Bijgewerkt: 28 november 2021

Toespraak van Joep van Erp, fractievoorzitter van SP-Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: Joep van Erp
13-11-2014

Toespraak van Joep van Erp, fractievoorzitter van SP-Amstelveen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 12 november 2014 in Amstelveen:

'Programmabegroting-Collegeprogramma-tarieven

De Begroting en het college programma staat in het teken van:

1 Versobering binnen de ambtelijke organisatie.

2 Gevolgen Vastgoed crisis

3 Bezuinigingen uit Den Haag

a bezuiniging gemeentefonds. Dus het geld wat het Rijk jaarlijks uitkeert aan de gemeente .

b bezuinigingen op het gebied van de zorg. Gedeelte van de zorgtaken gaan naar de gemeente maar we krijgen er veel minder geld voor. Zogenaamde 3D. Deze decentralisatie is in eerste plaats een bezuinigingsmaatregel van het kabinet VVD en PvdA! Met steun van D66. Het is een keiharde aanval op de sociale zekerheid en de werkgelegenheid in de zorg. Met als dekmantel wij brengen de zorg dichter bij de mensen brengen.

Het laatste gedeelte steunt de SP. Maar we zullen niet meewerken om de zorg minder toegankelijk te maken en werkgelegenheid af te breken. Kwaliteit moet gewaarborgd zijn. Maar de gemeente Amstelveen gaat hier gewoon in mee. Dat hebben we gezien. Geld van de WMO verdwijnt in de algemene reserve en kan op deze manier ingezet worden om de A9 te verbreden en de Amstelveenlijn aan te leggen! En zo wordt de algemene reserve wat opgepoetst.

Op 1 oktober is er in de raad een besluit genomen over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning nieuwe stijl, waarin een deel van de centralisatie geregeld wordt. De SP heeft kritische kanttekeningen gemaakt bij de collegeplannen voor de WMO. Zo zetten wij vraagtekens bij de beoogde signaleringsfunctie van de sociale teams. En wij hebben een pleidooi gehouden om de buffer te vergroten om eventuele tegenvallers op e vangen. Maar het college maakt de beweging andersom. Inmiddels is 1.1 miljoen vanuit de WMO pot verdwenen in de algemene reserve. De SP betreurt het ontbreken van de basistarieven in de WMO. Dit om medewerkers in de zorg te beschermen en kwaliteit te waarborgen in de zorg.

Participatiewet

De gemeenteraad moet dit onderwerp nog bespreken in december, maar er is reeds het besluit genomen om mensen met een arbeidshandicap niet langer te laten instromen bij de sociale werkplaatsen. Het is de bedoeling dat als is vastgesteld, dat mensen een bepaalde arbeidshandicap hebben zij naar werk worden bemiddeld bij een reguliere werkgever. De gemeente Amstelveen is zo’n werkgever.

Nu heeft de gemeente wel gezegd, dat degenen die nu onder contract staan bij de sociale werkplaats van AM-groep en werken bij de gemeente volgend jaar (2015) hun werk gewoon kunnen voortzetten. Maar uitstroom zal niet meer worden aangevuld. De SP is van mening, dat de gemeente de mensen van de AM-groep die nu de werkzaamheden voor de gemeente verrichten te zijner tijd zélf in  dienst te nemen. Ooit wilde de overheid bedrijven verplichten om minimaal 5% mensen met een arbeidshandicap in dienst te hebben. Dat is later teruggedraaid, maar de SP hanteert dit percentage nog steeds. Vandaar, dat de SP de gemeente oproept om het goede voorbeeld te geven door zichzelf  ook deze norm op te leggen.  Dit doen we middels het amendement :“Amstelveen geeft het goede voorbeeld”. Vraag aan de wethouder is, of het college bereid is voor de gemeentelijke organisatie een norm op vast te leggen voor het aantal arbeidsplaatsen binnen de gemeente welke bezet worden door mensen met een arbeidsbeperking.

Wat de subsidies betreft in het sociale domein

SP maakt zich zorgen over de manier waarop er een verschuiving plaats van subsidie naar inkoop. Ten eerste het vertroebelt het beeld. Omdat niet duidelijk was welke subsidies omgezet zouden gaan worden naar aanbesteding, of inkoop. Nu we op het laatste moment het overzicht hebben gekregen heb ik nog wel een aantal vragen voor de wethouder:

1 Wie neemt de werkzaamheden van Stichting Spirit en St. Vita en Welzijn over daar, waar het gaat over preventieve jeugdzorg ter bevordering van veiligheid en gezondheidszorg? En als deze taken door niemand word overgenomen waar kunne mensen dan terecht?

2 Dezelfde vraag op het gebied van aanvragers van WWZ/WMO? Deze subsidie gaat ook verdwijnen?

3 En dezelfde vraag voor Vita en Welzijn meldpunt zorg en overlast AM?

Griffioen:

In de plannen van het college zou de subsidie voor de Griffioen teruggebracht worden naar 0. SP vindt echter, dat de Griffioen een rol kan spelen in het tot stand komen van nieuwe initiatieven in de buurt Uilenstede daar, waar het gaat om de sociale samenhang. Nu al is de Griffioen een ontmoetingsplek. Maak hier gebruik van de komende jaren om nieuwe initiatieven te ontplooien in de wijk. SP dient daarom mede de motie in: Sociale samenhang in Uilenstede.

Woningbouw

De SP maakt zich grote zorgen over het woningbouw beleid van dit college. Of beter gezegd het ontbreken hiervan. Op gebied van de sociale woningbouw komt het college niet verder dan we doen hier verder niets aan, we hebben sociale woningen genoeg. Waar het college aan voorbij gaat is het feit, dat een groot deel van de mensen die een woning met zorgvoorzieningen nodig heeft, huurt in het sociale segment. Vraag aan het college is, waarom zij hiervoor geen beleid willen ontwikkelen en hierin eventueel ook andere partners wil betrekken dan alleen Eigen Haard? In het amendement: “Sociale woonservices zones” verzoeken wij het college om hier nadrukkelijk beleid voor te ontwikkelen.

Monopolist Eigen Haard gaat haar Eigen Gang!

Zoals onlangs bleek in de Acacialaan. Als voldongen feit worden de bewoners medegedeeld, dat hun woningen gesloopt wordt. Ik merk hierbij op, dat de voorgenomen sloop aan de J. Lievensweg en de G. Aelbrechtlaan nog altijd niet zijn uitgevoerd. De toenmalige bewoners zijn echter wel geherhuisvest. Vaak tegen de zin van de bewoners en niet nodig. Blijkbaar heeft EH de gemeente niet meer nodig en bepalen ze zelf wanneer er gesloopt gaat worden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Joep van Erp, fractievoorzitter van SP-Amstelveen: 'De SP maakt zich grote zorgen over het woningbouw beleid van dit college. Of beter gezegd het ontbreken hiervan. Op gebied van de sociale woningbouw komt het college niet verder dan we doen hier verder niets aan'


Vragen aan het college:

1 Welke rol speelt de gemeente bij voorgenomen sloopplannen van EH?

2 Welk beleid hanteert u in deze, maw wat zijn uw normen bij de voorgenomen sloop van sociale huurwoningen?

De SP is nog altijd van mening, dat de beloofde sociale huurwoningen gebouwd moeten gaan worden aan de Carmenlaan. Als Eigen Haard dat niet wil doen, zal het college een andere partners moeten gaan onderhandelen. Vraag aan de wethouder: Liggen er bouwplannen in het verschiet aan de Carmenlaan?

Samenwerkingsverbanden:

Steeds meer invloed geeft de gemeenteraad uit handen door samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere gemeenten in de regio. Op gebied van bijvoorbeeld veiligheid, gezondheidszorg, woningbouw, of openbaarvervoer. Er is niks mis met samenwerken met de regio maar daarmee geeft de gemeenteraad ook zijn directe zeggenschap weg. Wij gemeenteraad, zijn in eerste plaats gekozen als volksvertegenwoordiger in Amstelveen en inwoners van Amstelveen moeten ons aan kunnen spreken over de zaken die zich hier in Amstelveen afspelen. Wij zijn geen regiovertegenwoordiger! De democratische controle op het bestuur is versnipperd en voor de burger nauwelijks te overzien. En het “Het Amstelveense belang” raakt steeds meer op de achtergrond.

Wij dienen daarom mede de motie in Lappendeken om meer duidelijkheid te krijgen over de samenwerkingsverbanden. Een voorbeeld van een samenwerkingsverband, waar de SP niet op zit te wachten. Het college ziet het als een speerpunt om het Expatcentrum te ondersteunen met € 35.000. Een regionaal gebeuren, waar vooral grote bedrijven van profiteren en waarvan niet duidelijk is, wat nu de precieze voordelen zijn voor de gemeente Amstelveen. Weer zo’n vaag regionaal samenwerkingsverband. Wat de SP betreft kunnen we deze middelen beter besteden.

Met Beslispunt negen probeert het college premature reserves te bestemmen zonder duidelijk risico analyse. Dit is niet consistent. Het college zelf wil niet, dat er allerlei reservespotjes ontstaan  in de begroting. Nu stapt het college blijkbaar af van deze stelling. SP is van mening, dat de stelpost vervangingspiek sportvelden vrij moet vallen aan de algemenen reserveren dat voor het ICT en Vastgoed stuk een apart raadsvoorstel wordt ingediend bij de raad. Hiervoor dienen wij het amendement Transparant en consequent bestemmen!

In het collegeprogramma Economie en duurzaamheid staat, dat het college de resultaten en kosten van buitenlandse handelsmissies transparant wil maken. U rapporteert over de kosten en de bereikte resultaten. Wanneer kunnen wij deze rapportage tegenmoet zien?

Onze moties!

Overigens blijft de SP van mening, dat de verbreding van de A9 een rijksproject is, waarin Amstelveen niet behoort te investeren. Dit gaat en koste van de lokale voorzieningen. En heeft de SP grote moeite met de Amstelveenlijn. Volgens de SP een slecht plan, omdat een groot aantal haltes gaat verdwijnen en door de verplichte overstap op station Zuid wordt de lijn niet toegankelijker en worden reistijden langer. Hier betaalt de Amstelveense belastingbetaler 6 miljoen.

Ik denk ook, dat je wat betreft de motie van de PvdA moet zeggen, dat het nu juist de bedoeling is van de jeugdzorg om deze te verbeteren volgens het uitgangspunt: een gezin, een plan en een regisseur. Dat is een goede gedachte en zorgt ervoor dat de hulpverlening overzichtelijk blijft en dat er geen meerdere kapiteins op een schip zitten. En nu wil Veenboer daar weer iemand boven hebben????? Je kunt zeggen, dat wij er vertrouwen in hebben, dat het beleid gaat werken. Als in het transitiejaar blijkt, dat dit niet zo is, dan kan het worden bijgesteld. Zo hebben wij dat met elkaar afgesproken. De aandachtsfunctionaris is een overbodige functie en maakt de routing juist weer troebeler in plaats van transparanter. Daarom steunen wij de motie niet.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS