Bijgewerkt: 2 december 2021

Toespraak van Linda Roos, fractievoorzitter van BBA

Nieuws -> Politiek

Bron: Linda Roos
13-11-2014

Toespraak van Linda Roos, fractievoorzitter van Burgerbelangen Amstelveen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 12 november 2014 in Amstelveen:

'Voorzitter, 2015 het Jaar van de waarheid.

De gemeente moet nu meer dan ooit te voren laten zien, dat men voor Amstelveen gaat en al haar inwoners. Moeilijke tijden liggen voor ons. Amstelveen wordt een beheergemeente, dat betekent geen grond opbrengsten tot soms 100 miljoen euro, die de gemeentekas vullen.

De Rijksoverheid draait meer en meer de geldkraan dicht. En hevelt meer en meer taken over naar de gemeente die het uiterste vragen met betrekking tot de zorg en welzijn en ook financieel.

Dat betekent voor de Raad en het College, dat zij een beleid moeten voeren, dat er voor zorgt, dat de huidige kwaliteit van leven en onze leefomgeving voor de komende jaren in stand kunnen worden houden. De tijden die nu aanbreken zullen veel inzet vragen ook van onze inwoners op allerlei onderdelen. Als iets niet gelijk werkt, is niet klagen, maar constructief meedenken een oplossing. We moeten elkaar en de omgeving respecteren en daar gezamenlijk inspanningen voor leveren. We zien hiervan al goede voorbeelden in wijken ontstaan.

Niet meer afhankelijk van de overheid, maar zelf aan het stuur. De overheveling van de zorg per 1 januari 2015 naar de gemeente, maakt een omslag van een verzorgingsstaat naar een participatie samenleving. Daarbij wordt uitgegaan van eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid. Dat is een goed uitgangspunt. Dat betekent, dat wij als overheid randvoorwaarden moeten schapen en moeten faciliteren. Zeker voor hen die dat niet kunnen, de zogenaamde ''kwetsbare groepen"

Toespraak van Linda Roos, fractievoorzitter van Burgerbelangen Amstelveen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 12 november 2014 in Amstelveen:

'Voorzitter, 2015 het Jaar van de waarheid.

De gemeente moet nu meer dan ooit te voren laten zien, dat men voor Amstelveen gaat en al haar inwoners. Moeilijke tijden liggen voor ons. Amstelveen wordt een beheergemeente, dat betekent geen grond opbrengsten tot soms 100 miljoen euro, die de gemeentekas vullen.

De Rijksoverheid draait meer en meer de geldkraan dicht. En hevelt meer en meer taken over naar de gemeente die het uiterste vragen met betrekking tot de zorg en welzijn en ook financieel.

Dat betekent voor de Raad en het College, dat zij een beleid moeten voeren, dat er voor zorgt, dat de huidige kwaliteit van leven en onze leefomgeving voor de komende jaren in stand kunnen worden houden. De tijden die nu aanbreken zullen veel inzet vragen ook van onze inwoners op allerlei onderdelen. Als iets niet gelijk werkt, is niet klagen, maar constructief meedenken een oplossing. We moeten elkaar en de omgeving respecteren en daar gezamenlijk inspanningen voor leveren. We zien hiervan al goede voorbeelden in wijken ontstaan.

Niet meer afhankelijk van de overheid, maar zelf aan het stuur. De overheveling van de zorg per 1 januari 2015 naar de gemeente, maakt een omslag van een verzorgingsstaat naar een participatie samenleving. Daarbij wordt uitgegaan van eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid. Dat is een goed uitgangspunt. Dat betekent, dat wij als overheid randvoorwaarden moeten schapen en moeten faciliteren. Zeker voor hen die dat niet kunnen, de zogenaamde ''kwetsbare groepen"

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Linda Roos, fractievoorzitter van Burgerbelangen Amstelveen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 12 november 2014


BBA denkt, dat dit niet kan worden bereikt zonder, dat in kaart is gebracht om hoeveel personen en welke speciale behoeftes het gaat. Hier is regie en een integrale aanpak van groot belang. Met speciale aandacht voor mensen die zorg nodig hebben, eenzame ouderen, jeugdigen 18-23 jaar, maar ook voor jonge mantelzorgers. Dit alles vinden wij - zij het in randvoorwaarden in visie -terug in de begroting. De kadernota was beleidsluw en wordt met deze begroting qua visie en beleid nader ingevuld. BBA herkent zich in de lijn, zoals in de begroting en programma's is beschreven. Een evenwichtige balans met voldoende aandacht voor onderwijs de sociale sector, de werkgelegenheid, duurzaamheid, groen en veiligheid. De programma-begroting 2015 en college uitvoeringsprogramma van 14- 18 getuigt niet alleen van visie, realiteitszin, maar vooral ook van moed.

•  Moed om in de tijden, dat de onzekerheid heerst en economisch herstel nog uiterst broos is, keuzes te maken voor een gezonde begroting.

•Een begroting die ook op de langere termijn randvoorwaarden schept voor het welzijn en welbevinden van alle Amstelveners.

•Moed om te investeren in voorzieningen voor de jeugd door een extra investering van 7 miljoen in onderwijs.

•Moed om ook voor dit jaar de algemene reserve aan te spreken voor een bedrag van 2,6 miljoen. Wel met de zekerheid, dat we de komende jaren weer een structureel sluitende begroting kunnen hebben.

•Moed om goede samenwerking met de ambtenaren vanaf 2015 een jaarlijkse bezuiniging van 2 miljoen euro door te voeren. Op vele posten betekent dit minder uren en een permanent streven naar steeds meer efficiency.

•Moed om weerstand te bieden aan korte termijn populisme en opportunisme om de kiezers onrealistische beloften te doen, zeker zo vlak voor Sinterklaas en de verkiezingen.

•Moed om ondanks de financiële krapte geld uit te trekken voor nieuw beleid oplopend tot 2 miljoen in 2017.

BBA is met oog op de programmabegroting trots om deel uit te maken van het College dat op evenwichtige wijze met visie en ambitie zijn taken voor de burger in vult. Feitelijk gaat het hier om een letterlijke vertaling van het begrip 'civil servant', waarbij de dienstbaarheid aan de burger voorop staat. Bij de uitwerking is er naar het oordeel van de BBA op een aantal punten bijzondere aandacht nodig. BBA vraagt het college dan ook bijzondere aandacht voor:

•Digitalisering.

Een goede ondersteuning van de nieuwe zorgtaken vraagt om een digitalisering die in samenspraak met de verschillende doelgroepen wordt ontworpen/ afgestemd. Denk hierbij zelf digitaal aangeven, wanneer je, huishoudelijk hulp wil hebben, bezoek voor een kopje koffie, afspraak maken voor een wandeling etc. de mogelijkheden zijn onbegrensd. Er zijn nog gemeenten die voor de zorg gebruik maken van speciale tablets die door de doelgroep gemakkelijk kunnen worden gebruikt.

BBA vraagt dan ook aan het College om een veilig digitaal netwerk met voldoende capaciteit, dat toegankelijk is voor de doelgroep. Wil het College ons meenemen in de stappen die zij neemt met het aanpassen van het digitale systeem en of veranderingen ook willen wij informatie voor de aanbestedingen plaatsvinden?

•Zelfstandig wonen.

BBA is van mening, dat de steeds grotere groep ouderen, die langer zelfstandig moet blijven wonen ook beter gefaciliteerd moet worden. Een belangrijk punt is ervoor te zorgen, dat ouderen niet uit hun vertrouwde omgeving weg moeten, doordat ze moeten verhuizen, omdat hun appartementengebouw geen lift heeft.

Wij vragen aan het college, of zij met woningbouwcorporaties in overleg wil gaan om te inventariseren bij hoeveel wooncomplexen geen lift aanwezig is en waar, op welk termijn en onder welke condities deze gebouwd kunnen worden.

• Voldoende haltes openbaar vervoer BBA is van mening, dat het openbaar vervoer bereikbaar moet blijven, ook voor degene die slechter ter been zijn. Het verzoek aan het College om zich in te zetten om bij het onderzoek naar het doortrekken van de Amstelveenlijn naar Uithoorn, of de haltes Gondel en Stadshart alsnog kunnen worden behouden. Tijdverlies hoeft niet het argument te zijn als dit kan worden opgevangen door de trams beurtelings de halte te laten aandoen. Met dit systeem kan men zelfs meer snelheid maken als men nog meer haltes in dit ontwerp betrekt. Een excuus dat de reizigers dit veel te verwarrend vinden, is geen serieus argument om dit niet mee te nemen in het onderzoek.

Nieuwbouw

De Locatie Zonnestein is uitgezet als een pilot voor het bouwen van woningen die met minimale bemoeienis van de gemeente kunnen worden ontwikkeld en gebouwd. Het is de bedoeling, dat diegenen die daar wil bouwen alles zelf moet afstemmen met de omwonenden. BBA heeft vernomen, dat SIR 55 (dat is een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) geïnteresseerd is in de locatie Zonnestein.

Eerder heeft SIR een project succesvol tot stand gebracht, te weten het zelfbouwproject "Bella Vista" gelegen achter de brandweerkazerne.. Zij hebben hun wens kenbaar gemaakt maar kregen te horen, dat de gemeenteraad heeft bepaald, dat er getendeerd moet worden. Hoe kan dat als Zonnestein een Pilot is, waar geen regels vanuit de gemeente gelden. Graag hoor ik van het college een reactie hierop en welke stapt men onderneemt met betrekking tot deze serieuze gegadigde SIR 55.

Ook op de volgende onderdelen hebben wij nog opmerkingen en vragen.

• Over de avondvierdaagse vraagt BBA het College, of zij in samenspraak met de organisatoren kunnen zorgdragen, dat de Avondvierdaagse 2015 en de volgende jaren kan doorgaan. Misschien kan er gekeken worden naar minder drukke routes en het vermijden van drukke kruispunten.

•BBA herinnert het College eraan, dat parkeren in opdracht van de raad budgettair neutraal moet worden uitgevoerd. Een positief saldo zou zelfs vertaald worden in een tariefsverlaging voor de 1e vergunning van de bewoners. Helaas wordt het onderdeel pas in de maand december behandeld. BBA vraagt het College, of als blijkt van een batig saldo de tarieven nog tussentijds en met terugwerkende kracht kunnen worden aangepast. Op voorhand wijst BBA erop dat subsidiering van de parkeerbaten naar andere parkeergebieden, we denken dan aan de blauwe zones, voor ons niet wenselijk is.

De posten voor nieuw beleid beoordeelt BBA positief. Zoals de aanpak woonfraude, regionale samenwerking en kunstuitleen. Belangrijk is de toezegging, dat de 12.000 euro structureel voor zoogdierenopvang na een jaar wordt geëvalueerd. Dit geldt ook de kantorenloods, waar wordt nagegaan, of de 186.000 euro in 1,5 jaar voldoende baten heeft gegenereerd. Voor het dossier jeugd verwachten wij een forse spin off van de maatschappelijke stages voor jongeren. Niet alleen in de sfeer van sociale gebondenheid, maar ook op het gebied van de veiligheid.

BBA hoopt, dat voorstellen ter verbetering van de veiligheid en criminaliteitspreventie zullen leiden tot grondige analyses met informatie over criminele werkwijze, plaats en tijd. De geplande mobiele camera's zijn hierbij een belangrijk hulpmiddel. Kortom, BBA is positief over de begrotingsvoorstellen en het nieuwe beleid.'BBA denkt, dat dit niet kan worden bereikt zonder, dat in kaart is gebracht om hoeveel personen en welke speciale behoeftes het gaat. Hier is regie en een integrale aanpak van groot belang. Met speciale aandacht voor mensen die zorg nodig hebben, eenzame ouderen, jeugdigen 18-23 jaar, maar ook voor jonge mantelzorgers. Dit alles vinden wij - zij het in randvoorwaarden in visie -terug in de begroting. De kadernota was beleidsluw en wordt met deze begroting qua visie en beleid nader ingevuld. BBA herkent zich in de lijn, zoals in de begroting en programma's is beschreven. Een evenwichtige balans met voldoende aandacht voor onderwijs de sociale sector, de werkgelegenheid, duurzaamheid, groen en veiligheid. De programma-begroting 2015 en college uitvoeringsprogramma van 14- 18 getuigt niet alleen van visie, realiteitszin, maar vooral ook van moed.

•  Moed om in de tijden, dat de onzekerheid heerst en economisch herstel nog uiterst broos is, keuzes te maken voor een gezonde begroting.

•Een begroting die ook op de langere termijn randvoorwaarden schept voor het welzijn en welbevinden van alle Amstelveners.

•Moed om te investeren in voorzieningen voor de jeugd door een extra investering van 7 miljoen in onderwijs.

•Moed om ook voor dit jaar de algemene reserve aan te spreken voor een bedrag van 2,6 miljoen. Wel met de zekerheid, dat we de komende jaren weer een structureel sluitende begroting kunnen hebben.

•Moed om goede samenwerking met de ambtenaren vanaf 2015 een jaarlijkse bezuiniging van 2 miljoen euro door te voeren. Op vele posten betekent dit minder uren en een permanent streven naar steeds meer efficiency.

•Moed om weerstand te bieden aan korte termijn populisme en opportunisme om de kiezers onrealistische beloften te doen, zeker zo vlak voor Sinterklaas en de verkiezingen.

•Moed om ondanks de financiële krapte geld uit te trekken voor nieuw beleid oplopend tot 2 miljoen in 2017.

BBA is met oog op de programmabegroting trots om deel uit te maken van het College dat op evenwichtige wijze met visie en ambitie zijn taken voor de burger in vult. Feitelijk gaat het hier om een letterlijke vertaling van het begrip 'civil servant', waarbij de dienstbaarheid aan de burger voorop staat. Bij de uitwerking is er naar het oordeel van de BBA op een aantal punten bijzondere aandacht nodig. BBA vraagt het college dan ook bijzondere aandacht voor:

•Digitalisering.

Een goede ondersteuning van de nieuwe zorgtaken vraagt om een digitalisering die in samenspraak met de verschillende doelgroepen wordt ontworpen/ afgestemd. Denk hierbij zelf digitaal aangeven, wanneer je, huishoudelijk hulp wil hebben, bezoek voor een kopje koffie, afspraak maken voor een wandeling etc. de mogelijkheden zijn onbegrensd. Er zijn nog gemeenten die voor de zorg gebruik maken van speciale tablets die door de doelgroep gemakkelijk kunnen worden gebruikt.

BBA vraagt dan ook aan het College om een veilig digitaal netwerk met voldoende capaciteit, dat toegankelijk is voor de doelgroep. Wil het College ons meenemen in de stappen die zij neemt met het aanpassen van het digitale systeem en of veranderingen ook willen wij informatie voor de aanbestedingen plaatsvinden?

•Zelfstandig wonen.

BBA is van mening, dat de steeds grotere groep ouderen, die langer zelfstandig moet blijven wonen ook beter gefaciliteerd moet worden. Een belangrijk punt is ervoor te zorgen, dat ouderen niet uit hun vertrouwde omgeving weg moeten, doordat ze moeten verhuizen, omdat hun appartementengebouw geen lift heeft.

Wij vragen aan het college, of zij met woningbouwcorporaties in overleg wil gaan om te inventariseren bij hoeveel wooncomplexen geen lift aanwezig is en waar, op welk termijn en onder welke condities deze gebouwd kunnen worden.

• Voldoende haltes openbaar vervoer BBA is van mening, dat het openbaar vervoer bereikbaar moet blijven, ook voor degene die slechter ter been zijn. Het verzoek aan het College om zich in te zetten om bij het onderzoek naar het doortrekken van de Amstelveenlijn naar Uithoorn, of de haltes Gondel en Stadshart alsnog kunnen worden behouden. Tijdverlies hoeft niet het argument te zijn als dit kan worden opgevangen door de trams beurtelings de halte te laten aandoen. Met dit systeem kan men zelfs meer snelheid maken als men nog meer haltes in dit ontwerp betrekt. Een excuus dat de reizigers dit veel te verwarrend vinden, is geen serieus argument om dit niet mee te nemen in het onderzoek.

Nieuwbouw

De Locatie Zonnestein is uitgezet als een pilot voor het bouwen van woningen die met minimale bemoeienis van de gemeente kunnen worden ontwikkeld en gebouwd. Het is de bedoeling, dat diegenen die daar wil bouwen alles zelf moet afstemmen met de omwonenden. BBA heeft vernomen, dat SIR 55 (dat is een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) geïnteresseerd is in de locatie Zonnestein.

Eerder heeft SIR een project succesvol tot stand gebracht, te weten het zelfbouwproject "Bella Vista" gelegen achter de brandweerkazerne.. Zij hebben hun wens kenbaar gemaakt maar kregen te horen, dat de gemeenteraad heeft bepaald, dat er getendeerd moet worden. Hoe kan dat als Zonnestein een Pilot is, waar geen regels vanuit de gemeente gelden. Graag hoor ik van het college een reactie hierop en welke stapt men onderneemt met betrekking tot deze serieuze gegadigde SIR 55.

Ook op de volgende onderdelen hebben wij nog opmerkingen en vragen.

• Over de avondvierdaagse vraagt BBA het College, of zij in samenspraak met de organisatoren kunnen zorgdragen, dat de Avondvierdaagse 2015 en de volgende jaren kan doorgaan. Misschien kan er gekeken worden naar minder drukke routes en het vermijden van drukke kruispunten.

•BBA herinnert het College eraan, dat parkeren in opdracht van de raad budgettair neutraal moet worden uitgevoerd. Een positief saldo zou zelfs vertaald worden in een tariefsverlaging voor de 1e vergunning van de bewoners. Helaas wordt het onderdeel pas in de maand december behandeld. BBA vraagt het College, of als blijkt van een batig saldo de tarieven nog tussentijds en met terugwerkende kracht kunnen worden aangepast. Op voorhand wijst BBA erop dat subsidiering van de parkeerbaten naar andere parkeergebieden, we denken dan aan de blauwe zones, voor ons niet wenselijk is.

De posten voor nieuw beleid beoordeelt BBA positief. Zoals de aanpak woonfraude, regionale samenwerking en kunstuitleen. Belangrijk is de toezegging, dat de 12.000 euro structureel voor zoogdierenopvang na een jaar wordt geëvalueerd. Dit geldt ook de kantorenloods, waar wordt nagegaan, of de 186.000 euro in 1,5 jaar voldoende baten heeft gegenereerd. Voor het dossier jeugd verwachten wij een forse spin off van de maatschappelijke stages voor jongeren. Niet alleen in de sfeer van sociale gebondenheid, maar ook op het gebied van de veiligheid.

BBA hoopt, dat voorstellen ter verbetering van de veiligheid en criminaliteitspreventie zullen leiden tot grondige analyses met informatie over criminele werkwijze, plaats en tijd. De geplande mobiele camera's zijn hierbij een belangrijk hulpmiddel. Kortom, BBA is positief over de begrotingsvoorstellen en het nieuwe beleid.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS