelveen veel geld geïnvesteerd in de nieuwbouw van scholen. Vanuit de opbrengsten van de grondexploitaties zijn er veel mooie projecten gerealiseerd. Het college stelt dat met de dotatie van € 7 min het programma onderwijshuisvesting sluit. Wij vragen ons af, of dat laatste nu wel klopt. Het college stelt namelijk zelf voor, dat besluitvorming over de huisvesting van het HWC begin volgend jaar moet plaats vinden.

Ik heb in de commissie hier ook expliciet aandacht voor gevraagd, maar geen antwoord op gekregen. Per 1-1-2015 verandert de wetgeving voor het PO wel maar niet voor het VO. Dat betekent, dat er een PM post is met een groot vraagteken. We zijn benieuwd naar de discussie volgend jaar.

Daarnaast wil het college 500 k investeren in het onderwijs. Dat is veel geld. Natuurlijk zijn wij ook voor investeringen in onderwijs, goed onderwijs is van groot belang voor nu en voor de toekomst. Maar het blijft veel geld. En we missen een goede analyse. Wat wilt u nu precies verbeteren en waarom kiest u voor deze oplossingen? Welk resultaat wordt nu beoogd? Grootste gedeelte van de 500k gaat naar ambtenaren, of coördinatoren. 70K gaat naar meer cultuur en langere lestijden. De vraag is, welk probleem u daar nu precies mee oplost. En kunnen de scholen deze extra druk goed opvangen? Zijn dat echt de belangrijkste zaken die verbeterd moeten worden? Waarom niet extra geld naar voorschoolse educatie bijvoorbeeld.

We zijn het helemaal eens met uw keuze om te investeren in de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. In dat kader denken wij, dat het heel verstandig is als er veel aandacht gaat naar onderwijs in de techniek en de technologie. Je zou het niet verwachten maar de voorspelling is, dat op de 10 geschoolde werknemers er in de toekomst 4 in de techniek zouden moeten werken a.g.v. de veranderende economie, terwijl dat er nu slechts 2,5 op de 10 zijn.

Maar waarom investeert u dan 90K in ambtenaren en coördinatoren? Het CDA zou dit liever besteden in de klas, aan onderwijs dus en echt uitgegeven aan beter aansluiten van onderwijs op arbeidsmarkt. Wij hebben eerder al een ambachtsschool voorgesteld. Deze zou goed zijn om het tekort aan vaklieden te verminderen. Een ander mooi voorbeeld is het technasium in Hoofddorp. Deze is op het niveau van de HAVO en is een groot succes. Wellicht, dat we in Amstelveen ook een technasium op HAVO-niveau kunnen bewerkstelligen.

Wij verwachten, dat u in ieder geval elk jaar de resultaten laat zien van de investeringen en dat deze resultaten worden besproken in de commissie B en S. Wel vinden we het goed, dat de Zwaluw gesteund wordt vanuit deze 500k. De Zwaluw is een belangrijke voorziening voor Nes. Hierbij blijft het belangrijk, dat de bereikbaarheid van Nes (via o.a. het pontje) goed blijft, zodat het aantal leerlingen op de school voldoende blijft. En wij prijzen het college, dat zij onze inzet om maatschappelijke stages te ondersteunen heeft overgenomen. Uit onderzoek blijkt, dat 30% van de leerlingen die meedoen in enige vorm vrijwilliger blijven.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is net als goed onderwijs ook voor een ieder van belang, niet alleen voor nu maar ook voor de toekomst. Duurzame energie, energiebesparing en milieu ontbreken nu echter in het UP. De wethouder heeft gelijk als hij stelt, dat er al veel gebeurt en dat er veel in de steigers staat. Hij heeft ook de ambitie beaamd in de pers, dat Amstelveen er naar streeft om in 2040 energieneutraal te zijn. Dat is een prima insteek en een goed doel om naar toe te werken. Dan is het ook goed om op zijn minst dat traject jaarlijks te monitoren. Dan wordt ook duidelijk, of we meer subsidie moeten aanboren, of meer moeten samenwerken met het bedrijfsleven. Wij dienen daarom samen met GL en D66 een motie hiervoor in.

Burgerparticipatie

Wij zijn blij met de ontwikkelingen rondom de bewoners initiatiefgroepen. Dat geldt ook voor de toezegging van de wethouder in de commissie dat Bovenkerk ook geld krijgt voor een BIG als de plannen concreet zijn.

Verschillende keren is er gesproken over het Griffioen en de sociale samenhang op Uilenstede. Wij begrijpen, dat het proces vanuit het Griffioen niet handig is verlopen. Dat neemt niet weg, dat het uiteindelijk om de inhoud moet gaan. Het Griffioen is een belangrijke voorziening voor de sociale samenhang in Amstelveen, waar veel gebruik van wordt gemaakt. Per jaar zijn er veel betalende bezoekers, zowel voor de cursussen als voor het theater. Daarnaast ontvangt het Griffioen scholen voor culturele activiteiten. Wij dienen daarom samen met PvdA een motie in om de sociale samenhang op Uilenstede te versterken.

Het college stelt voor om een gemeentelijke informatie desk voorziening in het Stadshart te openen. Dat kan een goede ontwikkeling worden, de overheid komt daarmee dichter bij de burger. Wij zijn benieuwd naar de vorderingen op dit punt. En nog meer naar de resultaten volgend jaar.

De zorg

Grote uitdaging voor de komende jaren zal zijn de decentralisaties in de zorg. Er is al veel over gesproken in de raad en in B en S. Meest ingrijpende is waarschijnlijk de hervorming van de langdurige zorg. Wat betreft de financiën weet niemand zeker waar we op uitkomen. Opvallend is dat veel gemeenten juist extra geld reserveren bovenop de gelden die zij krijgen vanuit het Rijk. Amstelveen doet het precies andersom en houdt geld in op het totale budget. En dat, terwijl Amstelveen qua vergrijzing voorop loopt in Nederland.

Anders gezegd, geld voor de zorg wordt niet in zijn geheel voor de zorg bestemd, terwijl het wel vaak om kwetsbare mensen gaat.

Of is het zo, dat Amstelveen veel efficiënter gaat werken dan wel anders gaat inkopen. De gemeente heeft de taak om grondig te onderzoeken, of de zorgvrager de zorg nodig heeft en of de overheid, dat dan vervolgens moet betalen. De eerste rechtszaak in Nederland over de huishoudelijke hulp is al aangespannen. De gemeente Dantumadeel, wie kent het niet?, heeft de primeur. Hoe dat precies gaat lopen is nog onzeker. Kortom veel vragen blijven boven de markt hangen.

Veiligheid

Veiligheid is een groot goed. Wij steunen de inzet van de burgemeester zowel in haar acties als in haar communicatie over deze acties. Wij zijn voor de extra investeringen in veiligheid en vinden bijvoorbeeld de 50K voor mobiele camera's een goed plan. Volop inzet op inbraakpreventie blijft hoognodig. Goed, dat de joodse instellingen goed beveiligd worden. M.a.w. veiligheid in brede zin vinden wij van groot belang, waar continue aan gewerkt moet worden.

Mevrouw de Voorzitter,

Concluderend kunnen we stellen, dat Amstelveen een gemeente is om trots op te zijn. Een prima woonklimaat met uitstekende voorzieningen. Een gemeente, waar het goed is om te werken, te recreëren en te wonen. Een gemeente die goede investeringen ook verdient om zo dit woonklimaat op peil te houden.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS